Nariadenie vlády č. 7/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/1994 Z. z.

Čiastka 4/1995
Platnosť od 16.01.1995 do31.03.2002
Účinnosť od 16.01.1995 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

7

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. januára 1995,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/1994 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/1994 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 4.

2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

3. V § 2 ods. 3 znie:

(3) Vláda môže predsedu, jeho zástupcu a ďalších členov komisie odvolať na návrh ministra školstva a vedy Slovenskej republiky po vyjadrení Rady vysokých škôl.“.

4. Čl. II nariadenia vlády č. 131/1994 Z. z. sa vypúšťa.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.