Nariadenie vlády č. 115/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe

(v znení č. 259/1996 Z. z.)

Čiastka 42/1996
Platnosť od 24.04.1996 do31.12.1996
Účinnosť od 29.08.1996 do31.12.1996

115

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. apríla 1996,

ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie upravuje výšku a spôsob vrátenia časti zaplatenej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej predmetom podnikania1) je poľnohospodárska výroba vrátane školského majetku a školského záhradníctva2) (ďalej len „poľnohospodársky podnik“).

§ 2

(1) Zaplatená daň z motorovej nafty, ktorá je používaná v poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „daň“), sa vráti poľnohospodárskym podnikom najviac do výšky 1 mld Sk.

(2) Zo zaplatenej dane z motorovej nafty nakúpenej od platiteľa3) vráti daňový úrad poľnohospodárskemu podniku najviac 5 000 Sk za tonu (ďalej len „časť dane“).

(3) Časť dane podľa odseku 2 vráti daňový úrad iba za motorovú naftu použitú do výšky normatívov uvedených v prílohách č. 1 a 2.

§ 3

(1) Poľnohospodársky podnik, ktorý uplatňuje nárok na vrátenie časti dane podľa tohto nariadenia, najneskôr do 30. apríla písomne požiada miestne príslušný daňový úrad o zaradenie do osobitnej evidencie poľnohospodárskych podnikov, ktorú daňový úrad vedie na účely tohto nariadenia. Ak poľnohospodársky podnik vznikne po uvedenom termíne, požiada miestne príslušný daňový úrad o zaradenie do osobitnej evidencie do 30 dní odo dňa vzniku uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo odo dňa zapísania do evidencie podľa osobitného predpisu.4)

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a) obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo bydlisko a daňové identifikačné číslo,

b) celkovú výmeru obrábanej poľnohospodárskej pôdy a jej zaradenie do príslušnej skupiny ceny pôdy a v prípade živočíšnej výroby aj počet hospodárskych zvierat vrátane ich živej hmotnosti,

c) ročný predpokladaný nárok na vrátenie časti dane.

(3) Samostatne hospodáriaci roľník okrem dokladov uvedených v odseku 2 doloží žiadosť aj osvedčením podľa osobitného predpisu,5) školský majetok a školské záhradníctvo2) aj fotokópiou zriaďovacej listiny.

(4) Daňový úrad pridelí poľnohospodárskemu podniku evidenčné číslo. Daňový úrad zasiela každý mesiac Ústrednému daňovému riaditeľstvu v Banskej Bystrici (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) zoznam poľnohospodárskych podnikov zaevidovaných v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

(5) Daňové riaditeľstvo vedie samostatné evidencie poľnohospodárskych podnikov s pridelenými evidenčnými číslami v členení na právnické osoby, fyzické osoby a školské majetky a školské záhradníctva2) a výšku ročného predpokladaného nároku na vrátenie časti dane v rovnakom členení. Daňové riaditeľstvo predloží zoznam podľa odseku 4 Ministerstvu financií Slovenskej republiky v termínoch k 20. augustu a k 20. decembru.

§ 4

(1) Nárok na vrátenie časti dane uplatňuje poľnohospodársky podnik v termínoch k 15. máju, k 15. júlu, k 15. októbru a k 15. decembru na základe písomnej žiadosti zaslanej miestne príslušnému daňovému úradu. Žiadosť obsahuje

a) obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo bydlisko, daňové identifikačné číslo a evidenčné číslo,

b) obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa, od ktorého poľnohospodársky podnik nakúpil motorovú naftu,

c) daňový doklad od platiteľa alebo doklad o kúpe motorovej nafty od dodávateľa, ktorý nakúpil zdanenú motorovú naftu od platiteľa,

d) doklad potvrdzujúci zaplatenie dane pri kúpe motorovej nafty od platiteľa alebo doklad potvrdzujúci zaplatenie dane pri kúpe motorovej nafty od dodávateľa, ktorý nakúpil motorovú naftu od platiteľa.

e) prepočet nároku na vrátenie časti dane podľa prílohy č. 3.

§ 5

(1) Miestne príslušný daňový úrad zašle v termínoch do 20. mája, 20. júla, 20. októbra a 20. decembra daňovému riaditeľstvu súčet výšky uplatnených nárokov na vrátenie časti dane.

(2) Miestne príslušný daňový úrad vráti daň podľa § 2 do 10 dní od zaslania súhlasu daňového riaditeľstva, najneskôr však do 60 dní odo dňa podania žiadosti o vrátenie časti dane.

(3) Ak daňové riaditeľstvo zistí, že súčet nárokov na vrátenie časti dane uplatnených k 15. októbru je vyšší ako tri štvrtiny sumy uvedenej v § 2 ods. 1, určí sumu vrátenia časti dane v slovenských korunách na jednu tonu podľa § 2 ods. 2.

§ 6

Poľnohospodársky podnik uplatní vrátenie časti dane podľa tohto nariadenia len z motorovej nafty nakúpenej od 1. januára 1996.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. decembra 1996.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 115/1996 Z. z.

Výška normatívu použitia motorovej nafty v kg na 1 ha poľnohospodárskej pôdy podľa skupín cien pôdy

SCP Cena 1 ha p. p. v Sk Normatív v kg/ha SCP Cena 1 ha p. p. v Sk Normatív v kg/ ha
001 5000-6000 35 12a 30001-31 500 100
002 6001-7000 35 12b 31 501-33 000 105
003 7001-8000 40 12c 33 001-34 500 105
004 8001-9000 45 12d 34 501-36 000 105
005 9 001-10000 45 13a 36 001-37 500 105
006 10001-11000 50 13b 37 501-39 000 105
07a 11 001-12000 60 13c 39 001-40 500 110
07b 12 001-13000 60 14a 40 501-42 000 110
07c 13 001-14000 60 14b 42 001-43 500 110
07d 14 001-15000 65 14c 43 501-45 000 115
08a 15 001-16500 65 14d 45 001-46 500 115
08b 16 501-18000 70 15a 46 501-48 000 115
08c 18001-19500 70 15b 48 001-49 500 120
009 19 501-21000 80 15c 49 501-51 000 120
10a 21 001-22500 80 15d 51 001-52 800 120
10b 22 501-24000 90 016 52 801-65 000 125
10c 24 001-25500 90 017 65 001-75 000 130
lla 25 501-27000 90 018 75 001-85 000 130
llb 27 001-28500 100 019 85 001-95 000 135
lIc 28 501-30000 100 020 95 001 a viac 135

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 115/1996 Z. z.

Výška normatívu použitia motorovej nafty v živočíšnej výrobe

Výrobok Merná jednotka trhovej produkcie Normatív v kg
Hovädzí dobytok - odchov t.ž.h. 41,7
Hovädzí dobytok - výkrm t.ž.h. 66,7
Jatočné ošípané t.ž.h. 25,0
Ovce, kozy t.ž.h. 16,7
Brojlery hydinové t.ž.h. 33,3
Sliepky t.ž.h. 25,0
Ostatná hydina1) t.ž.h. 20,8
Mlieko kravské 1 000 l 8,3
Mlieko2) v prepočte na 1 kg hrudkového syra 1 000 kg 41,5
Vajcia 1 000 ks 0,8
Drobné zvieratá3) t.ž.h. 8,3
Med 1 000 kg 8,3
Kone t.ž.h. 22,3
1) husi, kačky, morky, pštrosy a ostatná hrabavá a vodná hydina
2
) ovčie a kozie (5 l mlieka/1 kg hrudkového syra)
3
) králiky, ryby a kožušinové zvieratá

Poznámka: Normatív v kg sa vykazuje podľa údajov štatistického výkazu Poľ 2.12 o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby, časť „živočíšna výroba“.

Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 115/1996 Z. z.

Prepočet nároku na vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty

Množstvo nakúpenej nafty v mernej jednotke tona1) Suma dane pripadajúca na nakúpené množstvo v Sk Množstvo použitej motorovej nafty do výšky normatívov podlá príloh č. 1 a 2 v tonách Prepočet nároku na vrátenie zaplatenej dane z motorovej nafty v bežnom období2) Vrátená daň za uplynulé obdobie v Sk
spolu z toho zaplatenej spolu z toho zaplatenej
1 2 3 4 5 6 7

1) Ak je nakúpené množstvo motorovej nafty vyjadrené v litroch (bez uvedenia ton), použije sa prepočet 1 tona nafty = 1 200 l nafty.
2) Množstvo použitej zaplatenej motorovej nafty v tonách x sadzba podľa § 2 ods. 2 (5 000 Sk/t).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2) § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

3) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív.

4) § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.

5) § 12b a nasl. zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

6) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z.