Vyhláška č. 107/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania

Čiastka 40/1996
Platnosť od 17.04.1996 do31.08.2007
Účinnosť od 01.05.1996 do31.08.2007
Zrušený 366/2007 Z. z.

OBSAH

107

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 12. marca 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 znie:

(2) V zariadeniach školského stravovania sa môžu so súhlasom zriaďovateľa stravovať aj zamestnanci školy, školskej správy a dôchodcovia – bývalí zamestnanci škôl a školských zariadení (ďalej len „dospelí stravníci“).“.

2. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) So súhlasom zriaďovateľa sa môžu v zariadeniach školského stravovania na základe žiadosti obce výnimočne stravovať aj iné dospelé osoby ako dospelí stravníci (ďalej len „iní stravníci“) za podmienok, že

a) mu predchádza písomný súhlas štátneho lekára,

b) mu predchádza písomný súhlas príslušného hygienika,

c) zamestnávateľ iných stravníkov preukáže, že nemá vlastné stravovacie zariadenie, a súčasne doloží potvrdenie obce, že v obci nie sú iné zariadenia poskytujúce stravovacie služby,

d) sa nenaruší vyučovací proces a riadne stravovanie detí, žiakov a študentov.“.

3. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Na výšku úhrady za stravu iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania sa vzťahujú cenové predpisy.“.

4. V § 11 sa odkaz 3) a poznámka pod čiarou č. 3 vypúšťajú.

5. V § 11 ods. 1 písm. a) znie:

a) zabezpečovanie ďalších stravovacích služieb, výroby a predaja jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia, predaj polotovarov, cukrárenských výrobkov, nápojov, jemného trvanlivého desiatového pečiva a podobne v hygienickom a zdravotne vyhovujúcom balení,“.

6. V § 12 písm. c) znie:

c) pri zostavovaní rozvrhu vyučovacích hodín tak, aby prestávky na jedlo a oddych zodpovedali fyziologickým potrebám detí, žiakov a študentov,“.

7. § 12 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) pri zabezpečovaní podmienok uvedených v § 5 ods. 3 písm. d).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1996.


Eva Slavkovská v. r.