Zákon č. 83/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/1995
Platnosť od 27.04.1995 do31.12.2003
Účinnosť od 27.04.1995 do31.12.2003
Zrušený 619/2003 Z. z.

OBSAH

83

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. apríla 1995,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 483/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

2. V § 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „a podieľa sa na federálnom vysielaní v dohodnutom rozsahu (§ 5 ods. 1)“.

3. V § 7 ods. 6 znie:

(6) Členovi rady patria za výkon jeho funkcie odmena, ktorej výšku určí štatút rady (§ 11 ods. 2), a cestovné náhrady spojené s výkonom jeho funkcie podľa osobitných predpisov.1) Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenského rozhlasu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.