Zákon č. 82/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/1995
Platnosť od 27.04.1995 do31.01.2004
Účinnosť od 27.04.1995 do31.01.2004
Zrušený 16/2004 Z. z.

OBSAH

82

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. apríla 1995,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. sa mení takto:

V § 8 ods. 5 znie:

(5) Členovi rady patria za výkon funkcie odmena, ktorej výšku určí štatút rady (§ 15 ods. 3), a cestovné náhrady spojené s výkonom jeho funkcie podľa osobitných predpisov2). Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenskej televízie.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.