Vyhláška č. 143/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preukazovania príslušnosti vojakov v činnej službe Železničného vojska na plnenie úloh Železničnej polície Slovenskej republiky

Čiastka 53/1996
Platnosť od 11.05.1996
Účinnosť od 11.05.1996

143

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 29. apríla 1996,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti preukazovania príslušnosti vojakov v činnej službe Železničného vojska na plnenie úloh Železničnej polície Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Vojak v činnej službe Železničného vojska povolaný vládou Slovenskej republiky na plnenie úloh Železničnej polície Slovenskej republiky (ďalej len „vojak Železničného vojska“) preukazuje príslušnosť k Železničnej polícii Slovenskej republiky

a) svojou predpísanou rovnošatou s vonkajším označením „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“,

b) ústnym vyhlásením „polícia“.

§ 2

(1) Vonkajšie označenie „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ vojaka Železničného vojska tvorí rukávová páska modrej farby, široká 8 cm, ktorá sa nosí na zálaktí ľavej ruky.

(2) V strede rukávovej pásky je žltou obrysovou linkou predtlačený znak trojuholníkového tvaru. Nad vrchnou časťou štátneho znaku vyobrazeného jednofarebne v žltom poli osemcípej hviezdy umiestnenej v dolnej časti trojuholníka je v polkruhu žltými písmenami nápis „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Vzor znaku je vyobrazený v prílohe.

§ 3

(1) Ústnym vyhlásením „polícia“ preukazuje vojak Železničného vojska príslušnosť k železničnej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď mu okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať podľa § 1 písm. a).

(2) Rovnošatou a označením „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ sa vojak Železničného vojska preukáže ihneď, ako mu to okolnosti služobného zákroku dovolia.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Alexander Rezeš v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 143/1996 Z. z.

Obrázok