Zákon č. 126/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 46/1996
Platnosť od 27.04.1996 do31.12.1999
Účinnosť od 27.04.1996 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.

126

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 29. marca 1996,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 19 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

p) príjmy pripadajúce na výnos získaný z titulu zníženia záväzku pri odpustení časti kúpnej ceny Fondom národného majetku, prípadne Slovenským pozemkovým fondom pri prevode majetku štátu na iné osoby vykonávaného podľa osobitného predpisu.1)“.

2. § 41 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

(21) Oslobodenie príjmov pripadajúcich na výnos zo zníženia záväzku pri odpustení časti kúpnej ceny Fondom národného majetku podľa § 19 písm. p) sa vzťahuje aj na výnosy, ktoré boli alebo mali byť zúčtované do konca roka 1995. Ak tieto výnosy už boli zahrnuté v hospodárskom výsledku, uplatní sa oslobodenie najneskôr pri podaní daňového priznania za rok 1996.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 626/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.