Oznámenie č. 170/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky

Čiastka 62/1996
Platnosť od 18.06.1996 do02.07.1998
Zrušený 210/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.