Oznámenie č. 94/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností vyplývajúcich z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov vo Vojskách ministerstva vnútra a vo Federálnom policajnom zbore a vojakov v základnej (náhradnej) službe povolaných na plnenie úloh vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície

Čiastka 33/1995
Platnosť od 18.05.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. marcom 1995, na základe článku 5.

94

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. marca 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností vyplývajúcich z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov vo Vojskách ministerstva vnútra a vo Federálnom policajnom zbore a vojakov v základnej (náhradnej) službe povolaných na plnenie úloh vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. marcom 1995, na základe článku 5.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností vyplývajúcich z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov vo Vojskách ministerstva vnútra a vo Federálnom policajnom zbore a vojakov v základnej (náhradnej) službe povolaných na plnenie úloh vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky

na zabezpečenie prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov vo Vojskách ministerstva vnútra a vo Federálnom policajnom zbore a vojakov v základnej (náhradnej) službe povolaných na plnenie úloh vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície

dohodli sa takto:

Článok 1

Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov vo Vojskách ministerstva vnútra a vo Federálnom policajnom zbore a vojakov v základnej (náhradnej) službe povolaných na plnenie úloh vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície prechádzajú na Slovenskú republiku alebo na Českú republiku podľa miesta trvalého pobytu vojaka, ktoré mal k 31. decembru 1992.

Článok 2

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky prevezme podľa článku 1 aj práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov uvedených v článku 1, ktoré prešli na Vojská ministerstva vnútra, Federálny policajný zbor a Zbor hradnej polície pred 31. decembrom 1992.

Článok 3

Orgánmi povinnými vyporiadať práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu základnej (náhradnej) služby vojakov uvedených v článku 1 sú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Českej republiky.

Článok 4

Touto dohodou nie sú dotknuté záväzky vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika a Česká republika viazaná.

Článok 5

Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu.

Dané v Bratislave 17. marca 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ľudovít Hudek v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Jan Ruml v. r.