119

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. marca 1996

o koncesnom obstarávaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Tento zákon ustanovuje pravidlá obstarávania verejnoprospešných stavieb do vlastníctva štátu alebo obce uhrádzaných celkom alebo prevažne zo súkromných finančných prostriedkov.

(2) Verejnoprospešné stavby (ďalej len „stavby“),1) ktoré podľa osobitných predpisov môžu byť vo vlastníctve štátu alebo obce a ktoré možno obstarávať podľa tohto zákona, sú najmä

a) diaľnice, cesty a miestne komunikácie,2)

b) telekomunikačné zariadenia jednotnej telekomunikačnej siete,3)

c) celoštátne dráhy a mestské dráhy,4)

d) zariadenia na výrobu a rozvod tepla v sústave centralizovaného zásobovania teplom,5)

e) stavby s jadrovým zariadením,6)

f) energetické diela na výrobu alebo rozvod elektriny,7)

g) plynárenské zariadenia,8)

h) vodárenské zariadenia, vodné nádrže, prieplavy, vzdúvadlá a verejné prístavy.9)

(3) Podľa tohto zákona možno obstarať zhotovenie novej stavby, ako aj zmenu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce na stavbe, ak sú potrebné na jej prevádzku určenú na uspokojovanie verejných potrieb.

(4) Obstarať novú stavbu možno na pozemku, ku ktorému má obstarávateľ usporiadané vlastnícke vzťahy alebo právo užívania.

(5) Obstarať zmenu stavby, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce možno iba na stavbe, ktorá je vo vlastníctve štátu alebo obce.

(6) Stavba obstarávaná podľa tohto zákona, ako aj súvisiace stavby, ak sú súčasťou udelenej koncesie, sú vo vlastníctve štátu alebo obce po celý čas ich zhotovovania a prevádzkovania.

(7) Obstarať stavbu podľa tohto zákona možno iba na základe udelenej koncesie a na základe koncesnej zmluvy uzavretej v medziach koncesie.

§ 2

Obstarávateľ

(1) Obstarávateľ je ústredný orgán štátnej správy, obec alebo právnická osoba, ktorá má zo zákona alebo na základe rozhodnutia vlády, ústredného orgánu štátnej správy alebo obce povinnosť obstarávať a prevádzkovať stavby podľa § 1 ods. 2, prípadne zabezpečiť iba jednu z týchto činností.

(2) Obstarávateľ najmä

a) uskutočňuje výber uchádzača o koncesiu,

b) vypracúva podklad na udelenie koncesie, ak sám nie je oprávnený udeliť koncesiu,

c) uzatvára koncesnú zmluvu s koncesionárom,

d) prevezme stavbu od koncesionára,

e) dohliada na plnenie povinností, ktoré pre koncesionára vyplývajú z tohto zákona, koncesnej zmluvy a z osobitných predpisov,10)

f) dohliada na vykazovanie nákladov stavby a výnosov z prevádzkovania stavby,

g) oznámi Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) začatie koncesného konania a na jeho žiadosť mu poskytne dokumentáciu o koncesnom obstarávaní na výkon dohľadu,

h) uchováva dokumentáciu o koncesnom obstarávaní v trvaní piatich rokov po skončení koncesnej doby.

§ 3

Koncesionár

(1) Koncesionár je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená koncesia podľa tohto zákona.

(2) Koncesionár v rozsahu udelenej koncesie a uzavretej koncesnej zmluvy s obstarávateľom najmä

a) na vlastné náklady zhotoví stavbu alebo zabezpečí jej zhotovenie,

b) určenú dobu bude na vlastné náklady prevádzkovať a udržiavať zhotovenú stavbu priamo alebo prostredníctvom inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súlade s technickým a účelovým určením stavby na uspokojovanie verejných potrieb a bude z nej poberať výnosy, ktoré k nej podľa osobitných predpisov patria, v rozsahu určenom koncesiou a koncesnou zmluvou,

c) po uplynutí koncesnej doby odovzdá stavbu v stave zodpovedajúcom trvaniu koncesnej doby obstarávateľovi.

§ 4

Koncesia

Koncesiou na účely tohto zákona sa rozumie rozhodnutie o prepožičaní práva na vlastné náklady zhotoviť stavbu alebo zabezpečiť jej zhotovenie podľa § 1, v priebehu koncesnej doby ju na vlastné náklady prevádzkovať, udržiavať a poberať z nej výnosy, ktoré koncesionárovi patria v dohodnutom rozsahu.

§ 5

Koncesné konanie

(1) Koncesné konanie je postup, v ktorom sa uskutočňuje výber uchádzača o koncesiu, udelenie alebo neudelenie koncesie, prípadne odňatie koncesie.

(2) Na koncesné konanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.11)

§ 6

Výber uchádzača o koncesiu

(1) Výber uchádzača o koncesiu (ďalej len „uchádzač“) uskutočňuje obstarávateľ verejným výberovým konaním alebo priamym zadaním.

(2) Obstarávateľ začne výber uchádzača, ak sú splnené tieto podmienky:

a) pri obstarávaní novej stavby

1. má usporiadané vlastnícke vzťahy alebo právo užívania k pozemku,

2. zámer bol komplexne odborne a verejne posúdený, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu,12)

3. je vypracovaná dokumentácia stavby,13)

4. rozhodnutie o umiestnení stavby je právoplatné;

b) pri zmene stavby, stavebných úpravách alebo udržiavacích prácach na stavbe

1. stavba je vo vlastníctve štátu alebo obce,

2. je vypracovaná projektová dokumentácia,

3. sú usporiadané všetky doterajšie práva k stavbe vyplývajúce z osobitných predpisov.14)

(3) Verejné výberové konanie je základná forma výberu uchádzača, ktorá sa uplatní prednostne. Vyhlasuje sa vždy pre neobmedzený počet záujemcov o koncesiu (ďalej len „záujemca“).

(4) Uzavretie koncesnej zmluvy priamym zadaním sa uplatňuje, ak

a) obstaranie stavby nadväzuje na predchádzajúce plnenie koncesionára a je technicky, technologicky alebo prevádzkovo od neho neoddeliteľné alebo záujemca má k predchádzajúcemu plneniu práva, ktoré vylučujú iného záujemcu, alebo

b) technická alebo prevádzková zložitosť stavby vylučuje iného záujemcu, alebo

c) pripravenosť na plnenie vylučuje iného záujemcu, pričom rýchlosť obstarania je vzhľadom na objektívnu situáciu, najmä v dôsledku prírodnej katastrofy alebo inej mimoriadnej udalosti, podstatnou požiadavkou obstarania stavby.

(5) O použití ustanovenia odseku 4 písm. b) obstarávateľ upovedomí s odôvodnením príslušný ústredný orgán štátnej správy.

§ 7

Vyhlásenie verejného výberového konania

(1) Obstarávateľ uverejní oznámenie o vyhlásení verejného výberového konania (ďalej len „oznámenie“) v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, aspoň v jednom tuzemskom periodiku a v prípade stavieb s predpokladanou hodnotou nad 200 000 000 Sk aj v zahraničnej tlači. Zoznam odporúčanej zahraničnej tlače na tieto účely vydáva úrad s platnosťou na jeden rok.

(2) Verejné výberové konanie sa začína dňom uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

§ 8

Oznámenie

Oznámenie obsahuje

a) predmet verejného výberového konania a miesto jeho realizácie,

b) spôsob, lehotu a miesto získania podkladu na verejné výberové konanie, ako aj výšku úhrady za podklad, ak sa požaduje,

c) lehotu, t. j. hodinu, deň, mesiac a rok miestneho času, a miesto na podávanie návrhov, formu návrhu a jazyk, v ktorom majú byť návrhy vypracované, pričom lehota je najmenej 52 dní odo dňa uverejnenia oznámenia,

d) lehotu na oznámenie výsledku verejného výberového konania,

e) výšku finančnej spoluúčasti štátu alebo obce.

§ 9

Podklad na verejné výberové konanie

(1) Obstarávateľ poskytne podklad na verejné výberové konanie každému, kto o to požiada, a to spôsobom, v lehote a na mieste, ktoré sú uvedené v oznámení. Výška úhrady za jedno vyhotovenie podkladu určená obstarávateľom nesmie presiahnuť náklady na jeho reprodukciu.

(2) Podklad na verejné výberové konanie obsahuje najmä

a) údaje o stavbe, ktorá sa má obstarať (najmä jej stavebné, stavebnotechnické a prevádzkové parametre), ako aj dokumentáciu stavby, ak bola podľa zákona potrebná,

b) údaje o stavebnom pozemku, na ktorom sa má stavba zhotoviť, údaje vyplývajúce z rozhodnutia o umiestnení stavby, o prístupových cestách a rozvodných sieťach,

c) údaje o priľahlých pozemkoch z hľadiska ich použiteľnosti na práce potrebné na obstaranie stavby alebo na zhotovenie doplnkových a súvisiacich stavieb slúžiacich na podnikanie,

d) požiadavky na obstaranie stavby a predpokladanú lehotu na zhotovenie stavby,

e) požiadavky na prevádzkovanie obstarávanej stavby, podmienky na jej údržbu a minimalizáciu negatívneho vplyvu na životné prostredie,

f) navrhovanú koncesnú dobu,

g) údaje o možných výnosoch alebo o podiele na nich, ktoré koncesionárovi pripadnú z prevádzkovania obstaranej stavby, prípadne z využitia priľahlých pozemkov na podnikanie alebo z iných možných aktivít,

h) údaje o navrhovanom nájme alebo vypožičaní stavebného pozemku, prípadne o nájme priľahlých pozemkov, ako aj o navrhovaných vecných bremenách,

i) pokyny na vypracovanie a podanie návrhu,

j) kritériá na výber najvhodnejšieho návrhu,

k) lehota, počas ktorej je záujemca svojím návrhom viazaný,

l) údaje o zodpovednej osobe obstarávateľa určenej na styk so záujemcami,

m) spôsob preukazovania finančnej a odbornej spôsobilosti záujemcov, a to na obstaranie stavby aj na jej prevádzkovanie,

n) určenie meny, v ktorej sa vypočítajú investičné a prevádzkové náklady stavby a výnosy z jej prevádzkovania,

o) požiadavky na zábezpeku,15) podmienky disponovania ňou, jej vrátenia alebo prepadnutia.

(3) Obsah podkladu na verejné výberové konanie nemožno meniť od času, keď bol poskytnutý prvému záujemcovi, a to až do ukončenia verejného výberového konania.

(4) Záujemcovia môžu písomne požiadať o vysvetlenie podkladu na verejné výberové konanie, a to najneskôr 14 dní pred uplynutím lehoty na podanie návrhu. Obstarávateľ bezodkladne odpovie na písomný dopyt záujemcu, a to preukázateľne všetkým záujemcom, ktorí prevzali podklad na verejné výberové konanie.

(5) Písomnú formu dorozumievania počas verejného výberového konania možno nahradiť inou formou, ktorou sa zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak je rovnako prístupná každému záujemcovi.

§ 10

Návrh do verejného výberového konania

(1) Návrh do verejného výberového konania (ďalej len „návrh“) sa podáva spôsobom uvedeným v oznámení, vo forme, v jazyku a s náležitosťami podľa podkladu na verejné výberové konanie. Každý záujemca môže podať iba jeden návrh.

(2) Do verejného výberového konania možno zaradiť iba návrh, ktorý bol doručený v lehote a na miesto určené podľa oznámenia.

(3) Návrh musí byť podpísaný štatutárnym orgánom záujemcu, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť záujemcu.

(4) Obstarávateľ vydá záujemcovi písomné potvrdenie o podanom návrhu. V ňom sa uvedie presný termín doručenia návrhu.

(5) Návrh, ktorý dostane obstarávateľ po určenej lehote, obstarávateľ vráti neotvorený záujemcovi na jeho náklady.

(6) Predložený návrh nemožno meniť až do termínu ukončenia verejného výberového konania.

§ 11

Vyhodnotenie návrhov

(1) Obstarávateľ zriadi komisiu na vyhodnotenie návrhov a na výber uchádzača (ďalej len „komisia“) a vymenuje jej členov. Komisia je najmenej päťčlenná. Aspoň jeden z členov komisie je odborníkom v danom odbore. Okrem zástupcov obstarávateľa môžu v nej byť zastúpené aj osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k obstarávateľovi. Člen komisie nesmie byť záujemcom, ani osobou v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v príbuzenskom vzťahu k záujemcovi, ani spoločníkom alebo členom orgánu právnickej osoby, ktorá podala návrh. Komisia môže vyhodnocovať návrhy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.

(2) Komisia

a) overí včasnosť predloženia návrhov a ich kompletnosť, ako aj dodržanie náležitostí, ktoré návrhy majú mať podľa oznámenia alebo podkladu na verejné výberové konanie,

b) vyhodnotí doručené návrhy podľa kritérií uvedených v podklade na verejné výberové konanie a podľa toho zostaví ich poradie.

(3) Návrhy, ktoré nespĺňajú požiadavky vyplývajúce z oznámenia alebo z podkladu na verejné výberové konanie, komisia nevyhodnocuje.

(4) Komisia o výsledkoch vyhodnotenia návrhov vyhotoví protokol, ktorý podpíšu všetci prítomní členovia komisie.

(5) O vyhodnotení návrhov komisia vyhotoví protokol, ktorý obsahuje najmä

a) údaje o zložení komisie a čestné vyhlásenia členov komisie podľa odseku 1, ako aj dôkaz o tom, že boli pozvaní všetci členovia komisie,

b) zoznam uchádzačov, ktorých návrhy boli predložené,

c) zoznam návrhov, ktoré komisia nevyhodnocovala s odôvodnením stanoviska komisie,

d) zoznam návrhov, ktoré boli vyhodnocované,

e) výsledok hodnotenia,

f) stručný opis hodnotenia jednotlivých návrhov.

(6) Záujemca, ktorého návrh komisia určila ako prvý v poradí, sa stane uchádzačom.

(7) Údaje o obsahu návrhov a ich poradí sú dôverné a obstarávateľ a členovia komisie ich nesmú zverejniť, ani poskytnúť iným osobám.

(8) Po vyhodnotení návrhov je obstarávateľ povinný bezodkladne písomne vyrozumieť uchádzača, že jeho návrh prijíma, a ostatných záujemcov vyrozumie v lehote na oznámenie výsledku verejného výberového konania o tom, že neuspeli.

§ 12

Priame zadanie

(1) Ak obstarávateľ zistí, že sú splnené podmienky na priame zadanie podľa § 6 ods. 4, vyzve možného záujemcu na podanie návrhu a doručí mu podklad na priame zadanie. Výzva sa nezverejňuje.

(2) Na náležitosti výzvy sa primerane vzťahuje ustanovenie § 8. Na náležitosti podkladu na priame zadanie sa vzťahuje ustanovenie § 9. Ustanovenia § 10 a 11 sa na priame zadanie použijú primerane.

§ 13

Vypracovanie podkladu na udelenie koncesie

(1) Obstarávateľ je povinný vypracovať podklad na udelenie koncesie. V ňom uvedie údaje týkajúce sa uchádzača a stavby, ktorá sa má obstarať, prípadne ďalšie potrebné údaje.

(2) Ak je potrebné, aby sa pred udelením koncesie jej podmienky prerokovali s orgánmi, ktorým podľa zákona patrí ochrana verejných záujmov, ktoré by mohli byť koncesiou dotknuté, obstarávateľ zabezpečí ich stanoviská a pripojí ich k podkladu na udelenie koncesie. Ak ide o stavbu obstarávanú do vlastníctva štátu, obstarávateľ dohodne spôsob zisťovania a vykazovania nákladov stavby a výnosov z prevádzkovania stavby s ministerstvom v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(3) Ak pri prerokúvaní podmienok koncesie podľa odseku 2 vznikne rozpor, obstarávateľ sa ho pokúsi odstrániť. Ak obstarávateľ nemôže odstrániť rozpor, uvedie to v podklade na udelenie koncesie spolu s údajmi o postupe pri jeho odstraňovaní a so svojím stanoviskom.

(4) Obstarávateľ prerokuje vypracovaný podklad na udelenie koncesie s uchádzačom. Podklad prerokovaný so zainteresovanými orgánmi podľa odseku 2 spolu so stanoviskom uchádzača postúpi obstarávateľ ústrednému orgánu štátnej správy alebo obci najneskôr do 60 dní od oznámenia výsledku výberového konania.

§ 14

Udelenie koncesie

(1) Koncesiu na stavbu obstarávanú do vlastníctva štátu udeľuje

a) vláda Slovenskej republiky na návrh ústredného orgánu štátnej správy, ak ide o stavbu

1. celoštátneho významu alebo

2. s investičnými nákladmi, ktoré presahujú 1 mld Sk, alebo

3. s koncesnou dobou nad 15 rokov,

b) ústredný orgán štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je obstarávateľ, v ostatných prípadoch.

(2) Koncesiu na stavbu obstarávanú do vlastníctva obce udeľuje obec.

(3) Koncesia sa udeľuje uchádzačovi na základe podkladu na udelenie koncesie. Na udelenie koncesie nie je právny nárok.

(4) Koncesia obsahuje najmä

a) údaje o koncesionárovi,

b) údaje o stavbe, ktorá sa má obstarať, a lehotu jej výstavby,

c) určenie koncesnej doby,

d) určenie výnosov alebo podielu na nich z prevádzkovania stavby v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. g),

e) určenie lehoty na uzavretie koncesnej zmluvy s obstarávateľom.

(5) Koncesia sa doručuje koncesionárovi a obstarávateľovi. Obstarávateľ zabezpečí jej uverejnenie v plnom znení v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, prípadne aj v zahraničnej tlači, ak v nej bolo uverejnené oznámenie.

(6) Koncesia je neprevoditeľná.

§ 15

Dôsledky udelenia koncesie

(1) Koncesionár nadobúda udelením koncesie práva a povinnosti správcu majetku štátu alebo majetku obce podľa osobitných predpisov;16) tento majetok nemôže scudziť, zaťažiť, vydražiť, previesť jeho správu na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, dať inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe do nájmu, ani vypožičať.

(2) Obstarávateľ nemôže previesť vlastníctvo obstarávanej stavby a stavebného pozemku počas koncesnej doby na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Koncesionár má po uplynutí koncesnej doby predkupné právo na stavbu obstaranú podľa tohto zákona a na časť pozemku, ktorá je zastavaná stavbou, ako aj súvisiace stavby uvedené v koncesii ako súčasť jej podmienok.

(3) Návrh na zápis vkladu vecných práv podľa odseku 2 do katastra nehnuteľností17) podáva obstarávateľ.

§ 16

Neudelenie koncesie

(1) Koncesia sa uchádzačovi neudelí

a) z dôvodov, ktoré vznikli na strane obstarávateľa, ak

1. obstarávateľ vzal podklad na udelenie koncesie späť,

2. nepodarilo sa odstrániť rozporné stanoviská uvedené v podklade na udelenie koncesie,

3. upustilo sa od obstarania stavby;

b) z dôvodov, ktoré vznikli na strane uchádzača, ak

1. uchádzač vyhlási, že o jej udelenie už nemá záujem,

2. došlo k zrušeniu uchádzača,18)

3. uchádzač oznámi, že jeho zmluvný dodávateľ, ktorý má plniť za neho záväzok obstarať stavbu alebo ju prevádzkovať, odstúpil od tohto záväzku, zanikol alebo sa stal nespôsobilým svoj záväzok plniť a uchádzač nie je schopný v lehote na udelenie koncesie zabezpečiť náhradného dodávateľa.

(2) Ak koncesia nebola udelená uchádzačovi do 90 dní od doručenia podkladu na udelenie koncesie obstarávateľom z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) bodu 1 alebo písm. b), obstarávateľ vypracuje nový podklad na udelenie koncesie, pričom za uchádzača sa považuje záujemca, ktorého návrh určila komisia ako druhý v poradí. Ak taký záujemca nie je, výber uchádzača treba zopakovať.

(3) Oznámenie o neudelení koncesie spolu so zdôvodnením sa doručí uchádzačovi a obstarávateľovi.

§ 17

Odňatie koncesie

(1) Koncesiu možno odňať na návrh obstarávateľa alebo z vlastného podnetu toho, kto ju udelil, ak

a) koncesionár neuzavrel v určenej lehote koncesnú zmluvu z dôvodu prekážky, ktorú sám spôsobil alebo ktorú neodstránil, hoci ju odstrániť mal a mohol,

b) koncesionár bezdôvodne alebo neoprávnene odmieta uzavrieť koncesnú zmluvu alebo jej uzavretie podmieňuje prijatím požiadaviek, ktoré presahujú rámec koncesie,

c) došlo pred uzavretím koncesnej zmluvy k zrušeniu koncesionára,

d) koncesionár odmieta uzavrieť koncesnú zmluvu z dôvodu, že jeho zmluvný dodávateľ, ktorý mal plniť za neho záväzok zhotoviť stavbu alebo ju prevádzkovať, odstúpil od tohto záväzku, zanikol alebo sa stal nespôsobilým svoj záväzok plniť a koncesionár nie je schopný v lehote na uzavretie koncesnej zmluvy zabezpečiť náhradného dodávateľa,

e) obstarávateľ alebo koncesionár odstúpil od koncesnej zmluvy v prípadoch, ktoré určuje zmluva, alebo z dôvodu jej porušenia, nemožnosti plnenia alebo zmarenia jej účelu,

f) koncesionár dosiahol udelenie koncesie na základe nepravdivých údajov uvedených v návrhu do verejného výberového konania (§ 10).

(2) Odňatie koncesie sa doručuje a zverejňuje rovnakým spôsobom ako udelenie koncesie.

(3) Po odňatí koncesie sa postupuje obdobne ako pri neudelení koncesie.

§ 18

Udelenie novej koncesie

(1) Zrušenie koncesionára bez likvidácie si vyžaduje udelenie novej koncesie, ak zároveň dochádza k zlúčeniu alebo splynutiu s iným podnikateľom alebo k jeho rozdeleniu. Udelenie novej koncesie sa však nevyžaduje pri premene koncesionára na inú podnikateľskú formu, ani pri zmene spoločenskej zmluvy pre výpoveď, smrť, zánik alebo konkurz spoločníka.

(2) Udelenie novej koncesie sa vyžaduje aj v prípade zrušenia koncesionára s likvidáciou, odstúpenia od koncesnej zmluvy jednej zo zmluvných strán podľa zmluvných podmienok a v prípade odňatia koncesie.

(3) Na udelenie novej koncesie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 13 až 17. Právny nástupca koncesionára má v tomto koncesnom konaní postavenie uchádzača. Výber iného uchádzača sa uskutoční, ak sa právny nástupca vzdá postavenia uchádzača alebo ak sú dôvody, pre ktoré mu koncesiu nemožno udeliť.

§ 19

Koncesná doba

(1) Koncesná doba je doba určená koncesiou, počas ktorej koncesionár bude prevádzkovať obstaranú stavbu.

(2) Koncesná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po kolaudácii stavby alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesie, ak už koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby.

(3) Koncesná doba sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca určenej doby.

(4) Dĺžka koncesnej doby sa určí v závislosti od výnosnosti prevádzkovanej stavby. Koncesná doba sa určí najmenej v dĺžke, ktorá zaručuje koncesionárovi návratnosť finančných prostriedkov vložených do obstarávanej stavby, do jej údržby a prevádzky a primeraný zisk.

(5) Koncesná doba nesmie byť dlhšia ako 30 rokov.

(6) Do výpočtu návratnosti finančných prostriedkov a primeraného zisku podľa odseku 4 možno započítať aj predpokladané čisté príjmy zo súvisiacich zárobkových činností koncesionára a z jeho podnikania na priľahlých vedľajších pozemkoch alebo v súvisiacich stavbách, ak sú súčasťou podmienok, za ktorých bola udelená koncesia.

(7) Koncesnú dobu možno výnimočne skrátiť alebo predĺžiť, ak sa podstatne zmenili podmienky, za ktorých bola určená, a to zmenou koncesnej zmluvy so súhlasom toho, kto koncesiu udelil; ustanovenie odseku 5 tým nie je dotknuté.

(8) Ak v dôsledku skrátenia koncesnej doby, ktoré koncesionár nezavinil, koncesionár nemá zaručenú predpokladanú návratnosť investície a primeraný zisk, patrí mu primerané finančné vyrovnanie, ak sa s obstarávateľom nedohodne na inej forme vyrovnania.

§ 20

Koncesná zmluva

(1) Koncesná zmluva (ďalej len „zmluva“) vymedzuje práva a povinnosti štátu alebo obce zastúpených obstarávateľom a práva a povinnosti koncesionára, ako aj podrobné obchodné, organizačné, technické a prevádzkové podmienky obstarania stavby, jej prevádzkovania a odovzdania.

(2) Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Zmluvu treba uzavrieť v lehote určenej v koncesii. Ak koncesionár v tejto lehote zmluvu neuzavrie, možno mu koncesiu odňať s výnimkou, ak ten, kto udelil koncesiu, túto lehotu predĺži na návrh obstarávateľa.

§ 21

Náležitosti zmluvy

(1) V zmluve sa v medziach koncesie podrobne upravia najmä

a) záväzky štátu alebo obce voči koncesionárovi, ktoré sa týkajú stavebného pozemku, prípadne aj priľahlých pozemkov obstarávanej stavby, výnosov z jej prevádzkovania a prípadnej súčinnosti obstarávateľa pri obstarávaní stavby alebo pri jej prevádzkovaní,

b) záväzky koncesionára obstarať stavbu, prevádzkovať ju v súlade s jej technickým a účelovým určením a odovzdať stavbu obstarávateľovi po uplynutí koncesnej doby,

c) rozsah práv a povinností obstarávateľa a koncesionára vyplývajúcich z predpisov o správe majetku štátu alebo majetku obce,

d) podrobnosti o začiatku a ukončení koncesnej doby,

e) podmienky nájmu alebo vypožičania priľahlých alebo súvisiacich pozemkov,

f) podmienky prevádzkovania stavby,

g) dôvody odstúpenia od zmluvy, finančné usporiadanie v prípade odstúpenia od zmluvy, prípadne zmluvné pokuty,

h) zabezpečenie vzájomných záväzkov,

i) spôsob zisťovania a vykazovania nákladov obstarávanej stavby a výnosov z jej prevádzkovania.

(2) Práva a povinnosti upravené v zmluve sa môžu odchyľovať od predpokladov a požiadaviek obsiahnutých v podklade na výberové konanie, v návrhu uchádzača a v podklade na udelenie koncesie len vtedy, ak je to v medziach udelenej koncesie a súhlasia s tým obidve zmluvné strany.

(3) Časti zmluvy, ktorých obsah dohodnutý medzi obstarávateľom a koncesionárom zahŕňa časti jednotlivých typov zmlúv podľa Obchodného zákonníka, spravujú sa jeho ustanoveniami pre každú z týchto zmlúv; inak sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

(4) Povinnosti týkajúce sa spôsobu a rozsahu uspokojovania verejných potrieb, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov,19) nemožno zmluvou vylúčiť, ani obmedziť.

§ 22

Vecné bremená

Ak z uzavretej zmluvy vznikli vecné bremená,20) návrh na zápis vkladu týchto bremien do katastra nehnuteľností podáva obstarávateľ.

§ 23

Dokumentácia o koncesnom obstarávaní

Obstarávateľ vedie dokumentáciu o koncesnom obstarávaní. Dokumentácia obsahuje najmä

a) oznámenie o vyhlásení verejného výberového konania,

b) odôvodnenie výberu uchádzača priamym zadaním, ak sa konalo,

c) podklad na verejné výberové konanie,

d) návrhy záujemcov,

e) protokol z vyhodnotenia návrhov,

f) podklad na udelenie koncesie,

g) koncesiu,

h) zmluvu.

§ 24

Dohľad

Úrad vykonáva dohľad nad koncesným obstarávaním, pričom najmä

a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a upozorňuje na zistené nedostatky ústredný orgán štátnej správy alebo obec, do ktorých pôsobnosti patrí obstarávateľ, s cieľom vykonať nápravu,

b) dohliada na pripravenosť stavieb, na ktoré udeľuje koncesiu vláda.

§ 24a

Úrad metodicky usmerňuje obstarávateľov a poskytuje odbornú pomoc ostatným ústredným orgánom štátnej správy a obciam.

§ 25

Spory z právnych úkonov

Spory z právnych úkonov, ktoré vznikli v rámci koncesného obstarávania, rozhodujú súdy.

§ 26

Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob zisťovania a vykazovania nákladov stavieb, ktoré možno obstarávať podľa tohto zákona, a výnosov z prevádzkovania týchto stavieb.


§ 27

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 druhá veta zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb.

2) § 4 až 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb.

3) § 2 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 96/1993 Z. z.

4) § 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach.§ 1 ods. 1 a 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1974 Zb.

5) § 3 zákona č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla.

6) § 2 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.

7) § 2 ods. 1 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).

8) § 3 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon).

9) § 3 a 4 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

13) § 7 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 155/1980 Zb. a vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 378/1992 Zb.

14) Napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z.

15) § 2 ods. 9 a § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní).

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.

17) Napr. § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

18) Napr. § 68 a nasl. Obchodného zákonníka.

19) Napr. zákon č. 79/1957 Zb. a zákon č. 67/1960 Zb.

20) Napr. § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.