Zákon č. 118/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 154/1999 Z. z., 366/1999 Z. z.(nepriamo), 397/2001 Z. z.)

Čiastka 43/1996
Platnosť od 25.04.1996
Účinnosť od 05.10.2001 do30.11.2001