145

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 10. apríla 1996

o prijímaní na štúdium na stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. a podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV SO ZÁKLADNÝM VZDELANÍM NA DENNÉ ŠTÚDIUM

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Po úspešnom skončení štvrtého ročníka základnej školy v príslušnom školskom roku možno jej žiaka prijať na osemročné štúdium na gymnáziu alebo na tanečnom konzervatóriu.

(2) Po úspešnom skončení ôsmeho alebo deviateho ročníka základnej školy možno žiaka základnej školy alebo osobu, ktorá skončila povinnú školskú dochádzku (ďalej len „uchádzač“) prijať do prvého ročníka štúdia na strednej škole.

§ 2

Prihlášky na štúdium

(1) Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca môže podať dve prihlášky na štúdium na tlačive schválenom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva") na dve stredné školy alebo na dva učebné odbory, alebo na dva študijné odbory tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšiu prihlášku podľa § 5 ods. 6 a podľa § 5 ods. 8.

(2) Zákonný zástupca uchádzača, žiaka základnej školy, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 15. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, do 1. apríla na ostatné učebné odbory a študijné odbory. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy ju odošle na strednú školu

a) do 20. februára na študijné odbory a učebné odbory a na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu,

1. 5370 3 masér,

2. 7644 6 pedagogická škola - integrovaný odbor,

3. 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

4. 82 - umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba,

5. 85 - umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba,

6. 7902 5 01 gymnázium - matematika,

7. 7902 5 76 gymnázium - telesná výchova,

8. 7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium,

9. 7902 5 78 gymnázium - slovenský jazyk a literatúra,

10. triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,

11. triedy športových škôl,

12. športové triedy na stredných školách;

b) do 6. apríla na ostatné študijné a učebné odbory okrem osemročného štúdia na gymnáziách;

c) do 10. apríla na gymnáziá s osemročným štúdiom.

(3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termínoch uvedených v odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne overené kópie.

(4) Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.

(5) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa uchádza.

Organizácia prijímacieho konania

§ 3

(1) Profilové predmety na prijímacie skúšky (ďalej len „profilové predmety“) určí ministerstvo školstva a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli pre jednotlivé študijné odbory rovnaké; zverejnia ich do 15. októbra.

(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží najneskôr do 30. júna návrh na zmenu počtu tried prvého ročníka alebo vyučovacieho jazyka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku zriaďovateľovi školy.

(3) Zriaďovateľ rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie do 15. septembra, ak záujem žiakov výrazne prevyšuje určený plán výkonov do začiatku termínu konania prijímacích skúšok. Ak je zriaďovateľom strednej školy samosprávny kraj, tento návrh prerokuje s krajským školským úradom.

§ 4

(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy1) a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať1a) do tried prvého ročníka, a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní do 15. januára na výveske školy na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, do 20. marca na ostatné učebné odbory a študijné odbory.

(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov základnej školy. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 5 ods. 7. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1.

(3) Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti. Kritériá oznámi riaditeľ najneskôr v termíne podľa odseku 1.

(4) Riaditeľ stredného odborného učilišťa môže rozhodnúť, že súčasťou prijímacieho konania do učebných odborov je aj prijímacia skúška. Prijímacia skúška sa skladá z overenia vedomostí alebo z posúdenia schopností, zručností a spôsobilostí potrebných na zvládnutie zvoleného učebného odboru alebo zamerania. Ak riaditeľ školy rozhodne o konaní prijímacích skúšok, je povinný zverejniť ich podmienky najneskôr v termíne podľa odseku 1.

(5) Do učebných a študijných odborov uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) sa prijímajú uchádzači po overení špeciálnych schopností, na tanečné konzervatórium a gymnázium so zameraním 76 telesná výchova aj po overení zdravotnej spôsobilosti. Termín skúšky a ostatné podmienky prijatia určí riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a zverejní ich najneskôr v termíne podľa odseku 1.

§ 5

Prijímacia skúška

(1) Prijímacia skúška sa skladá z overenia vedomostí z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra a z ďalších profilových predmetov alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu potrebných na zvládnutie študijného alebo učebného odboru, prípadne z oboch týchto častí.

(2) V školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú profilové predmety uvedené v odseku 1 doplnené o vyučovací jazyk strednej školy.

(3) Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín prihlási na štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským, prijímacie skúšky z profilových predmetov koná takto:

a) z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva učebných osnov základnej školy, ktorú navštevuje,

b) z ďalšieho profilového predmetu v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole.

(4) Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským prihlási na strednú školu s vyučovacím jazykom národnostných menšín, koná prijímaciu skúšku podľa odseku 1. Z ďalšieho profilového predmetu koná žiak prijímaciu skúšku v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole.

(5) V jednom dni môže písomná forma skúšky trvať najviac 120 minút.

(6) Ak na prijatie uchádzača treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo talent v odboroch podľa § 2 ods. 2 písm. a), riaditeľ strednej školy určí na toto overenie termín v čase od 20. marca do 10. apríla.

(7) Ostatné prijímacie skúšky do gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť sa konajú v dvoch termínoch v prvom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v prvom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Do gymnázií s osemročným štúdiom sa prijímacie skúšky konajú iba v prvom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v stredu.

(8) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 31. mája okrem gymnázií s osemročným štúdiom. Prijímacia skúška sa koná v druhom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

(9) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

(10) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

(11) Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

Rozhodovanie o prijatí

§ 6

(1) O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.

(2) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom študijnom odbore, učebnom odbore alebo zameraní a na výkon povolania.2)

(3) Riaditeľ strednej školy prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam.

(4) Riaditeľ strednej školy rozhoduje o prijatí uchádzača, ktorý sa bude pripravovať pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu, po dohode s touto fyzickou osobou alebo s právnickou osobou.3)

(5) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada na skutočnosť, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so študijným odborom alebo s učebným odborom štúdia, o ktorý sa uchádza.

(6) Riaditeľ strednej školy okrem škôl so študijným odborom a štúdiom, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) ôsmom a desiatom bode, prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.

§ 7

(1) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, pri ostatných prijímacích skúškach podľa § 5 ods. 7 do troch dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom4) zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

(2) Riaditeľ strednej školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. Pri svojom rozhodnutí prihliada na to, aby uchádzač mal možnosť podať si prihlášku na strednú školu podľa § 5 ods. 8.

(3) Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola podľa vzoru uvedeného v prílohe; základná škola pre uchádzača o štúdium vydá iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis a vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)

(4) Uchádzač, ktorý nebol prijatý na žiadnu strednú školu, podáva ďalšiu prihlášku potvrdenú základnou školou, ktorú navštevuje, na štúdium na strednú školu podľa § 5 ods. 8.

(5) Riaditeľ strednej školy na požiadanie umožní nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi; ak ide o uchádzača, ktorý je žiakom základnej školy, aj triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vyučuje predmet prijímacej skúšky na základnej škole.

DRUHÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA OSTATNÉ DRUHY ŠTÚDIA

§ 8

Prijímanie uchádzačov na štúdium popri zamestnaní a na kombinované štúdium na stredných školách a prijímanie na nadstavbové a pomaturitné štúdium

(1) Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.

(2) O počte tried prvého ročníka a o počte žiakov v týchto triedach rozhodne zriaďovateľ každoročne do 30. apríla. Ak je zriaďovateľom samosprávny kraj, túto skutočnosť prerokuje s krajským školským úradom.

(3) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky, prípadne overenie špeciálnych schopností a talentu uchádzačov. Určí kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky, ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto podmienky zverejní najneskôr dva týždne pred prvým termínom prijímacích skúšok.

(4) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky.

(5) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred ich termínom.

(6) Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch: prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň, druhým termínom posledné dva úplné augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.

(7) Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača4) na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom študijnom odbore, učebnom odbore alebo zameraní a na výkon povolania. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium neodkladne oznámi uchádzačom.

TRETIA ČASŤ

§ 9

Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl

(1) Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy.

(2) Termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

(3) Do vyššieho ročníka študijných a učebných odborov strednej školy, na ktorej sa štúdium končí maturitnou skúškou alebo absolutóriom a ktorá v nižších ročníkoch štúdia poskytuje zároveň stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, možno prijať absolventa nižšieho ročníka alebo uchádzača, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, prípadne maturitnú skúšku a splnil ďalšie požiadavky, ktoré určil riaditeľ strednej školy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§ 10

Oznamovacia povinnosť

(1) Riaditeľ základnej školy poskytne samosprávnemu kraju a krajskému školskému úradu požadované údaje o záujme žiakov o štúdium na stredných školách.

(2) Riaditeľ strednej školy poskytne samosprávnemu kraju a krajskému školskému úradu bezodkladne aktuálne údaje o počte prihlásených žiakov, o počte prijatých žiakov a o počte voľných miest. Na požiadanie môže tieto údaje poskytnúť aj ostatným orgánom štátnej správy.


§ 11

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 116/1993 Z. z.

§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1996.


Eva Slavkovská v. r.


Príloha

Vzor - Zápisný lístok na štúdium na strednej škole

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

1a) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

3) § 10a, § 12 ods. 2 písm. d) a § 12 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).