Oznámenie č. 12/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o bezvízovom styku

Čiastka 4/1996
Platnosť od 12.01.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 15. júla 1995.