Zákon č. 81/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z.

Čiastka 30/1995
Platnosť od 27.04.1995 do30.09.2004
Účinnosť od 27.04.1995 do30.09.2004
Zrušený 333/2004 Z. z.

OBSAH

81

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. apríla 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 48 ods. 1 sa za slová „Ak sa uprázdni mandát“ vkladajú slová „pred skončením ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9) znie:

9) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 48 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak sa uprázdni mandát v priebehu volebného obdobia po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, ktorého určí politická strana z kandidovaných poslancov uvedených na jej kandidátnej listine v tom istom volebnom kraji s prihliadnutím na odbornosť poslanca, ktorého mandát sa uprázdnil. To neplatí, ak na uprázdnený mandát má nastúpiť náhradník, ktorý vo voľbách získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 42 ods. 4.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

3. V § 48 ods. 5 v poslednej vete sa za slová „podľa odseku 1“ pripájajú slová „alebo 2“.

4. V § 48 v novom odseku 7 sa číslovky „5“ nahrádzajú číslovkami „6“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.