Oznámenie č. 211/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach uhoľného a rudného baníctva

Čiastka 75/1996
Platnosť od 19.07.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

211

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 24. júna 1996 č. 1/1996 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach uhoľného a rudného baníctva.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach uhoľného a rudného baníctva v ňom uvedeným právnickým osobám v rozsahu a na účely určené v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 18. mája 1995 č. 130/274/1995 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach uhoľného a rudného baníctva (oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 118/1995 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2 e/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.