181

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. júna 1996

o programoch rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie upravuje:

a) programy rozvoja bývania, ktorými sa určujú priority na vyčlenenie prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „program rozvoja bývania“),

b) podmienky zaradenia žiadateľov do programov rozvoja bývania,

c) podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr.

§ 2

Program rozvoja bývania

Programom rozvoja bývania je

a) program sociálneho bývania, ktorým je

1. program pre mladých občanov,

2. program pre starších občanov,

3. program pre ťažko telesne postihnutých občanov,1)

4. program pre občanov, ktorí potrebujú pomoc,2)

5. program pre pestúnov a deti zverené do pestúnskej starostlivosti,

6. program pre občanov s nízkymi príjmami,

b) program dodatočného zateplenia,

c) regionálny program,

d) program obnovy bytového fondu (ďalej len „program obnovy“).

e) program uplatňovania tradičných architektonických a urbanistických prvkov.

§ 3

Podmienky zaradenia žiadateľov do programov rozvoja bývania

(1) Do programu pre mladých občanov možno zaradiť len žiadosť o podporu na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona, ktorú predložil žiadateľ o podporu (ďalej len „žiadateľ“) uvedený v § 7 písm. a) zákona, ktorý v deň podania žiadosti nedosiahol 35 rokov veku. Keď je žiadateľom jeden z manželov, uvedenú podmienku veku musí spĺňať aspoň jeden z manželov.

a) uvedený v § 7 písm. a) zákona, ktorý nie je vlastníkom ani nájomcom bytu a v deň podania žiadosti nedosiahol 30 rokov veku,

b) uvedený v § 7 písm. b) zákona, ktorý sa zaviaže, že tento byt prenajme najmenej na päť rokov občanovi mladšiemu ako 30 rokov veku.

(2) Do programu pre starších občanov možno zaradiť len žiadosť o podporu na uskutočnenie stavby bytu alebo ubytovne podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, ktorú predložil žiadateľ, ktorý sa zaviaže, že obstará bývanie pre občana staršieho ako 60 rokov veku, ktorý

a) nie je vlastníkom alebo nájomcom bytu, alebo

b) sa zaviaže, že byt, ktorý má vo vlastníctve, prevedie na občana mladšieho ako 30 rokov veku, alebo

c) byt, ktorý má v nájme, uvoľní.

(3) Do programu pre ťažko telesne postihnutých občanov možno zaradiť len žiadosť o podporu na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona, ak stavba bude spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.3) Do tohto programu možno zaradiť len žiadosť, ktorú predložil žiadateľ obstarávajúci bývanie pre občana, ak tento občan alebo člen jeho domácnosti4) je ťažko telesne postihnutý a je vlastníkom bytu, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,3) a tento byt uvoľní pre občana mladšieho ako 30 rokov veku.

(4) Do programu pre občanov, ktorí potrebujú pomoc, možno zaradiť žiadosť o podporu na uskutočnenie stavby ubytovne podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona, ktorú predložil žiadateľ obstarávajúci bývanie pre občanov, ktorí potrebujú pomoc.

(5) Do programu pre občanov s nízkymi príjmami možno zaradiť len žiadosť o podporu na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona, ktorú predložil žiadateľ uvedený v § 7 písm. a) zákona, ak čistý mesačný príjem na občana alebo osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,4a) neprevyšuje dvaapolnásobok sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť, vypočítanej podľa osobitného predpisu.4b)

(6) Za čistý príjem na účely tohto nariadenia sa považuje

a) príjem fyzickej osoby, ktorý je predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu,4c) po odpočítaní

1. poistného na povinné zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,

2. príspevku na poistenie v nezamestnanosti,

3. preddavku na daň alebo dane z príjmu fyzických osôb,

b) príjem, ktorý je oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,4d) ktorým je

1. príjem poskytovaný formou dávok z nemocenského poistenia okrem podpory pri narodení dieťaťa a pohrebného alebo z dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a ďalších dávok poskytovaných dôchodcom podľa osobitného predpisu,4e) alebo z prostriedkov Národného úradu práce,

2. príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa zákona o rodine,

3. štátne dávky upravené osobitným predpisom,4f)

4. sociálne dávky podľa zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov a dávky súvisiace so skončením služobného pomeru príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov s výnimkou jednorazových dávok,

5. plnenie plynúce zo zdrojov Organizácie Spojených národov, poskytované príslušníkom ozbrojených síl, ktorí pôsobia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií,4g)

6. časť platu zamestnancov zahraničnej služby v cudzej mene.

(7) Čistý mesačný príjem podľa odseku 6 sa vypočíta ako jedna dvanástina z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.

(8) Do programu dodatočného zateplenia možno zaradiť žiadosť o podporu na dodatočné zateplenie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona, ktorú predložil žiadateľ, ktorý uskutočňuje dodatočné zateplenie v lokalite so sťaženými klimatickými podmienkami s II. teplotnou oblasťou alebo s I. teplotnou oblasťou s intenzívnymi vetrami.

(9) Do regionálneho programu možno zaradiť žiadosť na dokončenie rozostavaných objektov bývalej komplexnej bytovej výstavby podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona v regiónoch vyhlásených vládou Slovenskej republiky.

(10) Do programu obnovy možno zaradiť žiadosť na obnovu bytového domu postaveného pred rokom 1970. Obnovou bytového domu je uskutočnenie aspoň dvoch účelov podpory podľa § 5 ods. 1 písm. c) až e) zákona na jednom bytovom dome.

(11) Pri zaradení do programu podľa § 2 písm. a), b) a d) sa prihliada aj na tradičné urbanistické a architektonické prvky.

Podrobnosti o druhoch a výškach podpôr

§ 4

(1) Úver na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v

a) § 7 písm. a) zákona na obdobie 30 rokov s úrokovou sadzbou 3 % do výšky 80 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 300 000 Sk,

b) § 7 písm. b) zákona na obdobie 20 rokov s úrokovou sadzbou do 6 % vo výške 40 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 5 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.5)

(2) Úver na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi zaradenému do programu podľa

a) § 3 ods. 1 a 3 na obdobie 30 rokov s úrokovou sadzbou 3 % do výšky 80 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 500 000 Sk,

b) § 3 ods. 5 na obdobie 30 rokov s úrokovou sadzbou 1 % do výšky 80 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 500 000 Sk.

(3) Úver na uskutočnenie stavby ubytovne podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi na obdobie 20 rokov s úrokovou sadzbou do 6 % vo výške 40 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 3 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(4) Úver na dodatočné zateplenie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona možno poskytnúť žiadateľovi na obdobie desiatich rokov s úrokovou sadzbou 3 % vo výške 30 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 1 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(5) Úver na uskutočnenie stavebnej úpravy bytového domu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi na obdobie desiatich rokov s úrokovou sadzbou 3 % vo výške 60 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 1 500 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(6) Úver na odstránenie statických chýb bytového domu podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi na obdobie 20 rokov s úrokovou sadzbou do 6 % vo výške 30 % obstarávacích nákladov stavby.

(7) Úver na dokončenie rozostavaných objektov bývalej komplexnej bytovej výstavby podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi na obdobie desiatich rokov s úrokovou sadzbou do 8 % do výšky 80 % obstarávacích nákladov stavby.

§ 5

(1) Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona alebo na uskutočnenie stavebnej úpravy bytu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi do výšky 20 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však na

a) garsónku 25 000 Sk,

b) jednoizbový byt 30 000 Sk,

c) dvojizbový byt 40 000 Sk,

d) trojizbový a viacizbový byt 50 000 Sk.

(2) Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi

a) na dodatočné zateplenie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona do výšky 50 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 600 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

b) na odstránenie statických chýb bytového domu podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona do výšky 50 % obstarávacích nákladov stavby.

(3) Odpustenie 10 % z poskytnutého úveru podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona žiadateľovi, ktorému sa počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“) narodilo dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti4) a dožilo sa jedného roku veku.

§ 6

(1) Úhrada časti úroku z úveru poskytnutého bankou, ktorý nepresiahne 60 % obstarávacích nákladov stavby podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona na

a) uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona sa vzťahuje na úver najviac vo výške 500 000 Sk,

b) uskutočnenie stavby ubytovne podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na úver najviac vo výške 4 500 Sk na 1 m2 podlahovej plochy ubytovne,

c) dodatočné zateplenie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona sa vzťahuje na úver vo výške 30 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 350 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

d) odstránenie statických chýb bytového domu podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona sa vzťahuje na úver vo výške 30 % obstarávacích nákladov stavby.

(2) Úhradu podľa odseku 1 možno poskytnúť vo výške rozdielu medzi diskontnou sadzbou vyhlásenou Národnou bankou Slovenska v čase uzavretia zmluvy a úrokom vo výške 2 %.


§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 711 ods. 1 písm. c) a d) a § 712 Občianskeho zákonníka, § 27 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov a § 90 ods. 2 a § 91 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

4) § 115 Občianskeho zákonníka.

4a) § 4 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.

4b) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 463/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

4c) § 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

4d) § 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb.

4e) § 7 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

4f) Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

4g) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

5) § 1a písm. f) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb.