Oznámenie č. 95/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o organizovaní zamestnávania v rámci plnenia obchodných alebo iných zmlúv a o vzájomnom zamestnávaní občanov

Čiastka 33/1995
Platnosť od 18.05.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 7. apríla 1995, na základe článku 15. ods. 1.

95

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. februára 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o organizovaní zamestnávania v rámci plnenia obchodných alebo iných zmlúv a o vzájomnom zamestnávaní občanov.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 7. apríla 1995, na základe článku 15. ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o organizovaní zamestnávania v rámci plnenia obchodných alebo iných zmlúv a o vzájomnom zamestnávaní občanov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“)

v súlade so zásadami vzájomných dobrých vzťahov a v záujme rozvoja hospodárskej spolupráce s prihliadnutím na situáciu na národných trhoch práce

dohodli sa takto:

Článok 1

Táto dohoda sa vzťahuje na občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a na občanov Ruskej federácie s trvalým pobytom na území Ruskej federácie, ktorí sú dočasne poverení vykonávaním pracovných činností (ďalej len „dočasne pracujúci“) na území štátu druhej zmluvnej strany (ďalej len „prijímajúci štát“).

Článok 2

1. Orgány zmluvných strán zodpovedné za vykonávanie tejto dohody (ďalej len „splnomocnené orgány“) sú

– v Slovenskej republike Správa služieb zamestnanosti,

– v Ruskej federácii Federálna migračná služba Ruska.

2. Na riešenie otázok súvisiacich s vykonávaním tejto dohody splnomocnené orgány môžu vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu.

Článok 3

1. Dočasne pracujúci môžu pracovať na území prijímajúceho štátu

a) v rámci vykonávania obchodných alebo iných zmlúv uzavretých medzi zamestnávateľom štátu trvalého pobytu dočasne pracujúceho a právnickou osobou a fyzickou osobou prijímajúceho štátu najviac na dobu dvoch rokov. V prípade nevyhnutnosti ďalšieho zabezpečenia prác podľa uzavretej obchodnej alebo inej zmluvy možno toto obdobie predĺžiť najviac na dobu troch rokov. Dočasne pracujúcim vykonávajúcim riadiace funkcie možno dĺžku zamestnania predĺžiť najviac na dobu štyroch rokov;

b) na základe pracovnej zmluvy uzavretej na dobu jedného roka s možnosťou predĺženia najviac o šesť mesiacov, ak to umožní situácia na trhu práce;

c) na základe pracovnej zmluvy uzavretej najviac na dobu šiestich mesiacov vrátane sezónnych prác jedenkrát v kalendárnom roku.

2. V prípade, že sa pracovný pomer dočasne pracujúceho vykonávajúceho pracovnú činnosť podľa odseku 1 písm. b) tohto článku skončí pred uplynutím dohodnutej doby bez zavinenia dočasne pracujúceho, splnomocnený orgán prijímajúceho štátu sa mu vynasnaží sprostredkovať iné rovnocenné pracovné miesto.

Článok 4

1. Na území prijímajúceho štátu dočasne pracujúci môže vykonávať pracovnú činnosť

a) podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tejto dohody, ak má potrebnú kvalifikáciu a dosiahol vek 18 rokov,

b) podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tejto dohody, ak má zodpovedajúce odborné vzdelanie, potrebnú odbornú prax a v čase prijatia do zamestnania dosiahol vek najmenej 18 rokov a najviac 40 rokov,

c) podľa článku 3 ods. 1 písm. c) tejto dohody, ak dosiahol vek 18 rokov.

2. Zmluvné strany uznajú na účely tejto dohody doklady dočasne pracujúcich o odbornom vzdelaní a kvalifikácii vydané na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 5

1. Pracovnoprávne vzťahy dočasne pracujúcich vykonávajúcich pracovnú činnosť podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tejto dohody a ich odmeňovanie sa riadia platnými právnymi predpismi štátu, na ktorého území má sídlo zamestnávateľ.

2. Pri zamestnávaní dočasne pracujúcich podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a c) tejto dohody sa postupuje podľa pracovnoprávnych predpisov, predpisov o zamestnanosti, o odmeňovaní, o zdravotnom poistení a podľa predpisov o náhradách škôd za pracovné úrazy a choroby z povolania platných v prijímajúcom štáte.

3. Dočasne pracujúci uzavrie pracovnú zmluvu so zamestnávateľom písomnou formou.

Článok 6

1. Ročný počet dočasne pracujúcich sa určuje pre štát každej zo zmluvných strán takto:

a) podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tejto dohody 1 200 osôb,

b) podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tejto dohody 150 osôb,

c) podľa článku 3 ods. 1 písm. c) tejto dohody 150 osôb.

2. V prípade, že sa počty dočasne pracujúcich uvedené v odseku 1 tohto článku v bežnom kalendárnom roku nevyčerpajú, nepresunú sa nevyčerpané počty do nasledujúceho kalendárneho roka.

3. Podľa situácie na trhu práce v Slovenskej republike a v Ruskej federácii môžu splnomocnené orgány po vzájomnom súhlase meniť ročné počty dočasne pracujúcich. Zmenu ročných počtov dočasne pracujúcich na každý nasledujúci kalendárny rok musia schváliť splnomocnené orgány písomnou formou najneskôr do 30. novembra bežného kalendárneho roka.

Článok 7

1. Splnomocnené orgány a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré tieto orgány poveria realizáciou tejto dohody, môžu pomáhať záujemcom o vykonávanie pracovnej činnosti podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tejto dohody pri vyhľadávaní pracovných miest v prijímajúcom štáte.

2. Splnomocnené orgány si vymieňajú informácie o ponúkaných pracovných miestach a záujemcoch o zamestnanie.

Článok 8

Na dočasne pracujúcich sa vzťahujú právne predpisy prijímajúceho štátu, ktoré upravujú spôsob vstupu, pobytu a poskytovania víz.

Článok 9

1. Dočasne pracujúci musí mať povolenie na zamestnanie podľa právnych predpisov platných v prijímajúcom štáte.

2. Dočasne pracujúci nemôže vykonávať inú pracovnú činnosť ako tú, na ktorú mu bolo vydané povolenie na zamestnanie.

3. Po skončení doby platnosti povolenia na zamestnanie dočasne pracujúci je povinný opustiť územie prijímajúceho štátu najneskôr do 20 dní.

Článok 10

Sociálne zabezpečenie dočasne pracujúcich sa vykonáva podľa príslušných ustanovení Dohody medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení, podpísanej v Prahe 2. decembra 1959, dovtedy, kým bude uzavretá nová dvojstranná zmluva o sociálnom zabezpečení.

Článok 11

Mzdy dočasne pracujúcich vykonávajúcich pracovnú činnosť podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a c) tejto dohody sa zdaňujú v súlade so Zmluvou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej v Miškovci 27. mája 1977, dovtedy, kým bude uzavretá nová dvojstranná medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.

Článok 12

Prenosné pracovné náradie a prenosné zariadenie, ktoré patria dočasne pracujúcim a sú nevyhnutné na vykonávanie pracovnej činnosti, pri dovoze a vývoze nepodliehajú clu.

Článok 13

1. V prípade smrti dočasne pracujúceho, ku ktorej došlo pri vykonávaní pracovnej činnosti na území prijímajúceho štátu, zamestnávateľ zabezpečuje prevoz pozostatkov zomrelého do miesta jeho trvalého pobytu a uhrádza výdavky spojené s prevozom pozostatkov zomrelého a jeho osobných vecí, výdavky za prevod úspor na pozostalých a odškodnenie.

2. Zamestnávateľ neodkladne informuje o smrti dočasne pracujúceho splnomocnený orgán prijímajúceho štátu a konzulárny úrad štátu, ktorého je zomrelý občanom, a predloží im doklady o príčine jeho smrti.

Článok 14

Splnomocnené orgány vypracujú a odsúhlasia podrobný postup na vykonávanie ustanovení tejto dohody.

Článok 15

1. Táto dohoda sa bude vykonávať odo dňa jej podpísania. Platnosť nadobúda dňom, keď bude doručené neskoršie oznámenie, ktoré potvrdzuje, že obidve zmluvné strany splnili podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu troch rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden rok, ak ani jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi najmenej šesť mesiacov pred uplynutím zodpovedajúceho obdobia druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto dohodu.

3. V prípade vypovedania tejto dohody povolenia na zamestnanie udelené dočasne pracujúcim pred jej vypovedaním zostávajú v platnosti do uplynutia termínov v nich uvedených.

4. Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnky musia schváliť zmluvné strany v písomnej forme, potvrdzujú sa výmenou nót diplomatickou cestou a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Dané v Bratislave 13. februára 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Viktor Stepanovič Černomyrdin v. r.