Vyhláška č. 185/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady

(v znení č. 309/1997 Z. z.)

Čiastka 66/1996
Platnosť od 27.06.1996 do09.02.2000
Účinnosť od 01.12.1997 do09.02.2000
Zrušený 41/2000 Z. z.

185

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 13. júna 1996,

ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Úseky s úhradou a ich označovanie

(1) Úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sú označené dopravnými značkami „Diaľnica“ a „Koniec diaľnice“.

(3) Úseky ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sú označené dopravnými značkami „Cesta pre motorové vozidlá“ a „Koniec cesty pre motorové vozidlá“.

§ 2

Úseky bez úhrady a ich označovanie

(1) Medzi úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, nie sú zaradené

a) úseky, ktoré nemajú dopravne spôsobilú súbežnú cestu,

b) veľmi krátke úseky do 10 km.

(2) Začiatok úseku diaľnice, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, je označený dodatkovou tabuľkou „Bez úhrady“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“.1)

(3) Začiatok úseku cesty pre motorové vozidlá, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, je označený dodatkovou tabuľkou „Bez úhrady“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta pre motorové vozidlá“.

§ 3

Umiestnenie nálepky

Nálepka1) sa nalepuje na dolný alebo na horný okraj vnútornej strany predného skla cestného motorového vozidla tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany vozidla.

§ 4

Prvky nálepky

(1) Na prednej strane nálepky sú zobrazené:

a) symboly dopravných značiek „Diaľnica“ a „Cesta pre motorové vozidlá“ vo farebnom vyhotovení,

b) rok platnosti nálepky vyjadrený posledným dvojčíslím kalendárneho roku,

c) symbol motorového vozidla, pre ktoré platí nálepka,

d) finančná hodnota nálepky vyjadrená číslicou a skratka peňažnej jednotky „Sk“ zobrazená v obdĺžniku.

(2) Nálepka obsahuje ochranný prvok, ktorým je perforácia.

(3) Vzor predných strán nálepiek vo farebnom vyhotovení je v prílohe č. 2.

§ 5

Rozmery nálepky

Nálepka má tvar štvorca veľkosti 60 mm x 60 mm so zaoblenými rohmi s polomerom 6 mm.

§ 6

Plošné riešenie nálepky

(1) Symbol dopravnej značky „Diaľnica“ je 20 mm vysoký, 16 mm široký a so zaoblenými rohmi s polomerom 1 mm. Symbol je umiestnený vo vzdialenosti 8 mm od spodného okraja a 3 mm od ľavého okraja nálepky.

(2) Symbol dopravnej značky „Cesta pre motorové vozidlá“ je 20 mm vysoký,16 mm široký a so zaoblenými rohmi s polomerom 1 mm. Symbol je umiestnený vo vzdialenosti 8 mm od spodného okraja a 3 mm od ľavého okraja nálepky.

(3) Dvojčíslie roku platnosti nálepky je zobrazené 20 mm vysokými číslicami s obrysom hrubým 0,3 mm čiernej farby a tieňom modrej farby s obrysom hrubým 0,2 mm. Číslice sú umiestnené vo vzdialenosti 8 mm od horného okraja, 23 mm od ľavého okraja a 5 mm od pravého okraja.

(4) Obdĺžnik, v ktorom je vyznačená finančná hodnota nálepky, je 20 mm vysoký a 16 mm široký so zaoblenými rohmi s polomerom 1 mm. Je umiestnený v pravom dolnom rohu nálepky, 8 mm od spodného a 3 mm od pravého okraja. Obrysová čiara obdĺžnika je hrubá 0,6 mm modrej farby. V obdĺžniku je zobrazená číslica určujúca výšku úhrady v Sk. Symetricky pod číslicou je vo vzdialenosti 1 mm uvedená skratka peňažnej jednotky „Sk“. Číselná hodnota a skratka „Sk“ sú vysoké 5 mm modrej farby.

(5) Uprostred medzi symbolom diaľnice a obdĺžnikom, v ktorom je vyznačená finančná hodnota nálepky, je umiestnený symbol motorového vozidla, pre ktoré nálepka platí.

(6) Na nálepke pre osobné motorové vozidlá je zobrazený symbol osobného motorového vozidla umiestnený 8 mm od spodného okraja, 2 mm od symbolu diaľnice a 2 mm od obdĺžnika vyznačujúceho finančnú hodnotu nálepky. Symetricky nad symbolom osobného motorového vozidla vo vzdialenosti 1 mm je na nálepke pre osobné motorové vozidlá s obsahom valcov do 1 600 cm3 umiestnený nápis „do 1600 cm3“ vysoký 2,5 mm. Na nálepke pre osobné motorové vozidlá s obsahom valcov nad 1 600 cm3 je nad symbolom osobného motorového vozidla umiestnený nápis „nad 1600 cm3“.

(7) Na nálepke pre nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony je zobrazený symbol nákladného vozidla. Nápis nad symbolom je „do 3,5 t“.

(8) Na nálepke pre nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony do 20 ton sú zobrazené symboly nákladného vozidla s prívesom a autobusu umiestnené nad sebou vo vzdialenosti 1 mm. Nápis nad symbolmi je „nad 3,5 t do 20 t“.

(9) Na nálepke pre nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 20 ton je zobrazený symbol nákladného vozidla s návesom. Nápis nad symbolom je „nad 20 t“.

(10) Pod symbolom motorového vozidla vo vzdialenosti 2 mm od jeho spodného okraja a 2 mm od spodného okraja nálepky je symetricky umiestnený obdĺžnik bielej farby vysoký 4 mm a široký 22 mm. V obdĺžniku je v jednom riadku umiestnené písmeno označujúce sériu a sedemmiestne číslo, ktoré sú od seba oddelené pomlčkou. Písmeno označujúce sériu a číslice sú 3,5 mm vysoké. Nálepky sú zhotovené v sérii „A“, sérii „B“, sérii „C“, sérii „D“ a sérii „E“, ktoré sú priradené každej kategórii motorového vozidla podľa výšky úhrady.

(11) Perforácia nálepky tvorí lúče vedúce uhlopriečne z rohu do rohu nálepky.

§ 7

Farebné vyhotovenie nálepky

(1) Farby posledného dvojčíslia kalendárneho roku, finančnej hodnoty nálepky, skratky peňažnej jednotky „Sk“, obdĺžnika vyznačujúceho finančnú hodnotu nálepky, písmena označujúceho sériu, sedemmiestneho čísla a podkladu nálepky sú také, aby bola zaručená ich ľahká čitateľnosť a vzájomná rozoznateľnosť.

(2) Farebný podklad nálepky je pre každý rok inej farby.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Alexander Rezeš v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z.

ÚSEKY DIAĽNIC PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ LEN PO ZAPLATENÍ ÚHRADY

A. Diaľnice v dĺžke 217 km
Diaľnica D 1 úsekkrižovatka D 1 - I/18
križovatka Hybe D 1 - I/18
Diaľnica D 1 úsekkrižovatka Haniska I/68 - III/06810
križovatka Budimír D 1 - I/68
Diaľnica D 2 úsekkrižovatka Bratislava (Lamač) D2 - II/505
križovatka Kúty D2 - I/2
Diaľnica D 61 úsekkrižovatka Bratislava (Senecká cesta) D61 - I/61
križovatka Horná Streda D61 - I/61
Diaľnica D 1 úsekkrižovatka I/61 Chocholná
križovatka I/57 Nemšová
B. Cesty pre motorové vozidlá v dĺžke 23 km
Cesta I. triedy č. 66 úsekkrižovatka Zvolen I/50 - I/66
križovatka Banská Bystrica I/66 - I/59
Cesta I. triedy č. 51 úsekkrižovatka Báb I/51 - III/51311
križovatka Nitra I/51 - II/513

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK

Obrázek 01

Obrázek 02

Obrázek 03

Obrázek 04

Obrázek 05

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.