Oznámenie č. 80/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejnú pravidelnú osobnú cestnú dopravu a mestskú hromadnú dopravu vykonávanú autobusmi

Čiastka 29/1995
Platnosť od 26.04.1995 do14.05.2003
Zrušený 151/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

80

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.

výnos zo 4. apríla 1995 č. 5172/M-95 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejnú pravidelnú osobnú cestnú dopravu a mestskú hromadnú dopravu vykonávanú autobusmi.

Výnos upravuje poskytovanie neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom vykonávajúcim autobusovú dopravu alebo iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré majú povolenie na vykonávanie verejnej pravidelnej osobnej cestnej dopravy a mestskej hromadnej dopravy osôb autobusmi.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 3/95.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.