Vyhláška č. 85/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o školských hospodárstvach

Čiastka 30/1995
Platnosť od 27.04.1995 do31.08.2008
Účinnosť od 01.05.1995 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 5. apríla 1995

o školských hospodárstvach

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, činnosti a prevádzke školského hospodárstva.

§ 2

(1) Školské hospodárstvo môže zriadiť alebo zrušiť orgán štátnej správy v školstve,1) cirkev, náboženská spoločnosť, obec a iná právnická osoba, ako aj fyzická osoba (ďalej len „zriaďovateľ“)2) v súlade s určenou sieťou týchto školských zariadení3) ako právnickú osobu alebo ako súčasť školy.

(2) Ak príslušný orgán štátnej správy v školstve určí, že školské hospodárstvo je právnická osoba, zriadi školské hospodárstvo ako príspevkovú organizáciu4).

§ 3

(1) Zriaďovateľ predkladá Ministerstvu školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) návrh na zaradenie školského hospodárstva do siete školských zariadení do 30. júna bežného roku.

(2) Návrh zriaďovateľa na zaradenie školského hospodárstva do siete školských zariadení obsahuje

a) názov a sídlo školského hospodárstva, jeho druh a zameranie,

b) meno a priezvisko alebo názov zriaďovateľa školského hospodárstva a jeho sídlo,

c) dátum zriadenia školského hospodárstva,

d) meno a priezvisko osoby, ktorá bude riadiť školské hospodárstvo, a overené doklady o jej odbornej spôsobilosti,

e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,

f) organizačnú štruktúru školského hospodárstva, rozsah a zameranie jeho výrobno-ekonomických činností a koncepciu účelovej pedagogickej činnosti školského hospodárstva,

g) súpis výrobných objektov a ich vybavenia, výmeru a štruktúru pôdneho fondu a materiálno-technické zabezpečenie obhospodarovania pôdneho fondu,

h) stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve po prerokovaní s obcou a vyjadrenie obce,

i) vyjadrenie obce a územnej školskej rady, ak je zriaďovateľom príslušný orgán štátnej správy v školstve,

j) rozpočet školského hospodárstva.

§ 4

(1) Zriaďovateľ môže zrušiť školské hospodárstvo až po jeho vyradení zo siete školských zariadení. Návrh na vyradenie predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 30. júna bežného roku.

(2) Návrh zriaďovateľa na vyradenie školského hospodárstva zo siete školských zariadení obsahuje

a) odôvodnenie návrhu na vyradenie školského hospodárstva zo siete školských zariadení,

b) vyjadrenie obce,

c) vyjadrenie územnej školskej rady, ak je zriaďovateľom orgán štátnej správy v školstve,

d) vyjadrenie orgánu štátnej správy v školstve, ak nie je zriaďovateľom školského hospodárstva, ktoré sa navrhuje na vyradenie.

(3) Ministerstvo vyradí školské hospodárstvo zo siete školských zariadení aj bez návrhu podľa odseku 1, ak sa zistia opakované závažné nedostatky v praktickom vyučovaní žiakov alebo v inej účelovej pedagogickej činnosti, nedostatky v personálnom alebo materiálno-technickom vybavení, porušovania bezpečnostných a hygienických predpisov či rozpory medzi podnikateľskou činnosťou a účelovým poslaním školského hospodárstva.

§ 5

Školské hospodárstvo plní úlohy najmä v oblasti

a) zabezpečovania praktického vyučovania a záujmovej odbornej činnosti žiakov stredných poľnohospodárskych škôl, stredných lesníckych škôl, stredných záhradníckych škôl, stredných vinohradnícko-ovocinárskych škôl, stredných rybárskych škôl a stredných odborných učilíšť obdobného zamerania,

b) praktickej odbornej prípravy žiakov iných stredných škôl v odboroch poľnohospodárstva, lesníctva, záhradníctva, vinohradníctva, ovocinárstva a rybárstva, ktorú možno zabezpečovať aj na školských hospodárstvach pri stredných odborných učilištiach za úhradu,

c) budovania a materiálneho vybavovania učebných priestorov, cvičných pracovísk, pozemkov, objektov a zariadení na zabezpečenie praktického vyučovania a záujmovej odbornej činnosti žiakov,

d) spolupráce s vedeckými, výskumnými a odbornými inštitúciami pri zavádzaní nových poznatkov vedy a výskumu do praxe,

e) rozvíjania odbornej a pedagogickej práce učiteľov na školských hospodárstvach pri zabezpečovaní poradenskej, demonštračnej a propagačnej činnosti pre školy a školské zariadenia,

f) zabezpečovania výrobných a hospodárskych úloh v poľnohospodárskej, lesníckej, záhradníckej, vinohradníckej, ovocinárskej a rybárskej činnosti, služieb5) a podnikateľskej činnosti6) v súlade so svojím účelovým poslaním.

§ 6

(1) Školské hospodárstvo, ktoré je právnickou osobou, riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ školského hospodárstva.

(2) Riaditeľ školského hospodárstva najmä

a) zodpovedá za prevádzku a rozvoj školského hospodárstva,

b) zabezpečuje úlohy účelovej pedagogickej činnosti školského hospodárstva a v spolupráci s riaditeľom príslušnej školy schvaľuje plán účelovej pedagogickej činnosti,

c) zabezpečuje na školskom hospodárstve prípravu a vybavenie učebných priestorov, cvičných pracovísk, pozemkov a ďalších objektov a zariadení podľa učebných osnov praktického vyučovania,

d) určuje inštruktorov praktického výcviku žiakov,

e) vytvára podmienky na záujmovú odbornú činnosť žiakov a na odbornú pedagogickú prácu učiteľov na školskom hospodárstve,

f) vytvára a zabezpečuje podmienky na výskumnú, pokusnú, odbornú, propagačnú a poradenskú činnosť na školskom hospodárstve,

g) zúčastňuje sa na zasadnutiach pedagogickej rady školy, ktorú informuje o činnosti a výsledkoch práce školského hospodárstva v oblasti praktického vyučovania a záujmovej odbornej činnosti žiakov.

§ 7

Riaditeľ školy, pri ktorej je školské hospodárstvo ako právnická osoba, najmä

a) zodpovedá za vzdelávanie a odbornú prípravu žiakov a zabezpečenie jednoty pedagogickej činnosti školy a činnosti školského hospodárstva,

b) schvaľuje v spolupráci s riaditeľom školského hospodárstva vecné plány účelovej pedagogickej činnosti praktického vyučovania a záujmovej odbornej činnosti žiakov, výskumnej, pokusnej, propagačnej a poradenskej činnosti,

c) zabezpečuje odbornú a metodickú pomoc školskému hospodárstvu,

d) sleduje výsledky účelovej pedagogickej činnosti a vyjadruje sa k hodnoteniu plnenia plánu účelovej pedagogickej činnosti školského hospodárstva,

e) zabezpečuje využitie informácií o výrobných a ekonomických výsledkoch vo výchovno-vzdelávacom procese.

§ 8

(1) Školské hospodárstvo, ktoré je súčasťou školy, riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ školy.

(2) Riaditeľ školy najmä

a) zabezpečuje úlohy uvedené v § 6 ods. 2 písm. a) až f) a v § 7 písm. a), b) a e),

b) vymenúva zástupcu riaditeľa školy pre školské hospodárstvo.


§ 9

Zrušujú sa smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 3767/1973-17/1 z 25. júla 1973 o organizácii školských hospodárstiev, poľnohospodárskych a lesníckych škôl a poľnohospodárskych odborných učilíšť, registrované v čiastke 28/1973 Zb.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1995.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

2) § 2 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

3) § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.

4) § 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

5) § 36 ods. 1 zákona č. 279/1993 Z. z.

6) § 2 ods. 6 zákona č. 279/1993 Z. z.