Opatrenie č. 102/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky

Čiastka 38/1996
Platnosť od 12.04.1996