Zákon č. 72/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe

Čiastka 27/1995
Platnosť od 18.04.1995
Účinnosť od 18.04.1995

OBSAH

72

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 5. apríla 1995,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe sa mení takto:

V § 3 ods. 2 znie:

(2) Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.