Vyhláška č. 191/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 189/1995 Z. z.

Čiastka 69/1996
Platnosť od 29.06.1996 do20.07.1997
Účinnosť od 01.07.1996 do20.07.1997
Zrušený 197/1997 Z. z.

191

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. júna 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 189/1995 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 189/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

2. V § 1 ods. 2 novooznačené písmeno d) znie:

d) tovar dovezený na ďalšie prepracovanie, spracovanie, kompletizáciu alebo montáž vo výrobe (ďalej len „výrobná spotreba“) s výnimkou tovaru

1. dovážaného na poskytovanie služieb (reštauračných, opravárenských a pod.),

2. dovážaného na výrobnú spotrebu, ktorý deklarant neodovzdal priamo výrobcovi na jeho výrobnú spotrebu,

3. dovezeného priamo výrobcovi na jeho výrobnú spotrebu, ale výrobca tento tovar na svoju výrobnú spotrebu nepoužije.

Za výrobnú spotrebu sa nepovažuje jednoduché delenie, triedenie, váženie, balenie alebo iná jednoduchá úprava dovezeného tovaru.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 6) sa číslo „25“ nahrádza číslom „26“.

4. § 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Dovezeným tovarom sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) tovar prepustený do režimu voľného obehu,6a)

b) tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,6b)

c) späť dovážaný tovar prepustený do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,6c)

d) nezákonne dovezený tovar a tovar, ktorý bol odňatý colnému dohľadu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a), 6b) a 6c) znejú:

6a) § 95 až 98 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

6b) § 122 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

6c) § 157 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

5. V § 2 sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „7,5 %“.

6. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Postup pri vymeriavaní dovoznej prirážky

Dovozná prirážka sa vymeriava písomným colným vyhlásením.7) Deklarant uhrádza dovoznú prirážku v lehote určenej na úhradu cla. V prípade tovaru uvedeného v § 1 ods. 5 písm. d) sa suma dovoznej prirážky oznámi dlžníkovi.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:

7a) § 220 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

7. V § 5 ods. 2 znie:

(2) Ak colnica odpustí alebo vráti clo pri dovoze tovaru uvedeného v § 1 ods. 1 písm. b), odpustí alebo vráti aj dovoznú prirážku.“.


Čl. II

Ustanovenie čl. I bodu 1 sa vzťahuje na tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie odo dňa účinnosti tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Sergej Kozlík v. r.