Oznámenie č. 128/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 46/1996
Platnosť od 27.04.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. mája 1996. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

128

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 23. apríla 1996 č. R-2/1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa určuje minimálna (garantovaná) cena raže z úrody roku 1996 a nové maximálne ceny automobilových benzínov a motorovej nafty.

Výmer nadobúda účinnosť 1. mája 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.