124

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. marca 1996

o Štátnom fonde rozvoja bývania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Zriaďuje sa Štátny fond rozvoja bývania1) (ďalej len „fond“) na financovanie štátnej podpory (ďalej len „podpora“), ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2

Správa a orgány fondu

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(3) Minister zriaďuje Radu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „Rada fondu“) ako svoj poradný orgán na tvorbu a použitie prostriedkov fondu.

(4) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu, ako aj podrobnosti o počte členov a o zložení Rady fondu, vymenúvania a odvolávania jej členov a o jej organizácii a činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 3

Zdroje fondu

(1) Zdroje fondu sú:

a) splátky úverov poskytnutých z fondu,

b) splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,

c) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

d) výnosy z prostriedkov fondu uložených v banke s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,

e) príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,

f) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,

g) zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom s výnimkou zostatkov vrátenej nevyčerpanej podpory poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu v prechádzajúcom roku,

h) príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok ustanovených osobitným predpisom,3)

i) úvery poskytnuté bankami,

j) dary,

k) dotácie zo štátneho rozpočtu,4)

l) iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

(2) Na poskytnutie úveru fondu bankou je potrebný súhlas ministra. Fond vedie evidenciu o týchto úveroch.

§ 4

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu možno použiť na

a) podpory poskytované na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu,

b) správu fondu,

c) splátky úverov poskytnutých fondu bankami a na úhradu úrokov z týchto úverov.

(2) O použití prostriedkov fondu rozhoduje minister na základe odporúčania Rady fondu v súlade so schváleným rozpočtom fondu.

(3) Prostriedky použité na správu fondu, okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby, nesmú prekročiť 1,5 % z ročného príjmu fondu, najviac však 15 000 000 Sk. Na odmeňovanie pracovníkov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.5)

§ 5

Účel podpory

(1) Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

a) výstavba bytu alebo dostavba rozostavaného bytu v bytovom dome5a) vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,

b) výstavba bytu alebo dostavba rozostavaného bytu v rodinnom dome5b) vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,

c) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb určené pre občanov, ktorí potrebujú pomoc podľa osobitného predpisu,6)

d) tepelná ochrana bytového domu a rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov6a) a technických špecifikácií,6b)

e) zmena dokončenej stavby7) bytového domu a rodinného domu,

f) odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou8) právnickou osobou alebo fyzickou osobou,

g) kúpa novostavby bytu,

h) dokončenie rozostavanej stavby technickej vybavenosti podmieňujúcej užívaniaschopnosť dokončených alebo finančne zabezpečených rozostavaných bytov, ktorá je evidovaná v báze dát bývalej komplexnej bytovej výstavby ministerstva k 31. decembru 1994 (ďalej len „vybrané objekty“).

(2) Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú aj na

a) byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe,

b) byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zverených do pestúnskej starostlivosti,

c) byt určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.11)

(3) Na účely tohto zákona sa kúpou novostavby bytu podľa odseku 1 písm. g) rozumie kúpa bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí stavby,11a) u ktorého od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia neuplynulo viac ako dva roky.

(4) V prípadoch, ak ide o služobný byt,12) podporu na účely uvedené v odseku 1 nemožno poskytnúť.

§ 6

Hospodárenie s prostriedkami fondu

(1) Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.13)

(2) Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

(3) Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roku prevádza do nasledujúceho rozpočtového roku.

(4) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister.14)

(5) Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte v Štátnej pokladnici.

(6) Ministerstvo formou verejného obstarávania15) vyberie banku na uskutočňovanie finančných operácií súvisiacich s použitím prostriedkov fondu.

(7) Štátna pokladnica uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do príslušnej banky podľa odseku 6 na základe príkazu fondu.

(8) Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.16)

§ 7

Žiadateľ o podporu

Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ“) môže byť

a) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti, alebo podľa osobitného predpisu16a), alebo

b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

§ 8

Druh podpory

(1) Druhy podpory sú:

a) úver,

b) nenávratný príspevok,

c) úhrada časti úroku zo stavebného úveru poskytnutého bankou podľa osobitného predpisu.17)

(2) Zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. i) možno poskytnúť podporu len ako úver.

(3) Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) možno súčasne poskytnúť viac druhov podpory.

(4) Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť podporu len žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a), ak na predmet podpory nebola poskytnutá podpora podľa tohto zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo b).

(5) Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu

a) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a g) len raz,

b) len na jeden z účelov podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g).

(6) Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) možno poskytnúť podporu len podľa odseku 1 písm. a) a b).

§ 9

Výška podpory

(1) Výšku podpory môže tvoriť

a) úver zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až h) a j) až l) na účel podľa § 5 ods. 1 najdlhšie na 30 rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny pri ročnej úrokovej sadzbe do výšky diskontnej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska k 1. januáru roku podania žiadosti podľa § 11 ods. 1,

b) úver zo zdrojov uvedených v § 3 ods. 1 písm. i) na účel podľa § 5 ods. 1 najdlhšie na 30 rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny. Fond určí úrokovú sadzbu pri poskytovanom úvere tak, aby nebola vyššia o viac ako 3 % oproti úrokovej sadzbe, ktorú má sám platiť,

c) nenávratný príspevok na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), e) a g) v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, ak žiadateľ obstaráva bývanie pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe, a toto bývanie spĺňa podmienky upravené osobitným predpisom,17a)

d) úhrada časti úroku z úveru poskytnutého bankou,17) ktorý nepresiahne 80 % obstarávacej ceny, na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a g).

(2) Súhrnná suma podpôr poskytnutých podľa odseku 1 nesmie presiahnuť 80 % obstarávacej ceny.

(3) Obstarávacou cenou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) je cena17b) za zhotovenie stavby vrátane ceny za projektové práce. Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Pri spájaní podpory na účely uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) až f) na jednom objekte sa uvádza aj obstarávacia cena jednotlivých účelov.

(4) Obstarávacou cenou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) je cena uvedená v odseku 3 dohodnutá v zmluve.17c)

(5) Obstarávacou cenou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. h) je rozdiel medzi aktualizovanou cenou vybraného objektu vypočítanou indexovaním časového radu cien stavebných prác za príslušné obdobie a rovnakým spôsobom aktualizovanými prestavanými nákladmi tohto objektu od začiatku výstavby do konca kalendárneho štvrťroku, ktorý predchádza dňu podania žiadosti.

§ 10

Podmienky poskytnutia podpory

(1) Žiadateľ preukáže, že

a) má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia17) vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory,

b) je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách, ak je druhom podpory úver.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na žiadateľa podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec, ktorá žiada poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), a byty sú určené na nájom pre obyvateľov obce za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.17ca)

(3) Za vlastné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa považujú aj prostriedky z priznanej poistnej náhrady v prípade poistnej udalosti na stavbe, na ktorú sa v dôsledku živelnej udalosti požaduje poskytnutie podpory. Na účely tohto zákona sa živelnou udalosťou rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia.

(4) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g) možno poskytnúť len vtedy, ak

a) podlahová plocha bytu17d) v bytovom dome neprevyšuje 80 m2,

b) podlahová plocha bytu v rodinnom dome neprevyšuje 120 m2 a viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie.

(5) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak je byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 5 ods. 2 písm. a).

(6) Žiadateľovi podľa § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,17e) neprevyšuje tri a pol násobok životného minima17f) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

(7) Mesačný príjem podľa odseku 5 sa vypočíta z príjmu17g) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

(8) Ustanovenia odsekov 3 až 6 sa nepoužijú na poskytovanie podpory podľa § 9 ods. 1 písm. b).

(9) Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý

a) neplní si odvodové povinnosti upravené osobitnými predpismi,17h)

b) neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky fondu,

c) je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu,17i)

d) neplní si svoje záväzky voči iným veriteľom alebo

e) nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

(10) Žiadateľ uvedený v § 7 písm. b) musí na výber zhotoviteľa stavby použiť formu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu18) okrem prípadov, ak

a) nežiada o poskytnutie nenávratného príspevku,

b) je súčasne zhotoviteľom stavby alebo

c) preinvestoval najmenej 30 % obstarávacej ceny a má uzavretú zmluvu so zhotoviteľom.

(11) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť len vtedy, ak

a) sa navrhuje uskutočniť systémom tepelnej ochrany, na ktorý vydala technické osvedčenie autorizovaná osoba,18a)

b) tepelnú ochranu uskutočňuje zhotoviteľ s licenciou na technicky osvedčený systém tepelnej ochrany,

c) súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby (lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a pod.), stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby,

d) sú pri navrhnutom riešení dodržané ustanovenia osobitného predpisu18b) v časti merania a regulácie v zásobovaní teplom.

§ 11

Postup pri poskytovaní podpory

(1) Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom okresného úradu príslušného podľa miesta stavby alebo jej umiestnenia, ktorý do 14 dní odo dňa jej podania overí úplnosť náležitostí žiadosti, ktorými sú najmä

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) účel, druh a návrh výšky podpory,

c) údaje o stavbe,

d) preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny [§ 10 ods. 1 písm. a)],

e) preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru [§ 10 ods. 1 písm. b)],

f) návrh na zabezpečenie záväzkov,

(2) V žiadosti podľa odseku 1 je žiadateľ povinný oznámiť okresnému úradu, či je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového domu na území Slovenskej republiky, a poskytnúť aj ďalšie informácie, o ktoré je požiadaný na účely rozhodnutia o jeho žiadosti.

(3) Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 na byt v podielovom spoluvlastníctve,19) žiadosť môže predložiť jeden zo spoluvlastníkov alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil20) spoluvlastník. Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa odseku 1 za každého spoluvlastníka, ktorý žiada o poskytnutie podpory.

(4) Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 na byt v spoluvlastníctve20a) manželov, žiadosť môže predložiť len jeden z manželov.

(5) Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) uskutočňovanú zhotoviteľom, ktorým je právnická osoba podľa § 7 písm. b) pre žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) na základe zmluvy uzavretej podľa osobitného predpisu,20b) môže žiadosť predložiť iba jedna z týchto osôb.

(6) Okresný úrad vyznačí overenie úplnosti náležitostí žiadosti podľa odseku 1 odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca okresného úradu, ktorý overenie vykonal. Overenú žiadosť okresný úrad v lehote určenej na overenie zašle fondu.

(7) Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu a programu rozvoja bývania v poradí podľa dátumu ich doručenia fondu.

(8) O poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti okresným úradom.

(9) Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia doručených žiadostí a priorít určených vládou Slovenskej republiky až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na určený program rozvoja bývania a na príslušný účel a druh podpory.

(10) Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory podľa odseku 9 pre žiadosť, ktorá sa predkladá v dôsledku riešenia

a) následkov živelnej udalosti (§ 10 ods. 2),

b) náhrady za žiadosť podanú podľa odseku 1 na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a).

(11) Opatrenie, ktorého úplné znenie vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ministerstvo,20c) ustanoví obdobie, v ktorom sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí na určitý program rozvoja bývania alebo na účel podpory z dôvodu vyčerpania určených prostriedkov v rozpočte fondu na príslušný program rozvoja bývania alebo na účel podpory.

(12) Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

(13) Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.

(14) Ak sa podpora neposkytne, oznámi to fond písomne žiadateľovi do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory.

(15) Na rozhodovanie podľa odseku 9 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.21)

§ 12

Zmluva

(1) Na základe rozhodnutia podľa § 11 ods. 9 uzavrie fond so žiadateľom zmluvu.

(2) Zmluva musí obsahovať najmä

a) údaje o zmluvných stranách,

b) účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory,

c) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,

d) zabezpečenie záväzkov,

e) bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,

f) technické podmienky stavby a dĺžku času jej uskutočnenia,

g) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

h) spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,

i) ak je žiadateľom osoba podľa § 7 písm. a), tak aj minimálny čas, v ktorom bude stavbu vlastniť a užívať on alebo osoby jemu blízke,21a) alebo osoby oprávnené podľa osobitného predpisu.21b)

j) ak je žiadateľom podľa § 7 písm. b) obec, ktorá požiadala o podporu podľa § 10 ods. 2, tak aj minimálny čas, v ktorom bude obec stavbu vlastniť a dávať byty do nájmu obyvateľom obce.

§ 13

Kontrola a sankcie

(1) Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o výške podpory, podmienkach a postupe pri poskytovaní podpory.

(2) Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy vykonáva fond a okresné úrady príslušné podľa miesta stavby.

(3) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo s dohodnutými podmienkami, je povinný ich vrátiť fondu a zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.22)

§ 13a

Informačný systém

(1) Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona. Informácie podľa prechádzajúcej vety je fond oprávnený zbierať a uchovávať počas plnenia zmluvného záväzku.

(2) Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu a je chránené služobným tajomstvom. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa osobitného predpisu,22a) môže fond poskytnúť ministerstvu.

(3) Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.22a)

(4) Osobné údaje o žiadateľoch možno poskytnúť výhradne len s ich súhlasom.

(5) Okresný úrad vedie v rozsahu svojej pôsobnosti osobitnú časť informačného systému, ktorá je porovnateľná s informačným systémom fondu.

§ 14

Osobitné ustanovenie

(1) Nevyčerpanú časť podpory je žiadateľ povinný vrátiť fondu.

(2) Prevody prostriedkov podľa odseku 1 a podľa § 13 ods. 3 vykoná banka vybraná podľa § 6 ods. 6 na účet fondu v Štátnej pokladnici bezodkladne.

(3) Nevyčerpanú časť nenávratného príspevku možno, za podmienky dodržania zmluvy, použiť na úhradu časti podpory podľa § 8 ods. 1 písm. a).

§ 15

Splnomocňovacie ustanovenie

(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením programy rozvoja bývania, ktorými sa určia priority na vyčlenenie prostriedkov z fondu na účel podpory a podrobnosti o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania, najmä podmienky zaradenia žiadateľa do programu rozvoja bývania a podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr.

(2) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora.


§ 15a

Prechodné ustanovenie

Žiadosti, ktoré boli doručené okresnému úradu pred dňom účinnosti tohto zákona, sa považujú za žiadosti podľa tohto zákona a právne účinky úkonov v konaní, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

§ 15b

Prechodné ustanovenie

Pri posudzovaní žiadostí podaných a overených okresným úradom do 1. apríla 2000 a pri poskytovaní podpory k nim sa postupuje podľa doterajších predpisov.

§ 15c

Prechodné ustanovenie

Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené podľa § 11 ods. 1 do 1. mája 2001, sa posudzujú podľa tohto zákona.

§ 16

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ

1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza

a) stredne ťažká forma

b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza)

2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu)

3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)

a) hemiplégia

b) paraplégia

c) kvadruplégia

d) hemiparéza ťažkého stupňa

e) paraparéza ťažkého stupňa

f) kvadruparéza ťažkého stupňa

4. Poškodenie miechy

a) hemiplégia

b) paraplégia

c) kvadruplégia

d) hemiparéza ťažkého stupňa

e) paraparéza ťažkého stupňa

f) kvadruparéza ťažkého stupňa

5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov

6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické

a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti

b) ťažká forma (imobilita)

7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti

8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny

9. Strata oboch dolných končatín v stehne

10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa

11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom

12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb

13. Strata oboch dolných končatín v predkolení

14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov

a) v priaznivom postavení

b) v nepriaznivom postavení

15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení

16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov

a) v priaznivom postavení

b) v nepriaznivom postavení

Poznámky pod čiarou

)

1) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

2) § 40 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. a vyhlášky č. 376/1992 Zb.

3) § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

4) § 24 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

4a) § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

5) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z.

5a) § 40 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. v znení uznesenia Federálneho zhromaždenia č. 45/1976 Zb. a vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 376/1992 Zb.

5b) § 44 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb.

6) § 30 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

6a) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

6b) § 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

7) § 1 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb.

8) Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb., zákona č. 539/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1995 Z. z., zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

9) § 27 ods. 1 písm. h) bod 2 a § 28 ods. 1 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.

10) Napríklad príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

11) § 14 ods. 2 písm. a) a § 15 zákona č. 195/1998 Z. z.

11a) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

12) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami

13) § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

14) § 46 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení neskorších predpisov.

16) § 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

16a) § 15 a 25 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.

17a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

17b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

17c) Napríklad § 588 Občianskeho zákonníka, § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

17ca) § 6 ods. 1 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

17d) § 1a písm. f) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb.

17e) § 3 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.

17f) § 2 zákona č. 125/1998 Z. z. v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 160/1999 Z. z.

17g) § 4 zákona č. 125/1998 Z. z.

17h) Napríklad zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

17i) § 4 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. a zákona č. 12/1998 Z. z.

18) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z.

18a) § 15 zákona č. 90/1998 Z. z.

18b) Zákon č. 70/1998 Z. z.

19) § 137 Občianskeho zákonníka.

20) Napríklad § 31 Občianskeho zákonníka.

20a) § 136 Občianskeho zákonníka.

20b) Napríklad Občiansky zákonník, § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.

20c) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

21a) § 116 Občianskeho zákonníka.

21b) § 132 a 460 Občianskeho zákonníka.

22) § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

22a) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.