75

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 13. apríla 1995

o zabezpečovaní evakuácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ustanovuje:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o plánovaní, riadení a zabezpečovaní evakuácie a o plnení úloh a vykonávaní opatrení spojených s evakuáciou.

§ 2

(1) Evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území

a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,

b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.

(2) Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie.

§ 3

(1) Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie.

(2) Znenie vyhlásenia evakuácie je uvedené v prílohe č. 1.

(3) Obyvateľstvo sa vyrozumieva o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

§ 4

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky1) (ďalej len „ministerstvo vnútra")

a) koordinuje činnosť obvodných úradov v sídle kraja pri plánovaní a vykonávaní evakuácie, keď je potrebné vykonať evakuáciu z ohrozeného územia jedného kraja na územie iného kraja, spresňuje počty evakuovaných osôb (ďalej len „evakuovaní") a priestory umiestnenia evakuovaných,

b) koordinuje využitie evakuačných trás vrátane využitia za brannej pohotovosti štátu,

c) vedie súhrnný prehľad o počtoch evakuovaných,

d) spolupracuje s ministerstvami, ktoré riadia plnenie úloh odborného zabezpečenia evakuácie.

(2) Na zabezpečenie činností uvedených v odseku 1 môže ministerstvo vnútra prizvať zástupcov ostatných ministerstiev a iných štátnych orgánov.7)

(3) Pri zabezpečovaní evakuácie obvodný úrad v sídle kraja7a) určuje celkové počty evakuovaných a evakuačné trasy z ohrozeného územia jedného okresu do iného okresu.

(4) Pri zabezpečovaní evakuácie obvodný úrad určuje celkové počty evakuovaných, príjem a umiestnenie evakuovaných a evakuačné trasy z ohrozeného územia jednej obce do inej obce.

(5) Pri zabezpečovaní úloh evakuácie samosprávny kraj7aa) v rámci spolupráce s orgánmi štátnej správy poskytuje požadované údaje a navrhuje do evakuačnej komisie kraja a obvodu odborne spôsobilých zamestnancov z oblasti dopravy, zdravotníctva, kultúry a školstva.

§ 5

Evakuačné opatrenia

(1) Evakuačné opatrenia tvorí

a) súbor informácií

1. o vyrozumení a dosiahnutí pohotovosti evakuačných komisií a zariadení,

2. o spôsobe vyhlasovania evakuácie obyvateľstvu,

3. o počtoch evakuovaných,

4. o potrebe síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,

5. o materiálnom a technickom zabezpečení evakuácie,

6. o spôsobe a organizácii presunov evakuovaných,

7. o príprave evakuačných komisií, evakuačných zariadení a obyvateľstva;

b) odborné zabezpečenie evakuácie7b) (ďalej len „odborné zabezpečenie“)

1. poriadkové a bezpečnostné,

2. dopravné,

3. zdravotnícke,

4. zásobovacie,

5. veterinárne.

(2) Úlohy odborného zabezpečenia plnia

a) ministerstvo vnútra v oblasti poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia,

b) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti dopravného zabezpečenia,

c) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti zdravotníckeho zabezpečenia,

d) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v oblasti zásobovacieho zabezpečenia,

e) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v oblasti veterinárneho zabezpečenia.

(3) Úlohy spojené s odborným zabezpečením sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Okrem odborného zabezpečenia sa ochrana evakuovaných v prípade potreby rieši aj ukrytím a použitím prostriedkov individuálnej ochrany.

(5) Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah plnenia úloh spojených s odborným zabezpečením určí na základe skutočnej potreby.

(6) Každý evakuovaný si môže vziať so sebou iba obmedzené množstvo vecí na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb podľa prílohy č. 8.

§ 6

Plánovanie a zabezpečenie evakuácie

(1) Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje

a) v okolí jadrového zariadenia

1. z pásma vymedzeného 5 km vzdialenosťou pre všetko obyvateľstvo v plnom rozsahu,

2. z pásma vymedzeného 10 km vzdialenosťou pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva v plnom rozsahu,

3. z pásma vymedzeného 30 km vzdialenosťou od zdroja v Jaslovských Bohuniciach a 20 km vzdialenosťou od zdroja v Mochovciach pre ohrozené obyvateľstvo;

b) z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky;

c) z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, zvierat na tomto území;

d) z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel;

e) po vyhlásení vojnového stavu z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojnového stavu;

f) po vyhlásení vojny z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny.

(2) Obyvateľstvo sa pre potreby plánovania a zabezpečenia evakuácie člení na tieto skupiny:

a) deti zo škôl a školských zariadení,8)

b) matky v domácnosti s deťmi,

c) zdravotne postihnutí občania v domácnosti s rodinnými príslušníkmi alebo osobami, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu,

d) deti zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb,

e) ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb,

f) zamestnanci štátnych orgánov, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb s možným zaradením ich rodinných príslušníkov,

g) ostatné obyvateľstvo.

(3) Na základe vzniknutej situácie môže evakuačná komisia pri evakuácii časovo uprednostniť niektoré skupiny obyvateľstva, najmä deti zo škôl a školských zariadení, deti a chorých zo zdravotníckych zariadení a zo zariadení sociálnych služieb,9) matky v domácnosti s deťmi, tehotné ženy, zdravotne postihnuté osoby, ktoré nie sú umiestnené v zdravotníckych zariadeniach ani v zariadeniach sociálnych služieb.

(4) Evakuácia osôb uvedených v odseku 2 písm. c) až e) sa vykonáva dopravnými prostriedkami a na základe vyžiadania vedúcimi týchto zariadení aj prostriedkami špeciálne upravenými. Evakuácia ostatných skupín obyvateľstva sa vykonáva podľa možnosti dopravnými prostriedkami, ak to nie je možné alebo účelné peši.

(5) Z hľadiska členenia evakuovaných do skupín sa evakuácia vykonáva podľa prílohy č. 3.

(6) Evakuovaní sa umiestňujú a ubytovávajú v priestoroch neohrozených a nepostihnutých mimoriadnou udalosťou vo vhodných zariadeniach, a ak to nie je možné, v rodinných domoch a v bytoch.

(7) Deti zo škôl a školských zariadení, deti a chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb sa ubytovávajú vo vhodných priestoroch a zariadeniach, kde sa im poskytuje potrebná starostlivosť.

(8) Prípady samovoľnej evakuácie rieši evakuačná komisia a zabezpečuje okamžité opatrenia na jej usmernenie, spresňuje evakuačné trasy a rieši zamedzenie prístupu obyvateľstva do ohrozených priestorov, pričom sa samovoľnou evakuáciou rozumie neorganizované opúšťanie ohrozeného priestoru.

(9) Evakuácia zvierat sa plánuje a vykonáva najmä na záchranu plemenných a cenných zvierat. Vykonáva sa spravidla až po evakuácii obyvateľstva, pričom sa vykonávajú aj opatrenia na zabránenie vzniku škôd.

(10) Evakuácia vecí sa plánuje a vykonáva na záchranu cenných materiálnych hodnôt, zásob, dokumentácie, technických zariadení, hnuteľných umeleckých a kultúrnych pamiatok sakrálneho a muzeálneho charakteru. Vykonáva sa spravidla až po evakuácii obyvateľstva, pričom sa vykonávajú aj opatrenia na zabránenie vzniku škôd.

§ 7

Evakuačné komisie

(1) Obec riadi a zabezpečuje evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie obce. Evakuačnú komisiu obce zriaďuje starosta obce, ktorý vymenúva a odvoláva jej členov a schvaľuje jej štatút.

(2) Obvodný úrad riadi a zabezpečuje evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie okresu. Evakuačnú komisiu okresu zriaďuje prednosta obvodného úradu, ktorý vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu, tajomníka a jej členov a schvaľuje jej štatút.

(3) Obvodný úrad v sídle kraja riadi a zabezpečuje evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie kraja. Evakuačnú komisiu kraja zriaďuje prednosta obvodného úradu v sídle kraja, ktorý vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu, tajomníka a jej členov a schvaľuje jej štatút.

(4) Evakuačná komisia obce, evakuačná komisia okresu a evakuačná komisia kraja sa spravujú svojím štatútom. Štatút obsahuje

a) pôsobnosť evakuačnej komisie, úlohy a zloženie evakuačnej komisie,

b) okruh osôb, ktoré zodpovedajú za vykonanie opatrení,

c) spôsob odovzdávania informácií o priebehu evakuácie.

(5) Za člena evakuačnej komisie možno vymenovať len odborne spôsobilého zamestnanca na riadenie a vykonávanie evakuačných opatrení. Právnická osoba a fyzická osoba je zodpovedná za odbornú spôsobilosť vlastného zamestnanca vymenovaného za člena evakuačnej komisie na riešenie opatrení evakuácie vo svojej pôsobnosti.

(6) Odbornou spôsobilosťou sa na účely rozumie osobná pripravenosť a schopnosť spracúvať a viesť príslušnú dokumentáciu, navrhovať opatrenia, riešiť, zabezpečovať a plniť úlohy evakuácie v rozsahu požiadaviek na odborné zabezpečenie evakuácie a požiadaviek vyplývajúcich z obsahu teoretickej a praktickej prípravy členov evakuačnej komisie.

(7) Členovia evakuačnej komisie podľa odbornej spôsobilosti sa podieľajú na vypracovaní plánu evakuácie zvierat a evakuácie vecí.

(8) Evakuačná komisia sa vytvára podľa prílohy č. 4.

§ 8

Evakuačné zariadenia

(1) Evakuačným zariadením je evakuačné zberné miesto, evakuačné stredisko, stanica nástupu evakuovaných, stanica výstupu evakuovaných, regulačné stanovište a miesto ubytovania evakuovaných, kontrolné stanovište, pričom

a) evakuačné zberné miesto je zariadenie zriaďované v evakuačných obvodoch väčších obcí na účely organizovaného zhromažďovania a plynulého riadenia odsunu veľkého počtu evakuovaných do evakuačných stredísk,

b) evakuačné stredisko je zariadenie určené na zabezpečenie organizácie a plynulého riadenia odsunu evakuovaných do určených miest ubytovania evakuovaných,

c) stanica nástupu evakuovaných je autobusová alebo železničná stanica, letisko, prístav alebo iné vhodné miesto určené na nastupovanie osôb a nakladanie materiálu alebo zvierat,

d) stanica výstupu evakuovaných je autobusová alebo železničná stanica, letisko, prístav alebo iné vhodné miesto v blízkosti miest ubytovania evakuovaných určené na vystupovanie osôb a vykladanie materiálu alebo zvierat,

e) regulačné stanovište je zariadenie určené na organizovanie a usmerňovanie odsunu evakuovaných do miest ubytovania evakuovaných,

f) miesto ubytovania evakuovaných je zariadenie určené na ubytovanie a dočasný pobyt evakuovaných,

g) kontrolné stanovište je zariadenie určené na zisťovanie kontaminácie evakuovaných, materiálu a techniky; usmerňuje ich na vykonanie špeciálnej očisty.

(2) Za organizačné, personálne, materiálne a technické zabezpečenie evakuačných zariadení zodpovedá obec a výpisom z plánu evakuácie určená právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „určená osoba“).

(3) Činnosť evakuačných zariadení sa vykonáva podľa prílohy č. 5.

§ 9

Časové normy evakuácie

(1) Obyvateľstvo sa o evakuácii na ohrozenom území vyrozumie ihneď, najneskôr do 3 hodín od vyhlásenia evakuácie.

(2) Evakuačné komisie a evakuačné zariadenia sa na plnenie úloh uvádzajú do pohotovosti takto:

a) evakuačná komisia do 3 hodín;
b) evakuačné zberné miesto do 4 hodín;
c) evakuačné stredisko do 4 hodín;
d) stanica nástupu evakuovaných 
  1. autobusová do 4 hodín,
2. ostatné do 6 hodín;
e) stanica výstupu evakuovaných do 5 hodín;
f) regulačné stanovište do 5 hodín;
g) miesto ubytovania evakuovaných do 5 hodín,
h) kontrolné stanovište do 5 hodín.

(3) Evakuácia a preprava po určených evakuačných trasách sa začína najneskôr do 4 hodín; preprava po železničných, leteckých a vodných trasách do 6 hodín.

(4) Pri realizácii krátkodobej evakuácie sa časové normy upravujú primerane podľa konkrétnych podmienok.

§ 10

Správy a spôsob ich predkladania

(1) Údaje o stave a priebehu evakuácie, ich spracovanie a vyhodnocovanie na území podľa § 5 ods. 1 sa zabezpečujú prostredníctvom evakuačných zariadení a evakuačných komisií.

(2) Správy o stave a priebehu evakuácie k 6.00 hod. a k 18.00 hod. predkladajú denne

a) evakuačné zariadenia evakuačnej komisii obce do 6.30 hod. a do 18.30 hod.,

b) evakuačná komisia obce evakuačnej komisii okresu do 7.00 hod. a do 19.00 hod.,

c) evakuačná komisia okresu evakuačnej komisii kraja do 8.00 hod. a do 20.00 hod.,

d) evakuačná komisia kraja ministerstvu vnútra do 9.00 hod. a do 21.00 hod.

(3) Správy o dosiahnutí pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení, o začatí evakuácie, skončení evakuácie a o udalosti narúšajúcej evakuáciu sa predkladajú ihneď.

§ 11

Dokumentácia evakuácie

(1) Ministerstvá a iné orgány štátnej správy a obce, podnikatelia, iné právnické osoby a fyzické osoby podľa rozhodnutia obvodného úradu podieľajúce sa na evakuácii vypracúvajú plány evakuácie (ďalej len „plán“), ktorými sa riadia pri jej zabezpečovaní a vykonávaní. Po vypracovaní plánov spracovatelia predkladajú požadované údaje potrebné na celkové zabezpečovanie a riadenie evakuácie.

(2) Prehľad dokumentácie, ktorú obsahuje plán, je uvedený v prílohe č. 6.

(3) Plány vo svojej pôsobnosti schvaľuje minister, vedúci iného štátneho orgánu, starosta obce, štatutárny vedúci právnickej osoby a fyzická osoba.

(4) Orgány, organizácie, obvodný úrad a obec, právnické osoby a fyzická osoba, ktoré organizujú iba príjem a umiestnenie evakuovaných, vypracúvajú plány iba v rozsahu nimi vykonávanej činnosti.

(5) Grafická časť plánov sa vypracúva spravidla na mapách alebo plánoch obce v mierkach 1:1 440, 1:2 880, 1: 5 000 alebo 1:10 000, okresu v mierkach 1:10 000, 1: 25 000 alebo 1: 50 000, kraja v mierke 1 : 100 000, republiky v mierkach 1: 200 000 alebo 1: 500 000 podľa konkrétnych podmienok a možností.

(6) Plán sa spresňuje k 31. decembru predchádzajúceho roku vždy do 28. februára príslušného kalendárneho roku a predkladá sa písomne a vo forme tabuliek v týchto lehotách:

a) ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby za svoje objekty obci do 15. januára,

b) obec obvodnému úradu do 31. januára,

c) obvodný úrad obvodnému úradu v sídle kraja do 15. februára,

d) obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra do 28. februára.

(7) Predmetom spresňovania sú zmeny v zložení evakuačnej komisie, v miestach činnosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení, v počtoch evakuovaných, v odbornom zabezpečení a zmeny iných údajov majúcich vplyv na vykonanie evakuácie.

(8) Pri podstatných zmenách obsahu plánu sa údaje spresňujú ihneď.

(9) Pre potrebu evakuačných zariadení sa vypracúva výpis z plánu podľa prílohy č. 7.


§ 12

Prechodné ustanovenie

Ministerstvá a iné ústredné orgány, orgány miestnej štátnej správy, štátne orgány, obvodné úrady, obce, právnické osoby a fyzické osoby podieľajúce sa na evakuácii sú povinné dať opatrenia na evakuáciu vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti do súladu s touto vyhláškou do šiestich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.

§ 12a

Prechodné ustanovenie

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy, obce, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na evakuácii, dajú opatrenia na evakuáciu vydané pred dňom účinnosti tejto vyhlášky do súladu s touto vyhláškou do šiestich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.

§ 12b

Prechodné ustanovenie

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy, obce, právnické osoby a podnikatelia, ktorí sa podieľajú na evakuácii, uvedú opatrenia na evakuáciu vydané do 30. apríla 2002 do súladu s touto vyhláškou do 31. októbra 2002.

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1995.


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha č. 1

vyhlášky Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z.

Príloha 01

Príloha č. 2

vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z.

ÚLOHY ODBORNÉHO ZABEZPEČENIA EVAKUÁCIE

1. Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie

a) uzatvorenie priestorov, v ktorých sa vykonáva evakuácia,

b) bezpečnosť a usmernenie dopravy vrátane usmernenia samovoľnej evakuácie,

c) ochrana a zabezpečenie pokoja a poriadku v evakuovaných priestoroch a evakuačných zariadeniach,

d) kontrola osôb vstupujúcich do evakuovaného priestoru a ochrana majetku občanov v evakuovaných priestoroch.

2. Dopravné zabezpečenie

a) preprava cestnými prostriedkami,

b) preprava železničnými prostriedkami,

c) preprava vzdušnými prostriedkami,

d) preprava vodnými prostriedkami.

3. Zdravotnícke zabezpečenie

a) poskytovanie základnej zdravotníckej pomoci občanom,

b) určovanie základných hygienických a protiepidemiologických opatrení v evakuačných zariadeniach, na trasách presunu a v miestach ubytovania evakuovaných.

4. Zásobovacie zabezpečenie

a) núdzové zásobovanie v evakuačných zariadeniach,

b) núdzové zásobovanie počas presunu evakuovaných,

c) núdzové zásobovanie v miestach ubytovania evakuovaných.

5. Veterinárne zabezpečenie

a) určenie spôsobilosti zvierat na evakuáciu,

b) opatrenia na zabránenie vzniku epidémií a nákaz.

Príloha č. 3

vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z.

ODPORÚČANÝ POSTUP PRI EVAKUÁCII OBYVATEĽSTVA PODĽA ROZDELENIA DO SKUPÍN

1. Deti zo škôl a školských zariadení

a) deti umiestnené v materských školách sa po vyhlásení evakuácie odovzdávajú rodičom a evakuujú sa v skupine ostatného obyvateľstva,

b) deti zo základných škôl sa posielajú domov a evakuujú sa v skupine ostatného obyvateľstva,

c) deti nevyzdvihnuté zo škôl a školských zariadení a deti zo školských zariadení s celodennou starostlivosťou sa evakuujú so školským zariadením; školy a školské zariadenia plnia funkciu evakuačného strediska,

d) pri nedostatku času, spravidla v priebehu pravidelného pracovného času a v prípade realizácie krátkodobej evakuácie, sa všetky deti evakuujú so školou alebo so školským zariadením.

2. Matky v domácnosti s deťmi predškolského veku, s deťmi vyzdvihnutými alebo poslanými domov z predškolských a školských zariadení sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska, ktoré zriaďuje príslušná obec.

3. Zdravotne postihnutí občania v domácnosti s rodinnými príslušníkmi alebo s osobami, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu.

4. Deti zo zdravotníckych zariadení, ktorým sa rozumie napríklad dojčenský ústav, pôrodnícke a detské oddelenie nemocnice, a deti zo zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu9) sa zásadne evakuujú s týmto zariadením. Zariadenie plní funkciu evakuačného strediska. Tieto deti sa ubytovávajú v zariadeniach obdobného druhu v miestach ubytovania evakuovaných.

5. Ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb sa evakuujú s týmito zariadeniami do vopred určeného obdobného, podmienkami zodpovedajúceho zariadenia. Zariadenie plní funkciu evakuačného strediska.

6. Personál podieľajúci sa na evakuácii uvedených zariadení si môže vziať so sebou svoje deti vo veku do 15 rokov.

7. Evakuáciu zamestnancov orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb s ich rodinnými príslušníkmi riadia tieto orgány.

8. Evakuáciu ostatného obyvateľstva riadi obec po evakuačných obvodoch, v ktorých sa zriaďujú evakuačné strediská.

Príloha č. 4

vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z.

ODPORÚČANÉ ZLOŽENIE EVAKUAČNEJ KOMISIE

A. Evakuačná komisia kraja

a) predseda komisie – zástupca prednostu obvodného úradu v sídle kraja,

b) podpredseda komisie – vedúci odboru krízového riadenia obvodného úradu v sídle kraja,

c) tajomník komisie – zamestnanec odboru krízového riadenia obvodného úradu v sídle kraja,

d) členovia komisie – možno ich vymenovať z odborných zamestnancov krajských orgánov, organizácií, z odborov a oddelení obvodného úradu v sídle kraja, právnických osôb a fyzických osôb

1. odboru krízového riadenia,

2. Policajného zboru,

3. Železničnej polície,

4. zboru požiarnej ochrany,

5. cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy,

6. Armády Slovenskej republiky,

7. zdravotníctva,

8. pôdohospodárstva a veterinárneho úseku,

9. sociálnych vecí,

10. obchodu,

11. školstva,

12. a ďalších podľa potreby.

B. Evakuačná komisia okresu

a) predseda komisie

– zástupca prednostu obvodného úradu,

b) podpredseda komisie

– vedúci odboru krízového riadenia obvodného úradu,

c) tajomník komisie

– zamestnanec odboru krízového riadenia obvodného úradu,

d) členovia komisie

– možno ich vymenovať zo zamestnancov okresných orgánov, organizácií, z odborov obvodného úradu, právnických osôb a fyzických osôb.

1. odboru krízového riadenia,

2. policajného zboru,

3. železničnej polície,

4. zboru požiarnej ochrany,

5. cestnej, železničnej, leteckej, vodnej dopravy,

6. príslušnej územnej vojenskej správy,

7. zdravotníctva a veterinárneho úseku,

8. sociálnych vecí,

9. obchodu,

10. školstva

11. a ďalších podľa potreby.

C. Evakuačná komisia obce

a) predseda komisie

- starosta obce,

b) členovia komisie

- možno ich vymenovať z odborných zamestnancov obce a iných zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb
1. policajného zboru,
2. obecnej polície,
3. zdravotníctva,
4. sociálnych vecí,
5. dopravy,
6. školstva,
7. obchodu,
8. pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu,
9. vojenského útvaru
10. a ďalších podľa potreby.

Príloha č. 5

vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z.

ČINNOSŤ EVAKUAČNÝCH ZARIADENÍ

1. Evakuačné zberné miesto

a) zhromažďuje veľký počet evakuovaných,

b) riadi a usmerňuje pohyb evakuovaných do evakuačného strediska,

c) organizuje činnosť evakuovaných, pokoj a poriadok,

d) poskytuje evakuovaným potrebné informácie,

e) informuje príslušné evakuačné stredisko o stave a priebehu evakuácie.

2. Evakuačné stredisko

a) zabezpečuje organizáciu a riadi odsun evakuovaných z evakuačného strediska do určených miest,

b) zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu výdaj potravín evakuovaným, ktorí si ich nemali možnosť sami zabezpečiť,

c) zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov,

d) zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť a udržiavanie poriadku a bezpečnosti v priestore evakuačného strediska,

e) sleduje priebeh evakuácie a v určených lehotách informuje príslušnú evakuačnú komisiu.

3. Stanica nástupu alebo výstupu evakuovaných

a) pred začatím prepravy a po jej skončení organizuje sústreďovanie evakuovaných, pokoj a poriadok vo vyhradených priestoroch,

b) organizuje pristavovanie, odchody a maximálne využívanie dopravných prostriedkov určených na zabezpečenie evakuácie,

c) zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuovaných do priestorov miest ubytovania evakuovaných,

d) sleduje priebeh evakuácie a v určených lehotách informuje príslušnú evakuačnú komisiu.

4. Regulačné stanovište

a) organizuje a usmerňuje odsun evakuovaných zo staníc výstupu do miest ubytovania evakuovaných,

b) zabezpečuje maximálne využitie všetkých dopravných prostriedkov na presuny do miest ubytovania evakuovaných,

c) zabezpečuje nevyhnutnú zdravotnícku pomoc a udržiavanie poriadku,

d) sleduje priebeh evakuácie a v určených lehotách informuje príslušnú evakuačnú komisiu.

5. Kontrolné stanovište

a) zaraďuje osoby do skupín na kontaminované a nekontaminované účinkami nebezpečných látok,

b) triedi dopravné prostriedky na kontaminované a nekontaminované účinkami nebezpečných látok,

c) zabezpečuje a udržiava režim života, organizovanosť činnosti, plynulý a rýchly odsun evakuovaných po vykonaní dekontaminácie na pôvodné evakuačné trasy,

d) sústreďuje údaje o dopravnej situácii,

e) eviduje osoby a dopravné prostriedky,

f) plní úlohy regulačného stanovišťa, ak nie je zriadené samostatne,

g) vykonáva dozimetrickú kontrolu a kontrolu kontaminácie osôb, vecí a techniky.

6. Miesto ubytovania evakuovaných

a) zabezpečuje príjem a ubytovanie evakuovaných,

b) vedie evidenciu evakuovaných,

c) organizuje a zabezpečuje zapojenie evakuovaných do zásobovacieho a zdravotníckeho systému,

d) zabezpečuje evakuovaným podľa potreby jednotlivých skupín a vlastných možností potrebnú starostlivosť, zapojenie do pracovného pomeru alebo učebného procesu,

e) utvára podmienky na organizovanie jednotiek civilnej ochrany z evakuovaných,

f) informuje v určených lehotách príslušnú evakuačnú komisiu o počtoch evakuovaných.

Príloha č. 6

vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z.

PREHĽAD DOKUMENTÁCIE PLÁNU EVAKUÁCIE

1. Obvodný úrad v sídle kraja a ostatné krajské orgány

a) Textový a grafický zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie (celkový prehľad vykonania evakuácie po okresoch a ohrozených priestoroch, priestory umiestnenia evakuovaných, trasy presunov, druhy prepráv).

b) Prehľad zloženia evakuačnej komisie kraja a kópie vydaných určovacích dekrétov.

c) Plán vyrozumenia a zvolania členov evakuačnej komisie kraja.

d) Plán spojenia pri evakuácii.

e) Plány odborného zabezpečenia evakuácie (vypracúvajú ich členovia evakuačnej komisie vyčlenení na riadenie jednotlivých druhov odborného zabezpečenia, u ktorých sú uložené).

f) Pomocná dokumentácia (prehľady, počty, grafy, pomôcky podľa potreby komisie).

g) Plán prípravy evakuačnej komisie kraja.

h) Záznam správ a hlásení.

2. Obvodný úrad a ostatné okresné orgány

a) Textový a grafický zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie (hlavná úloha vykonania evakuácie, určenie priestorov, trás presunov, druhu prepravy, miesta činnosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení, číselné prehľady evakuovaných osôb a majetku a pod.).

b) Prehľad zloženia, vyrozumenia a zvolania členov evakuačnej komisie, kópie vydaných dekrétov a prehľad evakuovaných obcí.

c) Plán spojenia pri evakuácii.

d) Plány odborného zabezpečenia (vypracúvajú ich členovia evakuačnej komisie vyčlenení na riadenie jednotlivých druhov odborného zabezpečenia, u ktorých sú uložené).

e) Pomocná dokumentácia (prehľady, počty, grafy, pomôcky, zápisnice o uzavretých dohodách medzi obvodnými úradmi a pod. podľa skutočnej potreby).

f) Plán prípravy evakuačnej komisie.

g) Záznam správ a hlásení.

3. Obec

a) Textový a grafický zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie (hlavná úloha vykonania evakuácie, určenie priestoru, trás presunu, druhu prepravy, miesta činnosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení, číselné prehľady evakuovaných osôb a majetku a pod.).

b) Prehľad zloženia, vyrozumenia, zvolania a spojenia členov evakuačnej komisie, evakuačných zariadení a kópie vydaných dekrétov.

c) Prehľad počtov evakuovaných a ubytovaných osôb.

d) Prehľady odborného zabezpečenia evakuácie.

e) Pomocná dokumentácia evakuačnej komisie (relácie do miestneho rozhlasu, prehľad o počtoch evakuovaných, prehľad o možnosti ubytovania evakuovaných, príkazy na ubytovanie evakuovaných a ďalšie pomôcky podľa potreby).

f) Výpisy z dokumentácie pre evakuačné zariadenia.

g) Plán prípravy evakuačnej komisie.

h) Záznam správ a hlásení.

4. Podnikatelia a iné právnické osoby a fyzické osoby podľa rozhodnutia obvodného úradu

a) Grafický prehľad evakuácie vlastných zamestnancov, prípadne ich rodinných príslušníkov.

b) Dokumentáciu vyrozumenia, zvolania a spojenia, personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia evakuačného zariadenia, ktoré zriaďuje.

c) Prehľad počtu evakuovaných zamestnancov, prípadne ich rodinných príslušníkov.

d) Prehľad a počty materiálu, techniky, prostriedkov, prípadne zvierat určených na odsun so zámerom umiestniť ich v novom priestore (tabuľky, náčrty, schémy).

e) Prehľad o odbornom zabezpečení evakuácie.

f) Výpis z dokumentácie evakuačnej komisie obce.

g) Záznam správ a hlásení.

Príloha č. 7

vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z.

PREHĽAD DOKUMENTÁCIE VÝPISOV Z PLÁNU EVAKUÁCIE PRE POTREBU EVAKUAČNÝCH ZARIADENÍ

1. Evakuačné zberné miesto

a) Zoznam zamestnancov evakuačného zberného miesta a spôsob ich zvolania.

b) Schéma rozmiestnenia evakuačného zberného miesta s vyznačením evakuačných trás.

c) Popis činnosti evakuačného zberného miesta s údajmi na spojenie.

d) Pomocná dokumentácia (prehľad počtov evakuovaných, záznam správ, výkazová dokumentácia a pod.).

2. Evakuačné stredisko

a) Zoznam zamestnancov evakuačného strediska a spôsob ich zvolania.

b) Grafický plán evakuačného strediska so zakreslením stanovišťa vedúceho evakuačného strediska, zhromaždísk evakuovaných, miesta výdaja stravy, miesta zdravotníckej pomoci, hygienických zariadení, stanovíšť dopravných prostriedkov, zdrojov pitnej vody (spracúva sa na pláne vhodnej mierky).

c) Grafický plán odsunu evakuovaných do regulačných stanovíšť a miest ubytovania evakuovaných so zakreslením trás určených na odsun, staníc nástupu a výstupu evakuovaných, regulačných stanovíšť, miest ubytovania evakuovaných, rozmiestnenia regulačných a poriadkových hliadok (spracúva sa na mape vhodnej mierky).

d) Údaje z plánu dopravného zabezpečenia.

e) Prehľad o poriadkovom, zdravotníckom a zásobovacom zabezpečení v evakuačnom stredisku.

f) Plán spojenia s uvedením pracovísk hlavných evakuačných orgánov a evakuačných zariadení.

g) Pomocná dokumentácia (prehľad počtov evakuovaných, materiálu, techniky, prostriedkov, zvierat, záznam správ, výkazová dokumentácia a pod.).

3. Stanica nástupu (výstupu) evakuovaných

a) Zoznam zamestnancov stanice nástupu (výstupu) evakuovaných a spôsob ich zvolania.

b) Harmonogramy jednotlivých druhov prepráv (cestná, železničná, letecká, vodná).

c) Pomocná dokumentácia (prehľad počtov evakuovaných, prehľad počtov dopravných prostriedkov a ich kapacita, záznam správ, výkazová dokumentácia a pod.).

4. Regulačné stanovište

a) Zoznam zamestnancov regulačného stanovišťa a spôsob ich zvolania.

b) Grafický plán presunu evakuovaných cez regulačné stanovište do miest ubytovania evakuovaných so zakreslením regulačného stanovišťa, evakuačných trás, miest ubytovania evakuovaných, regulačných a poriadkových hliadok (spracúva sa na mape vhodnej mierky).

c) Údaje z plánu dopravného zabezpečenia.

d) Plán spojenia s uvedením pracovísk hlavných evakuačných orgánov a evakuačných zariadení.

e) Pomocná dokumentácia (prehľad počtov evakuovaných, záznam správ, výkazová dokumentácia a pod.).

5. Kontrolné stanovište

a) Zoznam členov kontrolného stanovišťa a spôsob ich zvolania.

b) Grafický plán kontrolného stanovišťa s uvedením jednotlivých trás presunu na vykonanie hygienickej očisty, dezaktivácie, špeciálnej očisty a zabezpečenia nevyhnutnej regulácie pohybu.

c) Plán spojenia.

d) Pomocná dokumentácia (prehľad o počte kontaminovaných osôb, o kontaminovanom materiáli a technike, prehľad o počte evakuovaných odoslaných na vykonanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty, záznam správ a hlásení).

6. Miesto ubytovania evakuovaných

a) Zoznam zamestnancov miesta ubytovania evakuovaných a spôsob ich zvolania.

b) Prehľad o počtoch a čase prísunu evakuovaných do obce.

c) Prehľad ubytovacích možností a organizácie rozmiestnenia evakuovaných v obci.

d) Ubytovacie príkazy.

e) Plán spojenia s uvedením pracovísk hlavných evakuačných orgánov a evakuačných zariadení.

f) Pomocná dokumentácia (záznam správ, výkazová dokumentácia a pod.).

Príloha č. 8

vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z.

EVAKUAČNÁ BATOŽINA

1. Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť

a) u dospelých osôb - 50 kg na jednu osobu,

b) u detí - 25 kg na jednu osobu.

2. Evakuovaným sa odporúča, aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou

a) osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,

b) osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

c) základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,

d) predmety dennej potreby a osobnej hygieny,

e) vreckovú lampu, sviečku, zápalky,

f) prikrývku, spací vak,

g) náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,

h) ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

7) § 12 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

7a) § 13 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7aa) § 14a ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

7b) § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

8) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

9) § 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.