Vyhláška č. 208/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o programe znižovania emisií

Čiastka 74/1996
Platnosť od 13.07.1996 do14.02.2004
Účinnosť od 15.07.1996 do14.02.2004
Zrušený 51/2004 Z. z.

208

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. júla 1996

o programe znižovania emisií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu programu znižovania emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „program“), ktorý vypracúvajú prevádzkovatelia vybraných veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia1) (ďalej len „prevádzkovateľ vybraného zdroja“); vybrané veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Program sa vypracúva ako podkladový materiál najmä na vypracovanie programu na obmedzenie znečisťovania ovzdušia2) a na informovanie verejnosti o znečisťovaní ovzdušia zo zdrojov znečisťovania a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania.3)

§ 3

(1) Program obsahuje

a) základné údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia potrebné na jeho identifikáciu,

b) technicko-technologické údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia,

c) rozptylové podmienky emisií pred realizáciou programu a po nej,

d) postup krokov, ktorými sa prevádzka jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia4) uvedie do súladu s požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom,5)

e) opatrenia vyplývajúce z postupu podľa písmena d) a ich vplyv na kvalitu ovzdušia v roku, v ktorom sa prevádzka zdroja znečisťovania ovzdušia uvedie do súladu s požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom.5)

(2) Program sa zostavuje podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 2 na obdobie do 31. decembra 2009 a člení sa na etapy

a) od 1. januára 1997 do 31. decembra 1998,

b) od 1. januára 1999 do 31. decembra 2004,

c) od 1. januára 2005 do 31. decembra 2009.

§ 4

(1) Prevádzkovateľ vybraného zdroja informuje verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania3) zverejnením informácie, ktorej obsahom sú údaje podľa § 3 ods. 1 písm. e).

(2) Zverejnenie informácie podľa predchádzajúceho odseku prevádzkovateľ vybraného zdroja vykoná po dohode s príslušným obvodným úradom životného prostredia6) spôsobom v mieste obvyklým.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 1996.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/1996 Z. z.

VYBRANÉ VEĽKÉ A STREDNÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1 Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia

1.1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom 50 MW a vyšším.

1.1.3 Výroba koksu.

1.1.5 Plynové turbíny s objemom spalín 60 000 m3.h-1 a vyšším.

1.1.6 Zariadenia na procesné spaľovanie so súhrnným tepelným výkonom 50 MW a vyšším.

2. VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

2.1 Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia

2.1.1 Úprava železných a mangánových rúd pri manipulácii s rudou nad 1 000 t.r-1.

2.1.2 Výroba surového železa, vysoké pece.

2.1.3 Výroba ocele (napr. konvertory, Siemensove-Martinove pece, dvojnistejové tandemové pece, elektrické pece, Märzove-Böhlerove pece).

2.1.4 Výroba liatiny – celková kapacita nad 500 t.r-1.

2.1.5 Úprava rúd neželezných kovov.

2.1.6 Výroba ľahkých kovov a ich zliatin (napr. horčík, hliník, berýlium).

2.1.7 Spracovanie neželezných kovov a ich zliatin vrátane ferozliatin.

2.2 Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

2.2.1 Hutnícka druhovýroba (valcovne, drôtovne a kováčovne s kapacitou spracovania ťažkých kovov nad 1 t.h-1 alebo s kapacitou spracovania ľahkých kovov nad 0,5 t.h-1).

2.2.2 Ostatné špeciálne hutnícke výroby s kapacitou spracovania ťažkých kovov nad 1 t.h-1 alebo s kapacitou spracovania ľahkých kovov nad 0,5 t.h-1.

2.2.3 Výroba kovov s nízkou teplotou tavenia a ich zliatin (zinok, kadmium, cín, antimón, olovo, ortuť, bizmut).

2.2.4 Výroba kovov so strednou teplotou tavenia a ich zliatin (mangán, meď, kobalt, nikel).

2.2.5 Výroba kovov s vysokou teplotou tavenia a ich zliatin (titán, vanád, chróm, niób, molybdén, volfrám).

2.2.6 Výroba ušľachtilých kovov a ich zliatin (striebro, zlato, osmium, platina, paládium, irídium).

2.2.7 Výroba a spracovanie ostatných neželezných kovov a ich zliatin (kremík, selén, germánium, sodík, vápnik, draslík, rubídium, cézium, báryum).

2.2.8 Morenie a galvanické pokovovanie (úpravy povrchov, fosfatizácia, smaltovanie) s kapacitou nad 5 000 m2.r-1.

3. VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV

3.1 Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia

3.1.1 Azbest a výrobky z azbestu.

3.1.2 Výroba cementu.

3.1.3 Výroba vápna.

3.1.5 Výroba skla a sklárskych výrobkov, sklené vlákna a ostatné minerálne vlákna s kapacitou nad 5 000 t.r-1.

3.1.6 Výroba magnezitu a bázických žiaruvzdorných materiálov.

3.2 Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

3.2.3 Spracovanie silikátových surovín.

3.2.5 Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov.

3.2.6 Výroba tehál.

3.2.7 Výroba žiaruvzdorných výrobkov (šamotárne).

3.2.9 Výroba keramiky a porcelánu s kapacitou výroby 100 t.r-1.

4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL

4.1 Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia

4.1.1 Výroba pohonných látok, mastív a ostatných výrobkov z ropy.

4.1.2 Výroba alifatických a aromatických uhľovodíkov (petrochemické spracovanie ropy).

4.1.3 Výroba vedľajších produktov z tepelného spracovania ropy.

4.1.4 Výroba syntetických alkoholov, ketónov a organických kyselín.

4.1.5 Výroba farbiarskych polotovarov a organických farbív.

4.1.6 Výroba výbušnín (priemyselných).

4.1.7 Výroba farmaceutických surovín a liečiv.

4.1.8 Výroba organických halogénových zlúčenín.

4.1.9 Výroba a spracovanie polymérov.

4.1.10 Výroba celulózy a jej derivátov.

4.1.11 Výroba a spracovanie viskózy.

4.1.12 Výroba a spracovanie náterových látok.

4.1.13 Výroba pesticídov a herbicídov.

4.1.14 Výroba gumárenských pomocných prípravkov.

4.1.15 Výroba a spracovanie chlóru.

4.1.16 Výroba kyseliny chlorovodíkovej.

4.1.17 Výroba síry (Clausov proces).

4.1.18 Výroba a spracovanie kyseliny sírovej.

4.1.19 Výroba amoniaku a močoviny.

4.1.20 Výroba kyseliny dusičnej a jej solí.

4.1.21 Výroba kyseliny fosforečnej a jej solí.

4.1.22 Výroba anorganických pigmentov.

4.1.23 Výroba priemyselných hnojív.

4.1.24 Výroba kyanovodíkov, kyanidov a rodanidov.

4.1.25 Výroba sódy a chloridu amónneho.

4.1.26 Výroba karbidu vápnika a ostatné chemické výroby.

4.1.27 Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín s inštalovaným súhrnným objemom skladovania 1 000 m3 a vyšším alebo s ročným obratom 10 000 m3 a vyšším.

4.2 Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

4.2.1 Výroba a spracovanie gumy.

4.2.2 Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky.

4.2.3 Výroba jedlých tukov a olejov.

4.2.4 Výroba gleja a lepidiel.

4.2.6 Výroba a spracovanie papiera.

4.2.7 Výroba strešných izolačných materiálov a podlahovín.

4.2.8 Distribučné sklady a prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín s inštalovaným súhrnným objemom skladovania do 1 000 m3 alebo s ročným obratom do 10 000 m3.

5. SPRACOVANIE ODPADU

5.1 Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia

5.1.1 Zariadenia na spaľovanie komunálneho odpadu s kapacitou nad 1 t.h-1 spáleného odpadu.

5.1.2 Zariadenia na spaľovanie zvláštneho alebo nebezpečného odpadu s kapacitou nad 0,1 t.h-1 spáleného odpadu.

6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

6.2 Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

6.2.1 Spracovanie dreva s projektovanou kapacitou 20 m3 a vyššou za deň.

6.2.2 Výroba plsti (kapacita výroby nad 10 000 t.r-1).

6.2.3 Garbiarne (kapacita výroby nad 10 000 t.r-1).

6.2.5 Lakovne s projektovanou kapacitou 1 t a vyššou náterových látok za rok.

6.2.6 Prevádzky chemického čistenia textílií a odevných výrobkov.

6.2.7 Odmasťovanie kovových súčiastok.

Číslovanie vybraných veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia zodpovedá kategorizácii jestvujúcich zdrojov znečisťovania podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/1996 Z. z.

OSNOVA PROGRAMU ZNIŽOVANIA EMISIÍ ZO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1 Názov a sídlo podniku.

1.2 Kategorizácia zdroja a umiestnenie zdroja.

1.3 Rok začatia výroby, výrobná kapacita inštalovaná aj skutočná (pri energetických zariadeniach nominálny a skutočný výkon vyrobeného tepla, resp. elektrickej energie).

2. TECHNICKO-TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE

2.1 Skladba zdroja – stručný opis jednotlivých stupňov podľa technologickej schémy (od vstupu surovín až po finálny výrobok).

2.2 Opis technologických stupňov z hľadiska tvorby emisií.

2.3 Porovnanie existujúcej technológie s požiadavkami platnej právnej úpravy ochrany ovzdušia vo vzťahu k

a) emisným limitom (zhodnotenie vlastnej technológie a odlučovacej techniky),

b) všeobecným podmienkam prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia (skladovanie, manipulácia materiálov a pod.).

3. ROZPTYLOVÉ PODMIENKY EMISIÍ PRED REALIZÁCIOU PROGRAMU A PO NEJ

Zhodnotenie rozptylu emisií na základe posúdenia výšky komína (výduchu) podľa základného výpočtu.1)

4. POSTUP KROKOV, KTORÝMI SA PREVÁDZKA JESTVUJÚCEHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA UVEDIE DO SÚLADU S POŽIADAVKAMI USTANOVENÝMI OSOBITNÝM PREDPISOM2)

4.1 Návrhy technických riešení podľa jednotlivých technologických stupňov podľa bodu 2.2.

4.2 Ekonomický odhad navrhovaných riešení.

4.3 Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných opatrení a ich vplyv na množstvo a zloženie emisií v jednotlivých rokoch.

5. OPATRENIA VYPLÝVAJÚCE Z POSTUPU PODĽA BODU 4 A ICH VPLYV NA KVALITU OVZDUŠIA V ROKU, V KTOROM SA PREVÁDZKA ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA UVEDIE DO SÚLADU S POŽIADAVKAMI USTANOVENÝMI OSOBITNÝM PREDPISOM2)

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z.

2) Napríklad § 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov.

3) § 7 ods. 1 písm. k) zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

4) § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

6) § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia.

1) Metodika Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaná vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.