199

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1996 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 6. mája 1996, na základe článku 22.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu s cieľom podporiť vzťahy v oblasti leteckej dopravy medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely výkladu a vykonávania tejto dohody, ak nie je uvedené inak

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944, vrátane všetkých dodatkov schválených podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny Dohovoru alebo dodatkov podľa článkov 90 a 94, ak boli tieto dodatky a zmeny prijaté obidvoma zmluvnými stranami;

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, odbor civilného letectva, a v prípade Chorvátskej republiky Ministerstvo námorníctva, dopravy a spojov alebo v obidvoch prípadoch ľubovoľnú osobu alebo orgán, ktorý je splnomocnený vykonávať funkcie vyplývajúce z právomocí uvedených orgánov;

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená každú leteckú spoločnosť, ktorú písomne určila jedna zmluvná strana pre druhú zmluvnú stranu v súlade s článkom 3 ods. 1 tejto dohody a ktorá je oprávnená poskytovať medzinárodné letecké dopravné služby na trasách určených podľa článku 2 ods. 1 tejto dohody;

d) pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru;

e) pojem „kapacita“ vo vzťahu k „dohodnutým službám“ znamená kapacitu lietadla, ktoré sa používa na takéto služby, vynásobenú frekvenciou letov takého lietadla za príslušné obdobie na určenej trase alebo úseku trasy;

f) pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe tejto dohody, ktoré sú určené na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty jednotlivo alebo v kombinácii;

g) pojem „určená trasa“ znamená trasu určenú v prílohe tejto dohody;

h) pojem „príloha“ znamená prílohu tejto dohody alebo jej zmenu v súlade s ustanoveniami článku 18 tejto dohody. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať aj na prílohu;

i) pojem „tarifa“ znamená ceny účtované za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, za ktorých tieto ceny platia vrátane cien a podmienok za ostatné služby vykonávané prepravcom v súvislosti s leteckou dopravnou službou s výnimkou úhrady a podmienok za prepravu pošty.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane tieto práva na poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb leteckými spoločnosťami určenými druhou zmluvnou stranou:

a) právo preletávať bez pristátia nad územím jej štátu;

b) právo pristávať na území jej štátu z dôvodov, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou;

c) právo pristávať na území jej štátu v bodoch určených v prílohe tejto dohody s cieľom priberať a dopravovať cestujúcich a nakladať a vykladať batožinu, náklad a poštu určené pre body alebo pochádzajúce z bodov na území štátu druhej zmluvnej strany na komerčnom základe.

2. Žiadne z ustanovení odseku 1 nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu, ktoré sú prepravované za úhradu alebo prenájom a určené pre iný bod na území štátu tejto druhej zmluvnej strany (kabotáž).

3. Ostatné civilné lietadlá štátov oboch zmluvných strán majú rovnaké práva, ako sú určené v odseku 1 písm. a) a b).

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti a udelenie prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu alebo niekoľko leteckých spoločností na poskytovanie dohodnutých služieb. Takéto určenie nadobudne platnosť na základe písomného oznámenia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán.

2. Po prijatí takéhoto oznámenia vládne orgány civilného letectva v súlade s odsekmi 3 a 4 ihneď vydajú určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany potrebné prevádzkové povolenie, ktoré zodpovedá zákonom a iným právnym predpisom štátu prijímajúcej zmluvnej strany.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákonov a iných právnych predpisov, ktoré uvedené orgány v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požadujú pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo neakceptovať určenie leteckej spoločnosti a odmietnuť vydanie prevádzkového povolenia podľa odseku 2 alebo žiadať od určenej leteckej spoločnosti splnenie podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné na využívanie práv podľa článku 2 tejto dohody, ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prináleží druhej zmluvnej strane alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Po prijatí prevádzkového povolenia podľa odseku 2 môže určená letecká spoločnosť kedykoľvek začať dohodnuté služby poskytovať pod podmienkou, že platia tarify, ktoré boli určené v súlade s ustanoveniami článku 12 tejto dohody a že letové poriadky boli schválené v súlade s článkom 14 tejto dohody.

6. Zmluvné strany majú právo nahradiť jednu určenú leteckú spoločnosť inou leteckou spoločnosťou pri dodržaní ustanovení odsekov 1 až 3, o čom písomne upovedomia druhú zmluvnú stranu. Novourčená letecká spoločnosť bude mať tie isté práva a bude sa podriaďovať tým istým záväzkom, ako sa podriaďovala letecká spoločnosť, ktorú nahradila.

Článok 4

Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv

1. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany majú právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv podľa článku 2 tejto dohody udelených určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany alebo uložiť takéto podmienky, ak je to nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv, ak

a) určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola prináleží zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom; alebo

b) určená letecká spoločnosť nedodržuje alebo porušuje zákony alebo iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje; alebo

c) určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Takéto právo sa uplatní až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou v súlade s článkom 17 tejto dohody, ak nie je nevyhnutné ihneď zrušiť alebo pozastaviť povolenie alebo uložiť podmienky, ktoré sú uvedené v odseku 1, aby sa predišlo ďalším porušeniam zákonov a iných právnych predpisov.

Článok 5

Aplikácia zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt alebo odlet lietadiel viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou z územia jej štátu alebo ktoré upravujú prevádzku a navigáciu takýchto lietadiel, platia aj pre lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany a tieto lietadlá ich budú dodržiavať od príletu až do odletu z územia štátu prvej zmluvnej strany.

2. Letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany musí pri prílete, odlete a počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať zákony a iné právne predpisy štátu tejto zmluvnej strany, ktoré sa týkajú príletu, pobytu, tranzitu a odletu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty z územia jej štátu, vrátane nariadení pre vstup, colné vybavovanie, prisťahovalectvo a emigráciu, cestovné doklady, clo, valuty a hygienické opatrenia.

3. Na žiadosť jednej zmluvnej strany dá druhá zmluvná strana leteckým spoločnostiam využívajúcim práva na leteckú prepravu v obidvoch štátoch povolenie na prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia, že budú prepravovať len cestujúcich s cestovnými dokladmi, ktoré sa vyžadujú pri vstupe alebo tranzite cez uvedený štát. Ak prepravovaná osoba nebude spĺňať podmienky vstupu na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná na vlastné náklady dopraviť takéhoto cestujúceho späť do miesta odletu.

4. Zmluvné strany prijmú na prešetrenie osobu, ktorá bola vrátená z miesta príletu po tom, čo sa zistilo, že je nežiaduca, ak sa táto osoba pred nastúpením do lietadla zdržiavala na území ich štátu, čo neplatí pre priamy tranzit.

Článok 6

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany týmto opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zaistenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať predovšetkým v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných činoch a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988 a v súlade so všetkými ostatnými medzinárodnými dokumentmi z tejto oblasti, ktoré v budúcnosti budú ratifikovať štáty zmluvných strán.

3. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel, nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo a zaradila ich ako dodatky k Dohovoru do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany použiteľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel a prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letiska na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

5. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 4, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete alebo zotrvaní na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

6. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa účinne aplikujú vhodné opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu alebo nakladania na palubu. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety akýmkoľvek požiadavkám druhej zmluvnej strany na osobitné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

7. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo odstránenie hrozby.

8. Ak zmluvná strana má dôvodné podozrenie, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva uvedené v tomto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať o urýchlené konzultácie s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany.

9. Nedosiahnutie uspokojivej dohody do jedného mesiaca odo dňa podania takejto žiadosti je dôvodom na neposkytnutie prevádzkového povolenia, jeho zrušenie, obmedzenie alebo uloženie podmienok na leteckú spoločnosť alebo letecké spoločnosti štátu uvedenej zmluvnej strany. V prípade nebezpečenstva môže ktorákoľvek zmluvná strana podniknúť dočasné kroky ešte pred uplynutím mesačnej lehoty.

Článok 7

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o spôsobilosti a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, počas ich platnosti uznáva za platné aj druhá zmluvná strana, ak požiadavky na vydanie týchto osvedčení alebo licencií alebo na ich vyhlásenie za platné zodpovedajú alebo presahujú minimálne normy, ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom.

2. V prípade preletu ponad územie jej štátu každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť uznanie platnosti osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu udelila alebo vyhlásila ich za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

Článok 8

Oslobodenie od ciel a daní

1. Každá zmluvná strana v najvyššej možnej miere, ktorá zodpovedá právnemu poriadku jej štátu, a na základe reciprocity oslobodí určenú leteckú spoločnosť alebo spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od dovozných obmedzení, ciel, spotrebných daní, inšpekčných poplatkov a ďalších vnútroštátnych ciel a poplatkov za lietadlá, pohonné hmoty, mazacie oleje, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklé palubné zariadenie, zásoby lietadla (vrátane jedla, nápojov, tabakových a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim v obmedzených množstvách počas letu) a za iné položky určené na použitie alebo použité výnimočne v súvislosti s prevádzkou alebo obsluhou lietadla tejto leteckej spoločnosti, ako aj za etikety, letecké účty, akékoľvek tlačené materiály označené značkou spoločnosti a za bežné reklamné materiály, ktoré letecká spoločnosť distribuuje bezplatne.

2. Oslobodenie zaručené týmto článkom sa vzťahuje na položky uvedené v odseku 1, ak sú

a) dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou alebo z poverenia určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany;

b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany pri prílete na územie alebo odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany, a

c) naložené na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany s úmyslom spotrebovať ich v rámci poskytovaných dohodnutých služieb;

bez ohľadu na to, či sú takéto položky úplne alebo čiastočne použité alebo skonzumované na území štátu zmluvnej strany poskytujúcej oslobodenie, ak tieto položky neboli scudzené na území štátu tejto zmluvnej strany.

Materiály uvedené v písmenách a), b) a c) možno colne prehliadnuť a skontrolovať.

3. Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby bežne sa nachádzajúce na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov príslušného štátu. V takomto prípade môžu byť na určitý čas uskladnené pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 9

Poplatky za použitie letísk a leteckých zariadení

1. Poplatky, ktoré sa vyberajú na území štátu jednej zmluvnej strany za použitie letísk a iných leteckých zariadení lietadlom ktorejkoľvek určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, nebudú vyššie ako poplatky, ktoré sa vyberajú za lietadlá domácich leteckých spoločností poskytujúcich podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Žiadna zo zmluvných strán nebude preferovať svoje vlastné alebo ktorékoľvek iné letecké spoločnosti pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné letecké služby pri používaní letísk, leteckých trás, služieb leteckej dopravy a pridružených zariadení, ktoré má pod vlastnou kontrolou.

Článok 10

Priamy tranzit

Cestujúci, ktorí sa prepravujú priamym tranzitom cez územie štátu jednej zo zmluvných strán a neopúšťajú priestory letiska na to určené, sa podrobia iba veľmi zjednodušenej colnej a pasovej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite budú oslobodené od colných a iných obdobných poplatkov.

Článok 11

Predaj služieb a prevod peňažných prostriedkov

1. Každá zmluvná strana na požiadanie udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo voľne zameniť a previesť do svojho štátu prebytok príjmov nad výdavkami. Výmena a prevod sa uskutočnia bez obmedzení vo výmennom kurze platnom v čase predloženia žiadosti na prevod a nebudú podliehať ďalším poplatkom s výnimkou bežných poplatkov, ktoré vyberajú banky za takéto služby.

2. Každá zmluvná strana umožní prevod takýchto peňažných prostriedkov do štátu druhej zmluvnej strany. Po vydaní povolenia sa prevod uskutoční okamžite.

3. Zisky za poskytovanie dohodnutých služieb sú zdaniteľné len na území štátu tej zmluvnej strany, kde má určená letecká spoločnosť hlavné sídlo podnikania.

4. V prípade, že medzi zmluvnými stranami existuje osobitná dohoda o zabránení dvojitého zdanenia, ktorá sa vzťahuje aj na letecké dopravné služby, budú platiť ustanovenia osobitnej dohody.

Článok 12

Schválenie taríf

1. Tarify a príslušné provízie agentúry, ktoré sa účtujú za prepravu cestujúcich a nákladu na trasách určených podľa článku 2 ods. 1 tejto dohody, podliehajú schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Tarify by mali zohľadňovať náklady na prevádzku, primeraný zisk, platné podmienky súťaže na trhu, ako aj záujmy užívateľov prepravy.

2. Všetky tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred predpokladaným dátumom ich zavedenia. So súhlasom vládnych orgánov civilného letectva možno túto lehotu v osobitných prípadoch skrátiť. Schválenie taríf sa udeľuje ihneď. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán nevyjadril svoj nesúhlas s navrhovanými tarifami do tridsiatich (30) dní odo dňa ich predloženia, tarify sa pokladajú za schválené. V prípade, že sa lehota na predloženie skrátila, oba vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť aj na skrátení lehoty, v ktorej sa musí oznámiť nesúhlas.

3. Tarify uvedené v odseku 2 dohodnú, pokiaľ možno, určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán po konzultácii s ich príslušnými vládnymi orgánmi civilného letectva, ak je to realizovateľné, s inými leteckými spoločnosťami. Takúto dohodu možno dosiahnuť použitím vhodného medzinárodného ustáleného mechanizmu sadzieb alebo pomocou Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA).

4. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku ostávajú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify. Nebudú však platiť dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa skončenia ich platnosti.

5. Ak nemožno dosiahnuť dohodu o tarifách podľa odseku 3 alebo ak v lehote podľa odseku 4, jeden vládny orgán civilného letectva oznámi druhému vládnemu orgánu civilného letectva svoj nesúhlas s dohodnutými tarifami, vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou.

6. Ak vládne orgány civilného letectva zmluvných strán nemôžu určiť tarify v súlade s odsekom 5, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 19 tejto dohody.

Článok 13

Kapacita

1. Kapacitu dohodnutých služieb realizovaných určenou leteckou spoločnosťou dohodnú vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán na základe princípu spravodlivosti a rovnakej príležitosti pre určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany berú do úvahy záujmy určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany, aby neprimerane neovplyvnili služby, ktoré tieto spoločnosti poskytujú na tej istej trase alebo jej časti.

3. Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, úzko súvisia s požiadavkami verejnosti na prepravu na určených trasách a každá si ako prvotný cieľ vytyčuje pri dostatočnom činiteli využitia zabezpečenie zodpovedajúcej kapacity tak, aby vyhovela súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu vrátane pošty prichádzajúcej z územia alebo určenej pre územie štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila.

Článok 14

Letové poriadky

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany požiada vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr štyridsaťpäť (45) dní vopred o schválenie letového poriadku jej predpokladaných služieb s určením frekvencie, typu lietadla, časov, konfigurácie a počtu sedadiel pre verejnosť, ako aj obdobia platnosti letového poriadku.

2. V prípade, že určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany chce okrem letov uvedených v letovom poriadku prevádzkovať dodatkové lety, dohodne sa na nich s určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany. Ak určené letecké spoločnosti nedospejú k dohode, záležitosť rozhodnú vládne orgány civilného letectva tej zmluvnej strany, ktorá by mala akceptovať dodatkové lety.

3. Každá nasledujúca zmena schváleného letového poriadku určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany okrem zmeny typu lietadla vynútenej prevádzkovými príčinami sa predkladá na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 15

Obchodná činnosť

1. Každá zmluvná strana zaručuje na základe reciprocity ktorejkoľvek určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo na zriadenie si takých kancelárií a zamestnávanie riadiaceho, obchodného a technického personálu na území jej štátu, ako to určená letecká spoločnosť vyžaduje.

2. Zriadenie kancelárií a zamestnávanie personálu podľa odseku 1 podlieha právnemu poriadku štátu príslušnej zmluvnej strany upravujúcemu prijímanie cudzincov a ich pobyt na území jej štátu. Od personálu zamestnaného v týchto kanceláriách podľa odseku 1 sa nevyžaduje pracovné povolenie.

3. Každá zmluvná strana udelí ktorejkoľvek leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou právo predávať svoje prepravné služby na základe jej prepravných dokumentov priamo vo svojich kanceláriách a prostredníctvom svojich agentov na území svojho štátu ľubovoľnému zákazníkovi v ktorejkoľvek zameniteľnej mene.

Článok 16

Poskytovanie informácií o prevádzke a štatistike

1. Určené letecké spoločnosti oznámia vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr mesiac pred začatím leteckých dopravných služieb na trasách určených v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody typy služieb, typy lietadiel, ktoré budú používať, a letové poriadky. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na neskoršie zmeny.

2. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytnú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany pravidelné alebo iné štatistické údaje o každej určenej leteckej spoločnosti, ktoré sa odôvodniteľne požadujú na účely preskúmania kapacity poskytovanej ktoroukoľvek určenou leteckou spoločnosťou štátu prvej zmluvnej strany na trasách určených v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto dohody. Údaje budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie objemu vykonávanej dopravy, ako aj údaje o jej štartovacích a cieľových bodoch.

Článok 17

Konzultácie

1. V duchu úzkej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán v pravidelnom a častom kontakte, či už vo forme rozhovorov alebo korešpondencie, aby zabezpečili úzku spoluprácu vo všetkých otázkach ovplyvňujúcich plnenie tejto dohody a jej prílohy.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie k ľubovoľnému problému, ktorý súvisí s dohodou. Konzultácie začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 18

Zmeny

1. Ak má niektorá zo zmluvných strán v úmysle zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, takéto zmeny, ak boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami, nadobudnú platnosť po ich potvrdení výmenou písomných oznámení.

2. Zmeny prílohy tejto dohody môžu dohodnúť priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Predbežne sa budú vykonávať odo dňa, keď sa dohodli a platnosť nadobudnú po ich potvrdení výmenou písomných oznámení.

3. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor pre pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby, potom sa táto dohoda upraví tak, aby vyhovovala ustanoveniam tohto mnohostranného dohovoru.

Článok 19

Urovnanie sporov

1. Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo plánu trás sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. Ak vládne orgány civilného letectva nedosiahnu dohodu, spor sa vyrieši diplomatickou cestou.

2. Ak spor nemožno urovnať v súlade s odsekom 1, predloží sa na požiadanie niektorej zmluvnej strany rozhodcovskému orgánu.

3. Takýto rozhodcovský orgán sa ustanoví ad hoc takto: každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a oznámi to diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane. Títo dvaja členovia sa dohodnú na príslušníkovi tretieho štátu ako ich predsedajúcom, ktorý bude vymenovaný zmluvnými stranami. Členovia rozhodcovského orgánu budú vymenovaní do dvoch mesiacov a predsedajúci do troch mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana informovala druhú zmluvnú stranu o svojom zámere predložiť spor rozhodcovskému orgánu.

4. Ak sa lehoty určené v odseku 3 nedodržali, môže jedna zo zmluvných strán, v prípade, že sa nedohodlo inak, vyzvať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), aby vymenoval potrebných sudcov. Ak je prezident príslušníkom štátu jednej zmluvnej strany alebo ak existujú iné prekážky pri výkone tejto funkcie, môže potrebné rozhodnutia prijať viceprezident, ktorý bude určený namiesto neho.

5. Rozhodcovský orgán prijme rozhodnutia väčšinou hlasov. Rozhodnutia budú pre zmluvné strany záväzné.

6. Každá zmluvná strana bude znášať náklady za svojho člena, ako aj za svoje zastúpenie v rozhodcovskom konaní; náklady na predsedu a akékoľvek iné náklady znášajú obe zmluvné strany rovnakým dielom. Vo všetkých ostatných otázkach určí rozhodcovský orgán svoj vlastný postup.

Článok 20

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny v súlade s článkom 18 tejto dohody budú registrované v Rade Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

Článok 21

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie o vypovedaní tejto dohody. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak sa takéto oznámenie odoslalo, platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o jej vypovedaní druhou zmluvnou stranou, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú na odvolaní tohto oznámenia pred uplynutím príslušného obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich dní od prijatia kópie oznámenia Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane schválenie tejto dohody v súlade s jej vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi. Táto dohoda nadobudne platnosť po prijatí druhého písomného oznámenia. Dohoda však bude predbežne vykonávaná odo dňa jej podpisu.

Dolupodpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi vládami, dohodu podpísali a pripojili svoje pečate.

Dané v Záhrebe 12. februára 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu tejto dohody je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Mate Granič v. r.

Příloha 01

Príloha

Príloha

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky
o leteckej doprave

I. Trasy, na ktorých bude určená letecká spoločnosť Slovenskej republiky poskytovať pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby v oboch smeroch:

Body na území Slovenskej republiky: všetky

Medziľahlé body: (dohodnú sa neskôr)

Body na území Chorvátskej republiky: všetky

Body za: (dohodnú sa neskôr)

Body ďalej za: (dohodnú sa neskôr)

II. Trasy, na ktorých bude určená letecká spoločnosť Chorvátskej republiky poskytovať pravidelné letecké dopravné služby v oboch smeroch:

Body na území Chorvátskej republiky: všetky

Medziľahlé body: (dohodnú sa neskôr)

Body na území Slovenskej republiky: všetky

Body za: (dohodnú sa neskôr)

Body ďalej za: (dohodnú sa neskôr)

III.1. Na určených trasách možno buď pri všetkých letoch alebo pri niektorých z nich neposkytovať služby v ľubovoľnom bode alebo v niekoľkých bodoch v závislosti od záujmu určených leteckých spoločností štátov zmluvných strán.

2. Vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa môžu dohodnúť na ďalších bodoch nachádzajúcich sa na území tretích štátov, v ktorých bude môcť každá určená letecká spoločnosť nakladať alebo vykladať cestujúcich, náklad a poštu určené pre územie alebo pochádzajúce z územia Slovenskej republiky alebo z Chorvátskej republiky.

3. Dodatočné lety sa budú poskytovať na základe predchádzajúcej žiadosti ktorejkoľvek určenej leteckej spoločnosti.