Nález č. 2/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 1995 vo veci vyslovenia nesúladu § 29 bodu 5 a § 55a zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 1/1996
Platnosť od 05.01.1996 do31.12.1996
Účinnosť od 05.01.1996 do31.12.1996
Zrušený 350/1996 Z. z.

2

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 29. novembra 1995

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta, JUDr. Miloša Seemanna a JUDr. Tibora Šafárika vo veci navrhovateľa skupiny 43 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom JUDr. Ing. Ivanom Šimkom, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom JUDr. Petrom Brňákom a JUDr. Vladislavom Dzúrikom, CSc., o vyslovenie nesúladu § 29 bodu 5 a § 55a zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 29. novembra 1995 takto

rozhodol:

1. Ustanovenia § 29 bodu 5 a § 55a zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. nie sú v súlade s čl. 2 ods. 2, čl. 16 ods. 1, čl. 85, čl. 86 a s čl. 92 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti sa návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia § 29 bodu 5 a § 55a zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.