Vyhláška č. 175/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o hodnostiach, funkčných označeniach a rovnošatách pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany

Čiastka 63/1996
Platnosť od 21.06.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1996 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

175

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 11. júna 1996,

ktorou sa upravujú podrobnosti o hodnostiach, funkčných označeniach a rovnošatách pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 100 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) hodnostiach pracovníkov závodných požiarnych útvarov a pracovníkov dobrovoľných závodných požiarnych zborov, ktorí službu vykonávajú ako svoje povolanie (ďalej len „pracovník“),

b) funkčných označeniach členov dobrovoľných verejných požiarnych zborov a členov dobrovoľných závodných požiarnych zborov (ďalej len „člen“),

c) rovnošatách pracovníkov a členov.

§ 2

Hodnosti a doba výsluhy rokov

(1) Pracovníkovi, ktorému patrí práporčícka alebo dôstojnícka hodnosť s označením príslušnosti k závodnému požiarnemu útvaru, sa vyjadruje príslušnosť k závodnému požiarnemu útvaru pri označení hodnosti skratkou PU.

(2) Pre hodnosti1) sa ustanovujú tieto doby výsluhy rokov v hodnosti:

a) práporčícke
&nbsp rotný PU -jeden rok
&nbsp rotmajster PU - dva roky
&nbsp nadrotmajster PU - tri roky
&nbsp podpráporčík PU - štyri roky
&nbsp práporčík PU - päť rokov
b) dôstojnícke
&nbsp podporučík PU -jeden rok
&nbsp poručík PU - dva roky
&nbsp nadporučík PU -tri roky
&nbsp kapitán PU - štyri roky

(3) V hodnosti nadpráporčík PU a major PU sa doba výsluhy rokov v hodnosti neustanovuje.

(4) Doba výsluhy rokov v hodnosti podľa odseku 2 sa nevzťahuje na mimoriadne povýšenie.

(5) Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba pracovného zaradenia pracovníka do závodného požiarneho útvaru alebo dobrovoľného závodného požiarneho zboru okrem základnej (náhradnej) vojenskej služby, ďalšej materskej dovolenky2) a okrem doby pracovného voľna bez náhrady mzdy v trvaní nepretržite viac ako šesť mesiacov. Pracovníkovi, ktorý bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie, sa doba jeho uvoľnenia započítava do doby výsluhy rokov v hodnosti, najviac však do dĺžky doby výsluhy rokov ustanovenej v najbližšej vyššej hodnosti.

(6) Pre pracovníkov v jednotlivých funkciách v závodnom požiarnom útvare sa ustanovujú hodnosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

(7) Pracovník je vymenovaný do hodnosti dňom jeho zaradenia do závodného požiarneho útvaru alebo do dobrovoľného závodného požiarneho zboru.

(8) Skončením pracovného pomeru alebo prevedením pracovníka na inú prácu hodnosť zaniká; hodnosť sa však pracovníkovi obnoví, ak najneskôr do šiestich mesiacov uzavrie nový pracovný pomer v inom závodnom požiarnom útvare.

(9) Dosiahnutá hodnosť sa zachováva, aj keď je pracovník prevedený na funkciu, na ktorú je plánovaná nižšia hodnosť.

Vymenúvanie a povyšovanie do hodnosti

§ 3

(1) Ak je pracovník zaradený do závodného požiarneho útvaru alebo do dobrovoľného závodného požiarneho zboru a má stredné vzdelanie, vymenúva sa do hodnosti rotného PU; ak má úplné stredné vzdelanie,3) vymenúva sa do hodnosti rotmajstra PU, a ak má vysokoškolské vzdelanie, do hodnosti podporučíka PU, ak nie je na funkciu, na ktorú sa prijíma, plánovaná nižšia hodnosť.

(2) Ak je pracovník zaradený do závodného požiarneho útvaru alebo do dobrovoľného závodného požiarneho zboru, možno ho vymenovať do vyššej práporčíckej alebo dôstojníckej hodnosti, a to až do hodnosti, ktorú dosiahol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ako

a) vojak Armády Slovenskej republiky alebo vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

b) príslušník Policajného zboru,

c) príslušník Zboru požiarnej ochrany.

(3) Pracovník v práporčíckej hodnosti sa vymenuje do hodnosti podporučíka PU, ak počas dvanástich mesiacov úspešne vykonáva funkciu, na ktorú je plánovaná dôstojnícka hodnosť, a ak dosiahol úplné stredné vzdelanie a spĺňa kvalifikačnú požiadavku v odbore požiarnej ochrany.

§ 4

(1) Podmienkami na povýšenie pracovníka sú tieto skutočnosti:

a) uplynutie ustanovenej doby výsluhy rokov v hodnosti,

b) splnenie podmienky požadovaného vzdelania,

c) dosahovanie dobrých pracovných výsledkov,

d) vykonávanie počas ustanovenej doby výsluhy rokov funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia hodnosť.

(2) Požadovaným vzdelaním je pre hodnosti

a) práporčícke stredné vzdelanie,

b) dôstojnícke podporučík PU, poručík PU, nadporučík PU a kapitán PU úplné stredné vzdelanie a major PU vysokoškolské vzdelanie.

(3) Splnenie podmienky dosahovania dobrých pracovných výsledkov hodnotí zriaďovateľ jednotky požiarnej ochrany (ďalej len „zriaďovateľ“) jeden mesiac pred uplynutím doby výsluhy rokov v hodnosti.

(4) Doba trvania výkonu funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než pracovník má, je

a) šesť mesiacov vo funkcii, na ktorú je plánovaná práporčícka hodnosť,

b) dvanásť mesiacov vo funkcii, na ktorú je plánovaná dôstojnícka hodnosť.

§ 5

Pracovníka vymenúva a povyšuje do práporčíckych hodností náčelník okresnej správy Zboru požiarnej ochrany na návrh zriaďovateľa, do dôstojníckych hodností náčelník Hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „náčelník hlavnej správy“) na návrh zriaďovateľa.

§ 6

Mimoriadne povýšenie

(1) Pracovníka môže náčelník hlavnej správy na návrh zriaďovateľa mimoriadne povýšiť o jeden stupeň bez dodržania ustanovenej doby výsluhy rokov v hodnosti, ak preukáže mimoriadnu odvahu a obetavosť pri zdolávaní požiarov, poskytovaní pomoci pri živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach, alebo ak sústavne preukazuje mimoriadne dobré pracovné výsledky.

(2) Pracovníkovi staršiemu ako 50 rokov a pracovníčke staršej ako 45 rokov, ak dosahujú mimoriadne pracovné výsledky pri výkone služby, môže náčelník hlavnej správy na návrh zriaďovateľa na účely povýšenia odpustiť jeden stupeň požadovaného vzdelania, ak im uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v hodnosti.

§ 7

Funkčné označenia členov

(1) Funkčné označenia členov sú:

a) požiarnik,

b) starší požiarnik,

c) vrchný požiarnik,

d) rotník (veliteľ družstva),

e) nadrotník (veliteľ čaty),

f) zbormajster (veliteľ jednotky).

(2) Označenie príslušnosti členov k zriaďovateľovi (napr. erb mesta) je umiestnené na vonkajšej strane ľavého rukáva.

(3) Funkčné označenie členov a označenie ich príslušnosti prideľuje a zabezpečuje zriaďovateľ.

(4) Funkčné označenia členov tvoria náramenníky, strieborné rozety s priemerom 14 mm a strieborná lemovka pretkávaná modrou niťou. Funkčné označenia členov:

a) požiarnik – náramenníky,

b) starší požiarnik – náramenníky s jednou striebornou rozetou,

c) vrchný požiarnik – náramenníky s dvoma striebornými rozetami,

d) rotník – náramenníky s tromi striebornými rozetami,

e) nadrotník – náramenníky so štyrmi striebornými rozetami,

f) zbormajster – náramenníky s jednou striebornou rozetou a striebornou lemovkou pretkávanou modrou niťou.

(5) Grafické znázornenie funkčných označení členov je uvedené v prílohe č. 2.

Rovnošaty pracovníkov

§ 8

(1) Pracovníkovi sa poskytuje pracovná rovnošata a pracovníkom, ktorých určí zriaďovateľ, aj služobná rovnošata.

(2) Pracovnú rovnošatu tvorí

a) zimná čiapka so šiltom,

b) blúza,

c) nohavice,

d) pracovná košeľa alebo tričko,

e) pracovná obuv.

(3) Služobnú rovnošatu tvorí

a) čiapka,

b) blúza,

c) nohavice, ak ide o ženy, sukňa,

d) košeľa s dlhým alebo s krátkym rukávom,

e) bundokošeľa s dlhým alebo s krátkym rukávom,

f) kravata,

g) spona na kravatu,

h) ponožky, ak ide o ženy, pančuchy alebo pančuchové nohavice,

i) čierne poltopánky,

j) zimné šnurovacie topánky, ak ide o ženy, čižmy,

k) šál,

l) kožené rukavice,

m) trojštvrťový plášť s tepelnou odnímateľnou vložkou.

§ 9

(1) Pracovníkovi sa poskytuje pracovná rovnošata v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí skúšobnej doby; počas skúšobnej doby sa pracovníkovi poskytuje len najnevyhnutnejšie vystrojenie, ktoré určí zriaďovateľ s prihliadnutím na druh vykonávanej práce.

(2) Služobnú rovnošatu poskytuje zriaďovateľ určeným pracovníkom po uplynutí skúšobnej doby. Pracovníkovi zaradenému do zmenovej služby sa po uplynutí skúšobnej doby poskytuje druhá pracovná rovnošata.

(3) Druhy rovnošiat a doba ich životnosti sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Súčasti rovnošaty sa obmieňajú až po uplynutí doby životnosti. Zriaďovateľ môže predĺžiť určenú dobu životnosti čiapky, blúzy a nohavíc pracovnej a služobnej rovnošaty, ak ide o ženy, sukne a trojštvrťového plášťa, ak tieto súčasti nestratili funkčnosť.

(5) Farba rovnošaty je modrá. Pri určovaní farebných odtieňov rovnošiat je zriaďovateľ povinný prihliadať na to, aby neboli zameniteľné s rovnošatami ozbrojených zložiek a ozbrojených bezpečnostných zborov.

§ 10

Pracovník nosí na náramenníkoch blúzy služobnej rovnošaty, plášťa, košele, bundokošele a na výložkách pracovnej rovnošaty hodnostné označenie a na ľavom rukáve označenie príslušnosti k zriaďovateľovi.

§ 11

Rovnošaty členov

(1) Členovi poskytne zriaďovateľ pracovnú rovnošatu v rozsahu uvedenom v § 9 ods. 2 v deň jeho zaradenia za člena.

(2) Vybraným členom, ktorých určí zriaďovateľ, môže poskytnúť aj služobnú rovnošatu v rozsahu uvedenom v § 8 ods. 3.

(3) Člen nosí na náramenníkoch blúzy služobnej rovnošaty, plášťa, bundokošele, košele a na výložkách pracovnej rovnošaty funkčné označenie.

(4) Doba životnosti pracovnej rovnošaty a služobnej rovnošaty je uvedená v prílohe č. 3.

§ 12

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Opravy a udržiavanie pracovnej rovnošaty znečistenej alebo poškodenej pri výkone služby zabezpečuje zriaďovateľ.

(2) Po uplynutí doby životnosti rovnošaty môže zriaďovateľ pracovníkovi a členovi ponechať rovnošatu.

§ 13

(1) Doba životnosti rovnošiat poskytnutých pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa započítava podľa doterajších predpisov.

(2) Výsluha rokov v hodnosti pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky na účely povýšenia sa započíta podľa tejto vyhlášky.


§ 14

Zrušuje sa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27. januára 1978 č. PO-114/3-1978 o hodnostiach pracovníkov požiarnej ochrany, registrovaná v čiastke 3/1978 Zb.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/1996 Z. z.

Hodnosti a funkčné označenia pracovníkov závodných požiarnych útvarov a pracovníkov dobrovoľných závodných požiarnych zborov, ktorí službu vykonávajú ako svoje povolanie

I. Závodný požiarny útvar

a) veliteľ

do 20 pracovníkov závodného požiarneho útvaru alebo veliteľ pracovníkov dobrovoľného závodného požiarneho zboru, ktorí službu vykonávajú ako

svoje povolanie poručík PU

od 20 do 40 pracovníkov nadporučík PU

od 40 do 60 pracovníkov kapitán PU

nad 60 pracovníkov major PU

b) veliteľ zmeny nadporučík PU

c) vedúci technik špecialista nadporučík PU

d) technik špecialista poručík PU

e) veliteľ družstva poručík PU

f) starší požiarnik špecialista nadpráporčík PU

g) strojník práporčík PU

h) starší požiarnik podpráporčík PU

i) požiarnik nadrotmajster PU

II. Dobrovoľný závodný požiarny zbor

a) požiarnik

b) starší požiarnik

c) vrchný požiarnik

d) veliteľ družstva rotník

e) veliteľ čaty nadrotník

f) veliteľ jednotky zbormajster

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/1996 Z. z.

Grafické znázornenie funkčných označení členov jednotiek požiarnej ochrany

Obrázok 02-1

Obrázok 02-2

Obrázok 02-3

Obrázok 02-4

Obrázok 02-5

Obrázok 02-6

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/1996 Z. z.

Druhy rovnošiat

Druh Počet kusov Doba životnosti v mesiacoch
PU - DZPZ s prac. z pov. DVPZ - DZPZ členovia
1. Pracovná rovnošata
zimná čiapka so šiltom 1 12 24
blúza 1 12 24
nohavice 1 12 24
pracovná košeľa alebo
tričko 3 12 24
pracovná obuv 1 24 36
2. Služobná rovnošata
čiapka 1 241) 60 60
blúza 1 241) 60 60
nohavice, ak ide o ženy, sukňa 1 241) 60 60
košeľa s dlhým alebo
krátkym rukávom 2 121) 24 36
plášť 1 361) 60 60
kravata 1 12 36
spona na kravatu 1 len na 1. vystrojenie -
bundokošeľa s dlhým
alebo krátkym rukávom 1 24 36
zimná čiapka 1 48 60
čierne poltopánky 1 24 36
zimné šnurovacie topánky,
ak ide o ženy, čižmy 1 36 60
ponožky, ak ide o ženy,
pančuchové nohavice 5 12 36
šál 1 361) 48 60
kožené rukavice 1 241) 36 -
trojštvrťový plášť
s tepelnou odnímateľnou
vložkou 1 481) -

1) Platí pre pracovníkov závodného požiarneho útvaru a dobrovoľného závodného požiarneho zboru, ktorí nie sú pravidelne zaraďovaní do zmenovej služby.

Poznámky pod čiarou

1) § 60 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb.

2) § 157 ods. 2 Zákonníka práce.

3) Na účely hodností sa považuje za úplné stredné vzdelanie aj absolvovanie trojročného stredného odborného štúdia popri zamestnaní pre veliteľov jednotiek požiarnej ochrany z povolania v Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Žiline.