Oznámenie č. 167/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov

Čiastka 61/1996
Platnosť od 14.06.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 6. februára 1996, na základe článku 9 ods. 1.

167

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 1995 bola v Berne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 6. februára 1996, na základe článku 9 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou
o výmene stážistov

Vláda Slovenskej republiky a Švajčiarska spolková vláda (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou rozvíjať spoluprácu na princípe partnerstva, vzájomného prospechu a spoločného záujmu,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Táto dohoda sa vzťahuje na výmenu slovenských a švajčiarskych občanov, ktorí vo vymedzenom čase budú vykonávať stáž v povolaní podľa ich kvalifikácie na území štátu druhej zmluvnej strany na účely ďalšieho odborného a jazykového vzdelávania, dosiahli vek minimálne 18 rokov a spravidla neprekročili vek 30 rokov a majú ukončené odborné vzdelanie (ďalej len „stážisti“).

(2) Pracovnú činnosť môžu vykonávať vo všetkých povolaniach, ktorých vykonávanie cudzincami nie je v rozpore s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany. Na výkon povolaní, na ktoré je potrebné osobitné povolenie, sa toto povolenie musí dodatočne vybaviť.

Článok 2

(1) Povolenie na stáž sa udeľuje spravidla na dobu do 12 mesiacov. Možno ju predĺžiť najviac o šesť mesiacov, pričom pracovné zmluvy musia byť uzatvorené na tomu zodpovedajúcu dobu.

(2) Na udelenie povolenia na pobyt v súvislosti s činnosťou podľa tejto dohody sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy prijímajúceho štátu, ktoré upravujú vstup, pobyt a pracovnú činnosť cudzincov.

(3) V súlade s článkom 8 žiadosť so všetkými potrebnými údajmi sa musí adresovať príslušnému orgánu poverenému vykonávaním tejto dohody v krajine stážistu. Príslušný orgán preverí, či žiadosť zodpovedá určeným požiadavkám a postúpi ju čo najrýchlejšie príslušnému orgánu prijímajúceho štátu.

(4) Všetky formality, ktoré súvisia s povolením na stáž, budú príslušné orgány zmluvných strán vybavovať bezplatne. Ostatné náklady a poplatky súvisiace so vstupom a pobytom si hradí stážista v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej zmluvnej strany.

Článok 3

Povolenie na stáž sa bude udeľovať podľa počtu určeného v článku 6 ods. 1 bez ohľadu na situáciu na trhu práce prijímajúceho štátu.

Článok 4

Stážisti nemôžu vykonávať žiadnu inú zárobkovú činnosť ani prijať iné pracovné miesto ako to, na ktoré bolo udelené povolenie. Príslušný orgán môže v odôvodnených prípadoch udeliť povolenie na zmenu pracovného miesta.

Článok 5

(1) Stážisti majú vo vzťahu k pracovným, mzdovým a ubytovacím podmienkam rovnaké práva a povinnosti ako pracovníci prijímajúceho štátu. Tie sú ustanovené v platných pracovnoprávnych predpisoch. Zdaňovanie mzdy sa riadi platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

(2) Pracovné podmienky dohodnuté so zamestnávateľom musia zodpovedať pracovnoprávnym predpisom a právnym predpisom o sociálnom zabezpečení (poistení) prijímajúceho štátu. Pracovná zmluva musí okrem všeobecných pracovných podmienok upravovať najmä

a) poskytovanie mzdy podľa platných taríf ustanovených v kolektívnych pracovných zmluvách; ak chýbajú, odmeňovanie sa riadi mzdovými predpismi a bežnými miestnymi sadzbami. Mzda musí zodpovedať pracovnému výkonu a musí umožniť stážistovi postarať sa o svoje živobytie,

b) poistenie pre prípad choroby, úrazu, invalidity a smrti,

c) úhradu cestovných nákladov a nákladov spojených s ubytovaním stážistu.

Článok 6

(1) Počet stážistov, ktorí budú oprávnení pracovať na území štátu každej zmluvnej strany, nesmie prekročiť 100 v jednom kalendárnom roku.

(2) Tento počet možno požadovať v plnom rozsahu bez ohľadu na počet stážistov, ktorí sa už na základe tejto dohody zdržiavajú na území prijímajúceho štátu. V prípade, že počet určený v odseku 1 jedna zmluvná strana nevyčerpá, druhá zmluvná strana nesmie na základe tejto skutočnosti určený počet obmedziť. Nevyužitá časť počtu stážistov sa neprenáša do nasledujúceho roka. Predĺženie povolenia na stáž podľa ustanovenia článku 2 sa nepovažuje za nové povolenie.

(3) Zmenu stanoveného počtu pre nasledujúci rok možno dohodnúť najneskôr do 1. júla bežného kalendárneho roka výmenou nót.

Článok 7

Občania, ktorí chcú získať povolenie na stáž, musia si predovšetkým sami zabezpečiť pracovné miesto na území štátu druhej zmluvnej strany. Podľa článku 8 príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán poverené vykonávaním tejto dohody môžu vhodnými opatreniami podporovať hľadanie miesta pre stážistov.

Článok 8

(1) Splnomocnenými orgánmi zmluvných strán podľa tejto dohody sú:

– za vládu Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

– za Švajčiarsku spolkovú vládu Spolkové ministerstvo národného hospodárstva Švajčiarskej konfederácie.

(2) Vykonávaním tejto dohody sa poveruje

– za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Správa služieb zamestnanosti v Bratislave,

– za Spolkové ministerstvo národného hospodárstva Švajčiarskej konfederácie Spolkový úrad priemyslu, podnikania a práce v Berne.

(3) Orgány poverené vykonávaním tejto dohody vzájomne určia podrobný postup jej vykonávania.

Článok 9

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana môže dohodu písomne vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho kalendárneho roka, pričom jej platnosť sa skončí 31. decembra tohto roka.

(3) V prípade vypovedania zostávajú platné povolenia, ktoré boli udelené na základe tejto dohody, až do uplynutia pôvodne povolenej lehoty.

Dané v Berne 8. decembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ábel Král v. r.

Za Švajčiarsku

spolkovú vládu:

Jean Luc Nordmann v. r.