Oznámenie č. 155/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. apríla 1995 č. 894/1995-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. septembra 1995 č. 2314/1995-100

Čiastka 57/1996
Platnosť od 28.05.1996

155

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 9. mája 1996 č. 1528/1996–100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. apríla 1995 č. 894/1995–100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 90/1995 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. septembra 1995 č. 2314/1995–100 (oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 218/1995 Z. z.).

Výnos mení podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré podnikajú v pôdohospodárstve.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 13/1996 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

VÝNOS

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

číslo 1 528/1996-100

z 9. 5. 1996,

ktorým sa mení Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 894/1995-100 z 20. 4.1995 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2314/1995-100 z 21. 9. 1995

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:

Čl. I.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 894/1995-100 z 20. 4. 1995 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2314/1995-100 z 21. 9. 1995 sa mení takto:

1. V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

2. V § 3 ods. 2 písm. b sa na konci pripájajú tieto slová:

3. V § 14 ods. 1 sa za slovo „Topoľčianky“ vkladá čiarka a slová „Závodiska š. p. Bratislava“.

4. V § 18 ods. 4 znie:

(4) Dotácie na účely predvýsadbovej prípravy, rekonštrukcie a zakladania nových ovocných sadov, viníc, chmeľníc, plantáží drobného ovocia, špargľových plantáží a rekonštrukcie skleníkového hospodárstva možno poskytnúť do výšky 40 % skutočných nákladov v bežnom roku, najviac však 200 000 Sk na 1 ha a na rekonštrukciu skleníkového hospodárstva najviac 700 Sk na m2. Podmienkou pre poskytnutie dotácií je ministerstvom odsúhlasený projekt. Dotácie možno poskytnúť preddavkovo“.

5. § 21 sa vypúšťa.

6. V § 28 sa vypúšťa odsek 2.

Čl. II.

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ing. Peter Baco v. r.