Oznámenie č. 77/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pravidlách hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia

Čiastka 28/1995
Platnosť od 24.04.1995
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 55 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní

výnos z 28. marca 1995 č. 889/1995 - A o pravidlách hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia.

Výnos upravuje pravidlá hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia podľa § 55 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní a vzájomné vzťahy zdravotných poisťovní vznikajúce pri prerozdeľovaní poistného na zdravotné poistenie medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod č. 10/1995 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.