Oznámenie č. 108/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu

(v znení č. 76/2016 Z. z.)

Čiastka 40/1996
Platnosť od 17.04.1996
Účinnosť od 26.01.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 25. februára 1996, na základe článku 24 ods. 1.

108

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 25. februára 1996, na základe článku 24 ods. 1.

Týmto dňom sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave podpísaná v Moskve 17. júna 1968 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1969 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny
o železničnej doprave cez štátnu hranicu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“)

s cieľom upevniť vzájomné vzťahy v oblasti zabezpečenia osobnej, nákladnej, dvojstrannej a tranzitnej dopravy

a so želaním uzavrieť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu (ďalej len „dohoda“)

dohodli sa takto:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať, poskytovať si nevyhnutnú pomoc pri ďalšom rozvoji pohraničnej železničnej dopravy medzi oboma štátmi a prijímať nevyhnutné opatrenia na zdokonaľovanie medzinárodnej osobnej a nákladnej prepravy.

2. Odovzdávkové úkony na železničných tratiach spájajúcich Slovenskú republiku a Ukrajinu sa uskutočňujú v odovzdávkových staniciach v súlade s medzinárodnými dokumentmi, ktoré upravujú vzájomné vzťahy medzi železničnými subjektmi zmluvných strán. Zoznam týchto staníc a spôsob vzájomného zabezpečenia vykonávania odovzdávkových úkonov určujú dohody uzatvárané medzi železničnými subjektmi.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:

a) „odovzdávkové úkony“ – súhrn prác vykonávaných v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorých účastníkmi sú obidve zmluvné strany, pri uskutočňovaní prepravy cestujúcich, batožín, spešnín, vozňov, nákladu, kontajnerov a prepravných pomôcok zo železnice jednej zmluvnej strany na železnicu druhej zmluvnej strany;

b) „pohraničná stanica“ – spravidla posledná železničná stanica na území príslušného štátu určená na bezprostredný styk so železnicou štátu druhej zmluvnej strany;

c) „odovzdávková stanica“ – pohraničná stanica na území štátu jednej zo zmluvných strán, kde sa vykonávajú odovzdávkové úkony;

d) „pohraničná trať“ – železničná trať medzi pohraničnými stanicami (kontrolnými miestami);

e) „príslušné orgány“ – orgány štátov zmluvných strán, ktorých pracovníci zabezpečujú plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody;

f) „pohraničné kontrolné operácie“ – operácie, ktoré vykonávajú pracovníci príslušných orgánov štátov zmluvných strán spočívajúce v uskutočňovaní pohraničnej, colnej, veterinárnej, fytokaranténnej a epidemiologickej kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov;

g) „kontrolné miesto“ – časť režimového územia susediaceho so štátnou hranicou, ktorá je vybavená inžinierskymi zariadeniami zabezpečujúcimi vykonávanie pohraničných kontrolných operácií;

h) „pracovníci železníc“ – zamestnanci železníc, ktorí zabezpečujú vykonávanie úloh vyplývajúcich z tejto dohody;

i) „železničný hraničný priechod“ – železničná trať pretínajúca štátnu hranicu a spájajúca železničné subjekty zmluvných strán.

j) železničný subjekt

- na slovenskej strane - manažér infraštruktúry - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a železniční dopravcovia, ktorí majú so ŽSR uzavretú „Zmluvu o prístupe k železničnej infraštruktúre“ a ktorí uzavreli dvojstranné dohody s „Ukrzaliznycou“;

- na ukrajinskej strane - Štátna správa železničnej dopravy Ukrajiny (Ukrzaliznycia).

Článok 3

Železničné hraničné priechody

Železničná doprava medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou sa uskutočňuje cez železničné hraničné priechody s rozchodom koľajníc 1 435 mm a 1 520 mm

a) Čierna nad Tisou – Čop,

b) Maťovce – Užhorod.

Článok 4

Služobný jazyk

1. Pracovníci železníc používajú vo vzájomnom písomnom a ústnom styku v pohraničných staniciach slovenský a ukrajinský jazyk alebo jazyk, ktorý si v medzinárodnom styku zmluvné strany dohodli.

2. Spôsob používania jazyka upravuje dohoda medzi železničnými subjektmi.

Článok 5

Prekážky pri vykonávaní železničnej dopravy

1. Železničný subjekt sa budú navzájom informovať o všetkých prekážkach, ktoré môžu sťažiť činnosť železničnej dopravy medzi pohraničnými stanicami.

2. Prekážky, ktoré vznikli pri zabezpečení železničnej dopravy v pohraničnej stanici (na kontrolnom mieste) alebo na pohraničnej trati, odstraňuje železničný subjekt toho štátu, na ktorého území vznikli.

3. Železničný subjekt zmluvných strán si pri odstraňovaní prekážok poskytujú potrebnú pomoc špeciálnymi dopravnými prostriedkami, zariadeniami, materiálom a pracovnými silami podľa dohody.

Článok 6

Služobné miestnosti

1. Po vzájomnej dohode si železničné subjekty v pohraničných staniciach vyčlenia potrebné miestnosti na prácu a oddych.

2. Spôsob vzájomných úhrad za používanie priestorov upravuje dohoda medzi železničnými subjektmi.

Článok 7

Vykonávanie služobných úkonov na území druhého štátu

1. Na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody železničný subjekt a príslušné orgány vysielajú po vzájomnej dohode na územie štátu druhej zmluvnej strany potrebný počet pracovníkov.

2. Pracovníci železníc a príslušných orgánov štátu jednej zmluvnej strany vykonávajú služobné úkony na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorých sú účastníkmi, s právnymi predpismi svojho štátu a s dohodnutými služobnými predpismi.

3. Pracovníci železníc a príslušných orgánov, ktorí sú vysielaní do pohraničnej stanice štátu druhej zmluvnej strany, majú právo na bezplatné cestovanie vo vlakoch, ktoré premávajú medzi pohraničnými stanicami.

4. Železničný subjekt a príslušné orgány štátu každej zmluvnej strany zodpovedajú za činnosť svojich pracovníkov v čase ich pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany a kontrolujú ich činnosť.

5. Na pracovníkov železníc a príslušných orgánov nachádzajúcich sa na území štátu druhej zmluvnej strany sa vzťahujú platné zákony štátu, na ktorého území sa nachádzajú.

Článok 8

Používanie rovnošaty

Pracovníci železníc štátu jednej zmluvnej strany služobne činní na území štátu druhej zmluvnej strany môžu nosiť rovnošaty a odznaky svojich zamestnávateľských organizácií.

Článok 9

Organizácia dopravy

1. Železničný subjekt oboch zmluvných strán musia zabezpečiť medzi pohraničnými stanicami (kontrolnými miestami) na pohraničných tratiach prechod vlakov bez zastavenia.

2. Čas státia vlakov v pohraničných staniciach a na kontrolných miestach, ktoré prechádzajú cez štátnu hranicu, závisí od nevyhnutného vykonania odovzdávkových úkonov a od pohraničných kontrolných operácií.

3. Prevádzkové poriadky, vybavenie a technickú údržbu pohraničných staníc a pohraničných tratí, ktoré sa nachádzajú na území štátov obidvoch zmluvných strán, si určujú železničné subjekty.

4. Pri určení spôsobu prevádzky pohraničných staníc a pohraničných tratí sa železničné subjekty riadia princípom parity.

Článok 10

Prekládka nákladov a preväzovanie vozňov

1. Prekládka nákladov a preväzovanie vozňov z rozchodu 1 435 mm na rozchod 1 520 mm a naopak sa uskutočňujú na území štátov obidvoch zmluvných strán v súlade s platnými medzinárodnými normami a predpismi.

2. Miesto vykonávania prekládky nákladov a preväzovania vozňov určujú železničné subjekty.

3. Miesto vykonávania preväzovania osobných vozňov určujú železničné subjekty v súlade s grafikonom vlakovej dopravy.

Článok 11

Služobný styk

Železničné subjekty zabezpečujú telegrafické, telefonické a iné spojenie medzi riadiacimi strediskami železničnej dopravy a pohraničnými stanicami štátov obidvoch zmluvných strán.

Článok 12

Odosielanie poštových zásielok

Odosielanie poštových zásielok cez štátnu hranicu sa vykonáva v súlade s dohodami Svetovej poštovej únie a dohodami, ktoré uzavreli príslušné poštové orgány štátov zmluvných strán.

Článok 13

Výkon pohraničných kontrolných operácií

1. Pohraničné kontrolné operácie vykonávajú pracovníci príslušných orgánov štátov zmluvných strán v odovzdávkových alebo v pohraničných staniciach (na kontrolných miestach) v súlade s platnými dohodami.

2. Pracovníci železníc pomáhajú pracovníkom hraničných služieb pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto dohody.

Článok 14

Prekračovanie štátnej hranice

1. Pracovníci železničných subjektov prekračujú štátnu hranicu na účely plnenia služobných povinností podľa tejto dohody na základe platného cestovného dokladu a príslušného druhu víza, ak podliehajú vízovej povinnosti. Vízum udelí príslušný orgán zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom jej štátu. Vízum sa udeľuje bezplatne a podľa možnosti v čo možno najkratšom čase.

2. Ak tak ustanovuje právny poriadok zmluvných strán, odtlačkami priechodových pečiatok sa neoznačuje cestovný doklad pracovníka železničného subjektu, ale osobitný list, na ktorom je uvedené meno a priezvisko pracovníka a číslo jeho cestovného dokladu. Osobitný list vydáva príslušný orgán zmluvnej strany. Uvedené ustanovenie sa uplatní za predpokladu, že právny poriadok štátu zmluvnej strany vyžaduje pri prekračovaní štátnej hranice systematické označovanie cestovných dokladov odtlačkom pečiatky na vstupe a výstupe.

Článok 15

Služobné predmety a predmety osobnej potreby pracovníkov železníc

Predmety služobnej a osobnej potreby pracovníkov železníc prekračujúcich štátnu hranicu pri plnení služobných povinností sa vybavujú v colnom styku v súlade s platnými zákonmi štátov oboch zmluvných strán.

Článok 16

Technické prostriedky železníc

Špeciálny vozňový park, zariadenia, materiály a náhradné dielce odosielané železničnými subjektmi oboch zmluvných strán na opravu pohraničnej trate, vozňového parku alebo na odstránenie iných prekážok, ktoré vznikli na pohraničnej trati, sa môžu prevážať cez štátnu hranicu bez dovozného alebo vývozného povolenia a bez vymáhania cla a iných colných dávok pod podmienkou, že vozňový park, ako aj nespotrebované materiály, nástroje a náhradné dielce sa vyvezú naspäť.

Článok 17

Lekárska pomoc

Zdravotnícka starostlivosť sa pracovníkom železníc jednej zmluvnej strany, ktorí si plnia služobné povinnosti na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytuje v súlade s platnými dohodami medzi zmluvnými stranami.

Článok 18

Zodpovednosť za škody

1. Škody spôsobené pracovníkom železníc alebo na ich majetku v dôsledku nehody pri plnení služobných povinností na území štátu druhej zmluvnej strany hradí železničný subjekt tej zmluvnej strany, kde je poškodený zamestnaný, a to podľa zákonov tohto štátu.

2. Zodpovednosť podľa dohôd o preprave cestujúcich, batožiny, spešnín, nákladov, prevádzkových prostriedkov, prepravných pomôcok, kontajnerov a paliet určujú príslušné dohody záväzné pre železničné subjekty obidvoch zmluvných strán.

3. Zodpovednosť voči tretím osobám za škody spôsobené v dôsledku nehôd alebo havárií, ktoré nastali v pohraničných staniciach alebo na tratiach medzi nimi, nesie v súlade so zákonmi svojho štátu železničný subjekt tej zmluvnej strany, na ktorej území štátu sa nehoda alebo havária stala, ak nie je určené, že škody vznikli v dôsledku živelnej pohromy alebo ich poškodený spôsobil úmyselne.

Článok 19

Uplatňovanie nárokov za spôsobené škody

Zodpovednosť železníc sa v súlade s článkom 18 určuje takto:

a) železničný subjekt každej zmluvnej strany zodpovedá za škody, ktoré spôsobili jej zamestnanci;

b) za škody vzniknuté v dôsledku nevyhovujúceho stavu stavieb, zariadení a trakčných vozidiel určených na železničnú prevádzku alebo na jej zabezpečenie zodpovedá tá železničný subjekt, ktorá je povinná tieto stavby, zariadenia a trakčné vozidlá udržiavať;

c) škoda spôsobená oboma železničnými subjektmi alebo ich pracovníkmi sa hradí podľa miery zavinenia, ak mieru zavinenia nemožno zistiť, škodu hradia železnice obidvoch zmluvných strán v rovnakej miere;

d) škoda, ktorá vznikla v dôsledku živelnej pohromy, nepodlieha náhrade, ak existujú o tom potvrdzujúce doklady;

e) železničný subjekt jednej zmluvnej strany má právo regresu voči železničnému subjektu druhej zmluvnej strany. Podmienky predkladania regresu sa určujú v dohode uzatváranej medzi železničnými subjektmi.

Článok 20

Vyrovnávanie úhrad

Spôsob a formy úhrady vyplývajúce z plnenia tejto dohody určujú dohody uzatvárané medzi železničnými subjektmi.

Článok 21

Ochrana železničnej dopravy

Úkony na ochranu železničnej dopravy a prepravy pri prechode cez štátnu hranicu upravujú osobitné dohody medzi zmluvnými stranami.

Článok 22

Riešenie sporných otázok

Sporné otázky, ktoré vzniknú pri výklade a plnení tejto dohody, sa budú riešiť prostredníctvom rokovaní železníc a v nevyhnutných prípadoch aj za účasti zástupcov príslušných orgánov štátov zmluvných strán. V prípade, že rokovania nebudú úspešné, sporné otázky sa budú riešiť na medzivládnej úrovni.

Článok 23

Dohody medzi železničnými subjektmi

Na vykonávanie tejto dohody uzatvárajú železničné subjekty osobitné dohody. Všetky dohody uzatvárané medzi železničnými subjektmi musia byť v súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorých sú štáty zmluvných strán účastníkmi.

Článok 24

Platnosť dohody

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s platným právnym poriadkom každej zo zmluvných strán a nadobúda platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót o jej schválení.

2. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán dostane písomné oznámenie druhej zmluvnej strany o jej úmysle vypovedať dohodu.

3. V prípade potreby možno túto dohodu zmeniť alebo doplniť na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

4. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave podpísanej v Moskve 17. júna 1968.

Dané v Kyjeve 15. júna 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, ukrajinskom a ruskom jazyku, pričom všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúci text v ruskom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Alexander Rezeš v. r.

Za vládu Ukrajiny:

A. M. Artemenko v. r.