Oznámenie č. 97/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 33/1995
Platnosť od 18.05.1995

97

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 10. apríla 1995 do 10. mája 1995 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 23. februára 1995 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu uzavretá 17. marca 1995 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 20. marca 1995 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 4. apríla 1995 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 30. marca 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1995–1997 uzavretej 3. februára 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 2 zo dňa 6. apríla 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 19. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu s pôsobnosťou v Slovenskej republike

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.