Redakčné oznámenie č. r1/c62/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v ústavnom zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z.

Čiastka 62/1995
Platnosť od 31.08.1995 do30.09.2004
Účinnosť do 30.09.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v ústavnom zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov
a vyšších štátnych funkcionárov

1. V čl. 6 ods. 1 má písmeno a) správne znieť:

a) každú zmenu v skutočnostiach, ktoré podľa článku 5 uviedol vo svojom osvedčení,“.

2. V čl. 9 ods. 1 má odkaz na článok 2 správne znieť:

„v článku 2 písm. d),“.

Redakcia