Oznámenie č. 170/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky

Čiastka 62/1996
Platnosť od 18.06.1996 do02.07.1998
Zrušený 210/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

170

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 4 ods. 1 a § 4a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 27. mája 1996 č. 3, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a náležitosti žiadosti o povolenie na výkon bankových činností pre banky, ako aj minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky.

Týmto opatrením sa zrušuje § 1, 2 a 5 opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej z 15. februára 1992, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálna výška základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia (registrované v čiastke 29/1992 Zb.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1 zo 17. decembra 1993 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 26/1994).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.