Nariadenie vlády č. 6/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1995 až 1997

Čiastka 4/1995
Platnosť od 16.01.1995 do31.12.1997
Účinnosť od 16.01.1995 do31.12.1997

6

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. januára 1995

o zavedení letného času v rokoch 1995 až 1997

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:


§ 1

Začiatok a koniec letného času v rokoch 1995 až 1997

(1) Letný čas sa v roku 1995 zavádza dňom 26. marca, v roku 1996 dňom 31. marca a v roku 1997 dňom 30. marca. V týchto dňoch o druhej hodine stredoeurópskeho času sa posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

(2) Letný čas sa v roku 1995 končí dňom 24. septembra, v roku 1996 dňom 27. októbra a v roku 1997 dňom 26. októbra. V týchto dňoch o tretej hodine letného času sa posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 2

Vplyv zavedenia letného času na určený týždenný pracovný čas

(1) U pracovníkov, ktorým začiatok letného času v rokoch 1995 až 1997 pripadne na ich pracovnú zmenu, a táto pracovná zmena sa v dôsledku zavedenia letného času skráti, bude určený týždenný pracovný čas v príslušnom týždni o jednu hodinu kratší.

(2) U pracovníkov, ktorým koniec letného času v rokoch 1995 až 1997 pripadne na ich pracovnú zmenu, a táto pracovná zmena sa v dôsledku skončenia letného času predĺži, bude určený týždenný pracovný čas v príslušnom týždni o jednu hodinu dlhší.


§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.