Vyhláška č. 14/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam

Čiastka 5/1996
Platnosť od 18.01.1996 do31.08.2008
Účinnosť od 18.01.1996 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 19. decembra 1995

o podmienkach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam1) (ďalej len „neštátne školské zariadenie“).

Podmienky poskytovania dotácií

§ 2

(1) Neštátnemu školskému zariadeniu možno poskytnúť dotáciu, ak je zaradené do siete školských zariadení,2) spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi3) a zriaďovateľ v termíne podľa odseku 4 podal písomnú žiadosť (§ 3) o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“).

(2) Dotáciu možno poskytnúť na čiastočné financovanie prevádzkových nákladov, úloh a projektov1) prostredníctvom orgánu štátnej správy v školstve primerane k počtu skutočne zapísaných detí (žiakov) v neštátnom školskom zariadení k 1. septembru roka, v ktorom sa podáva žiadosť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.

(3) Dotáciu neštátnym špeciálnym výchovným zariadeniam4) možno poskytnúť na počet detí určených kapacitou zariadenia, ak priemerný počet umiestnených detí v predchádzajúcom roku dosiahol aspoň 95 % kapacity zariadenia.

(4) Žiadosť na nasledujúci rozpočtový rok predkladá zriaďovateľ neštátneho školského zariadenia príslušnému orgánu štátnej správy v školstve5) do 30. júna.

(5) Príslušný orgán štátnej správy v školstve vykoná kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadostiach a predloží ich za všetky neštátne školské zariadenia vo svojej pôsobnosti spolu so svojím vyjadrením Ministerstvu školstva Slovenskej republiky v termíne určenom na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rok.

§ 3

(1) Žiadosť obsahuje

a) druh, názov a adresu neštátneho školského zariadenia, názov zriaďovateľa a jeho sídlo, výchovný jazyk a dátum zaradenia neštátneho školského zariadenia do siete školských zariadení,

b) počet pedagogických a ostatných pracovníkov v neštátnom školskom zariadení,

c) počet detí (žiakov) v triedach a ich vekové zloženie v neštátnom školskom zariadení, ak ide o zariadenie školského stravovania, počet stravovaných detí (žiakov),

d) vyhlásenie žiadateľa, v ktorom uvedie ďalšie zdroje finančných prostriedkov, ich výšku a účel, na ktorý sa poskytnú.

(2) Prílohou žiadosti sú aj úlohy a projekty, ak sa má na ne poskytnúť dotácia.

(3) Ak sa dotácia žiada pre centrum voľného času, prílohou žiadosti je aj plán činnosti na príslušné školské roky.

§ 4

Na poskytovanie, použitie a zúčtovanie dotácie neštátnemu školskému zariadeniu sa vzťahuje osobitný predpis.6)


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

2) § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

3) Napríklad vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 99/1980 Zb. o výchovnom poradenstve, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach, vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 145/1992 Zb. o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 196/1994 Z. z. o domovoch mládeže, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 295/1994 Z. z. o škole v prírode, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 352/1994 Z. z. o školských výpočtových strediskách, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach, vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 140/1995 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 85/1995 Z. z. o školských hospodárstvach.

4) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

5) § 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.