Opatrenie č. 213/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 75/1996
Platnosť od 19.07.1996 do30.06.2002

213

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 15. júla 1996

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. výška sadzieb náhrad stravného1) sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „46 Sk“ nahrádza sumou „48 Sk“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „73 Sk“ nahrádza sumou „76 Sk“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „114 Sk“ nahrádza sumou „118 Sk“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „46 Sk“ nahrádza sumou „48 Sk“.


Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.