Oznámenie č. 15/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozpočtovej klasifikácii

Čiastka 5/1996
Platnosť od 18.01.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

15

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

výnos z 21. decembra 1995 č. 41/985/1995 o rozpočtovej klasifikácii.

Výnos upravuje zatriedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov a rozpočtov obcí podľa organizačného a odvetvového členenia a podľa ekonomického charakteru príjmov a výdavkov.

Výnos je záväzný pre štátny rozpočet, rozpočty rozpočtových kapitol s výnimkou rozpočtov príspevkových organizácií, rozpočty štátnych fondov a pre rozpočty obcí vrátane rozpočtov ich rozpočtových organizácií.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. novembra 1993 č. 41/494/1993 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/1994 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.