Nariadenie vlády č. 139/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 77/1997 Z. z.)

Čiastka 51/1996
Platnosť od 09.05.1996
Účinnosť od 02.04.1997 do31.12.2015
Zrušený 92/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 375/2015 Z. z. vložil do zákona č. 92/1991 Zb. nový § 48a, ktorý je nepriamym zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 139/1996 Z. z.

OBSAH

139

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. apríla 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 druhá veta znie:

„Príjmy osobitného účtu možno použiť na krytie tých výdavkov štátu, ktoré súvisia s prevodom majetku na iné osoby a s nadobudnutím cenných papierov podľa štvrtej časti zákona a na krytie výdavkov podľa tohto nariadenia.“.

2. § 8 až 13 vrátane nadpisov znejú:

„Organizovanie trhu s dlhopismi Fondu národného majetku Slovenskej republiky

§ 8

(4) RM-Systém Slovakia, a. s. po dohode s fondom predloží ministerstvu na schválenie v ministerstvom určenej lehote návrh postupu, podľa ktorého sa budú vykonávať príkazy na prevody dlhopisov fondu v súlade so zákonom a týmto nariadením.

(5) Majetkové prevody (prechody) dlhopisov fondu pre osoby uvedené v § 24 ods. 7 a 8 zákona v súlade so zákonom a týmto nariadením vykonáva stredisko.

(7) Fond vedie registre osôb oprávnených nadobúdať dlhopis fondu podľa § 24 ods. 8 zákona s výnimkou registra nájomcov bytov a ich blízkych osôb; fond alebo Slovenský pozemkový fond zapíše do registra osoby oprávnené nadobúdať dlhopis fondu podľa § 24 ods. 8 zákona s výnimkou nájomcov bytov a ich blízkych osôb len na základe zmluvy medzi fondom a osobou oprávnenou nadobúdať dlhopis fondu (§ 24 ods. 8 zákona). Výpisy z týchto registrov poskytuje RM-Systému Slovakia, a. s. a zverejňuje ich v dennej tlači.

(8) Pri technickom zabezpečení prevodov dlhopisov fondu medzi osobami oprávnenými nadobudnúť dlhopis fondu RM-Systém Slovakia, a. s. podľa zmluvy s fondom overí najmä, či

a) boli podané písomné príkazy na prevod a nadobudnutie dlhopisu fondu prevodcom a nadobúdateľom dlhopisu fondu; za písomný príkaz sa považuje aj príkaz na elektronickom nosiči dát,

b) prevodca je osobou podľa § 24 ods. 3, 7 až 9 zákona oprávnenou dlhopis fondu previesť,

c) nadobúdateľ je osobou podľa § 24 ods. 7 písm. a), § 24 ods. 8 a 9 zákona oprávnenou dlhopis fondu nadobudnúť,

d) nadobúdateľ podľa § 24 ods. 7 písm. a) a § 24 ods. 8 písm. a) zákona nadobúda dlhopisy fondu len do výšky svojho záväzku voči fondu,

e) obchodník s cennými papiermi7) zastupujúci prevodcu alebo nadobúdateľa alebo obstarávajúci prevod dlhopisov fondu pre prevodcu alebo pre nadobúdateľa

koná na základe úradne overeného8) písomného plnomocenstva osobitne udeleného na tento účel prevodcom alebo nadobúdateľom,

f) splnomocnenec9) zastupujúci prevodcu10) pri prevode dlhopisu fondu koná na základe úradne overeného8) písomného plnomocenstva osobitne udeleného na tento účel,

(9) RM-Systém Slovakia, a. s. postúpi príkaz na prevod dlhopisov fondu stredisku, len ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 8

Ak pokyn na prevod dlhopisov fondu dá obchodník s cennými papiermi alebo splnomocnenec alebo zástupca fondu, RM-Systém Slovakia, a. s. postúpi príkaz na prevod dlhopisov fondu stredisku, len ak

plnomocenstvo

je prílohou pokynu na prevod dlhopisov fondu.

(10) Skutočnosti uvedené v odseku 8 overuje RM--Systém Slovakia, a. s. podľa údajov, ktoré má k dispozícii; inak ich overuje podľa príloh k príkazom na prevod dlhopisu fondu preukazujúcich skutočnosti podľa odseku 8.

Nakladanie s dlhopisom fondu

§ 9

(1) Ak dlhopis fondu použije jeho majiteľ na vklad do obchodnej spoločnosti, ktorá nadobudla majetok podľa zákona na účel vyrovnania záväzku tejto obchodnej spoločnosti voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu [§ 24 ods. 7 písm. a) zákona], prílohou tohto pokynu na prevod dlhopisov fondu stredisku je aj potvrdenie o výške záväzku obchodnej spoločnosti voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu. RM-Systém Slovakia, a. s. overí, či sa prevod dlhopisu fondu v prospech obchodnej spoločnosti uskutočňuje na účel úhrady záväzku tejto obchodnej spoločnosti voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu a do výšky tohto záväzku podľa potvrdenia o výške záväzku tejto obchodnej spoločnosti voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu.

(3) Ak osoba podľa § 24 ods. 8 písm. a) zákona nepoužije nadobudnuté dlhopisy fondu na splatenie svojho záväzku voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu v súlade s výškou svojho záväzku voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu podľa potvrdenia vydaného fondom alebo Slovenským pozemkovým fondom, RM-Systém Slovakia, a. s. postúpi stredisku príkaz na prevod dlhopisov fondu na fond alebo na Slovenský pozemkový fond najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti tohto záväzku uvedeného v potvrdení o výške záväzku tejto obchodnej spoločnosti voči fondu alebo Slovenskému pozemkovému fondu.

§ 10

(1) Pri prevode dlhopisov fondu použitých na nadobudnutie vlastníctva bytu [§ 24 ods. 7 písm. b) zákona] je prílohou príkazov na prevod dlhopisu fondu stredisku aj potvrdenie vlastníka bytového domu o uzavretí zmluvy o prevode vlastníctva bytu medzi vlastníkom bytového domu a nájomcom, ktorý je majiteľom dlhopisu fondu.

(2) Príkaz na prevod dlhopisu fondu medzi blízkou osobou a nájomcom na účely nadobudnutia vlastníctva bytu postúpi RM-Systém Slovakia, a. s. stredisku na základe zmluvy medzi nájomcom a jemu blízkou osobou s úradne overenými8) podpismi blízkej osoby a nájomcu.

§ 11

(1) Príkaz na prevod dlhopisov fondu pre právnické osoby, ktoré vykonávajú doplnkové dôchodkové poistenie a doplnkové zdravotné poistenie (ďalej len „oprávnené poisťovne“), postúpi RM-Systém Slovakia, a. s. stredisku, len ak

prílohou príkazu na prevod dlhopisu fondu stredisku je aj potvrdenie o uzavretí zmluvy medzi majiteľom dlhopisu fondu a oprávnenou poisťovňou podľa osobitného predpisu. RM-Systém Slovakia, a. s. postúpi príkaz na prevod dlhopisu fondu stredisku na základe príkazov na predaj a kúpu dlhopisu fondu podaných v prospech oprávnenej poisťovne.

(2) RM-Systém Slovakia, a. s. postúpi príkaz na prevod dlhopisu fondu v prospech Všeobecnej úverovej banky, a. s., Investičnej a rozvojovej banky, a. s. alebo Slovenskej sporiteľne, a. s. [§ 24 ods. 8 písm. d) zákona] stredisku,

§ 12

Splatenie dlhopisu fondu pred lehotou jeho splatnosti podľa § 24 ods. 11 zákona vykonáva fond na základe výzvy. V tejto výzve sa uvádza aj lehota, v ktorej osoby uvedené v § 24 ods. 8 zákona na základe tejto výzvy môžu uplatniť splatenie dlhopisu fondu pred lehotou jeho splatnosti, a počet dlhopisov fondu, ktoré chce fond takto splatiť. Ak fond spláca dlhopis fondu podľa § 24 ods. 11 zákona, je zmluva o splatení dlhopisu fondu pred lehotou jeho splatnosti prílohou k príkazu na vykonanie prevodu RM-Systémom Slovakia, a. s. Ak osoba, ktorú fond vyzval, nesplní výzvu v určenej lehote, RM-Systém Slovakia, a. s. postúpi stredisku príkaz na prevod dlhopisov fondu na fond najneskôr v posledný deň lehoty určenej vo výzve.

§ 13

(2) Akcie z majetku fondu za dlhopisy fondu možno nadobudnúť v ich aktuálnej hodnote za menovitú hodnotu dlhopisu fondu vrátane jeho výnosu za uplynulé roky na základe objednávky osoby uvedenej v § 24 ods. 3 zákona na verejnom trhu podľa tohto nariadenia; ak hodnota dlhopisu fondu nebude bezo zvyšku deliteľná aktuálnou hodnotou akcie, RM-Systém Slovakia, a. s. postúpi príkaz na prevod dlhopisu fondu stredisku, len ak nadobúdateľ akcií doplatí rozdiel v kúpnej cene na najbližší vyšší počet akcií, pri ktorom sa vyčerpá celá menovitá hodnota dlhopisu fondu vrátane jeho výnosu za uplynulé roky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7) až 10) znejú:

7) § 45 až 49 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

8) § 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok).
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.

9) § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka.

10) § 24 ods. 3 zákona.“.

3. V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zoznam investičných fondov“.

4. V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a investičným fondom“ a „a miesto registrácie, v ktorom je zaregistrovaný investičný fond“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.