Oznámenie č. 56/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a ochrane investícií

Čiastka 21/1995
Platnosť od 27.03.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tri mesiace odo dňa neskoršej notifikácie, ktorou zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane splnenie ústavných požiadaviek nevyhnutných na nadobudnutie platnosti dohody, t. j. 1. marca 1995, na základe článku 13 ods. 1.

56

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júla 1994 bola v Djakarte podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť tri mesiace odo dňa neskoršej notifikácie, ktorou zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane splnenie ústavných požiadaviek nevyhnutných na nadobudnutie platnosti dohody, t. j. 1. marca 1995, na základe článku 13 ods. 1.


DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Indonézskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

uvedomujúc si priateľské vzťahy a spoluprácu medzi obidvoma krajinami a ich národmi,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície občanov štátu jednej zmluvnej strany na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti a

uznávajúc, že dohoda o podpore a ochrane takýchto investícií bude viesť k stimulácii investičných aktivít obidvoch krajín,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody

1. pojem „investície“ znamená akékoľvek majetkové hodnoty investované občanmi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom štátu druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj iné vecné práva, ako sú hypotéky, výsady, záruky a iné podobné práva,

b) práva odvodené z akcií, dlhopisov alebo iných foriem účasti v spoločnostiach alebo spoločných podnikoch na území štátu druhej zmluvnej strany,

c) peňažné pohľadávky alebo akékoľvek nároky, ktoré majú finančnú hodnotu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, technické postupy, goodwill a know-how,

e) obchodné koncesie udelené podľa zákona alebo podľa zmluvy vzťahujúcej sa na investíciu vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo na využívanie prírodných zdrojov;

2. pojem „občan“ zahŕňa s prihliadnutím na každú zmluvnú stranu v súlade s kapitolou II, čl. 25, ods. 2 Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov, otvoreného na podpis vo Washingtone, D.C., 18. marca 1965,

a) fyzické osoby, ktoré majú občianstvo štátu tejto zmluvnej strany,

b) právnické osoby zriadené v súlade s právnym poriadkom štátu tejto zmluvnej strany;

3. pojem „bez meškania“ bude naplnený, ak sa prevod uskutoční v takom časovom úseku, ktorý sa obvykle vyžaduje v medzinárodnej finančnej praxi;

4. pojem „územie“ znamená

a) z pohľadu Slovenskej republiky územie, nad ktorým má Slovenská republika suverenitu a súdnu právomoc,

b) z pohľadu Indonézskej republiky územie Indonézskej republiky, ako sa definuje v jej zákonoch, a časť prímorských oblastí a priľahlých morí, nad ktorými má Indonézska republika suverenitu, suverénne práva alebo súdnu právomoc v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre občanov štátu druhej zmluvnej strany na investovanie na území svojho štátu a takéto investície bude umožňovať v súlade s právnym poriadkom svojho štátu.

2. Investíciám občanov štátu každej zmluvnej strany sa vždy bude poskytovať spravodlivé a primerané zaobchádzanie a budú mať zabezpečenú plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana zabezpečí spravodlivé a primerané zaobchádzanie s investíciami občanov štátu druhej zmluvnej strany a neodôvodnenými alebo diskriminačnými opatreniami nebude sťažovať ich vykonávanie, riadenie, udržiavanie, využívanie, používanie alebo predaj.

2. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu takýmto investíciám zaobchádzanie, ktoré v žiadnom prípade nebude menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám občanov ktoréhokoľvek tretieho štátu.

3. Ak zmluvná strana poskytne osobitné výhody občanom ktoréhokoľvek tretieho štátu na základe dohôd ustanovujúcich colnú úniu, hospodársku úniu, menovú úniu alebo podobné inštitúcie alebo na základe vzájomných dohôd vedúcich k takýmto záväzkom, táto zmluvná strana nebude povinná poskytnúť takéto výhody občanom štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Vyvlastnenie

Žiadna zmluvná strana neuskutoční opatrenia na vyvlastnenie, znárodnenie alebo iné opatrenie, ktoré má podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie, vo vzťahu k investíciám občana štátu druhej zmluvnej strany okrem prípadov, že

a) opatrenia sa uskutočnia v zmysle zákonných rozhodnutí alebo verejného záujmu a na základe zákonných postupov,

b) opatrenia nie sú diskriminačné,

c) opatrenia sú sprevádzané ustanoveniami na okamžitú platbu primeranej a účinnej náhrady. Táto náhrada sa vyčísli bez meškania v trhovej hodnote podľa stavu pred tým, ako sa rozhodnutie o vyvlastnení stalo verejne známym. Táto trhová hodnota sa určí na základe medzinárodných zvyklostí a metód a v prípade, že nebude možné určiť primeranú trhovú hodnotu, hodnota sa určí na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Náhrada, ktorú bude zmluvná strana realizovať, bude voľne prevoditeľná vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Náhrada za straty

1. Občanom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia škody na svojich investíciách na území štátu druhej zmluvnej strany následkom vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, revolúcie, výnimočného stavu, vzbury, povstania alebo nepokojov, poskytne druhá zmluvná strana zaobchádzanie, pokiaľ ide o reštitúcie, odškodnenie, náhradu alebo iné vyrovnanie.

2. Zaobchádzanie nebude menej priaznivé ako to, ktoré druhá zmluvná strana poskytne občanom svojho štátu alebo občanom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 6

Prevod

1. Každá zmluvná strana zabezpečí občanom štátu druhej zmluvnej strany vo vzťahu k ich investíciám v súlade s právnym poriadkom svojho štátu bez meškania prevod

a) ziskov, úrokov, dividend a iných bežných príjmov,

b) finančných prostriedkov nevyhnutných na

1. zaobstaranie surovín a pomocných materiálov, polotovarov alebo hotových tovarov,

2. premiestnenie kapitálových aktív z dôvodu zabezpečenia kontinuity investície,

c) dodatočných investičných prostriedkov nevyhnutných na rozvoj investície,

d) finančných prostriedkov na splácanie pôžičiek,

e) licencií alebo poplatkov,

f) príjmov fyzických osôb,

g) výnosov z predaja alebo likvidácie investície,

h) náhrad za straty,

i) náhrad za vyvlastnenie.

2. Takýto prevod sa uskutoční v bežnom kurze platnom v deň prevodu s prihliadnutím na bežné prevody v mene, v ktorej sa má previesť.

Článok 7

Postúpenie práv

Ak sú investície občanov štátu jednej zmluvnej strany poistené proti neobchodným rizikám v súlade so zákonom, akékoľvek postúpenie práv poisťovateľa alebo zaisťovateľa práv daného občana uzná druhá zmluvná strana v súlade s podmienkami tohto poistenia, ak si poisťovateľ alebo zaisťovateľ nebude uplatňovať iné práva ako tie, na ktoré má oprávnenie.

Článok 8

Riešenie sporov medzi občanmi a zmluvnými stranami

1. Akýkoľvek spor medzi zmluvnou stranou a občanom štátu druhej zmluvnej strany týkajúci sa investície tohto občana na území štátu príslušnej zmluvnej strany sa bude riešiť vzájomnými konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak sa takýto spor nemôže vyriešiť do šiestich mesiacov od podania písomného oznámenia ktorejkoľvek strany požadujúcej priateľské rokovanie, spor bude na požiadanie občana, ktorého sa týka, postúpený buď na súdne konanie vykonávané príslušnou zmluvnou stranou, alebo na medzinárodné rozhodcovské konanie.

3. Každá zmluvná strana súhlasí s postúpením sporu, ktorý vznikol medzi zmluvnou stranou a občanom štátu druhej zmluvnej strany a týka sa investície tohto občana na území štátu príslušnej zmluvnej strany, Medzinárodnému stredisku na riešenie sporov z investícií zriadenému na základe Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov, otvoreného na podpis vo Washingtone, D.C., 18. marca 1965.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa výkladu alebo použitia dohody

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto dohody by sa mali riešiť, ak je to možné, diplomatickou cestou.

2. Ak spor nebude možné vyriešiť touto cestou do šiestich mesiacov, bude na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany postúpený rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Takýto rozhodcovský súd sa vytvorí pre každý individuálny prípad nasledujúcim spôsobom. Do troch mesiacov od doručenia žiadosti na rozhodcovský súd každá zmluvná strana vymenuje jedného člena rozhodcovského súdu. Títo dvaja členovia vyberú štátneho príslušníka tretieho štátu, ktorý po schválení obidvoma zmluvnými stranami bude vymenovaný za predsedu rozhodcovského súdu. Predseda bude vymenovaný do dvoch mesiacov odo dňa vymenovania uvedených dvoch členov.

4. Ak sa v období uvedenom v odseku 3 tohto článku nevyhnutné vymenovanie neuskutoční, každá zmluvná strana môže aj bez ohľadu na akúkoľvek inú dohodu požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal toto vymenovanie. Ak je predseda príslušníkom štátu niektorej zo zmluvných strán alebo z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada podpredseda. Ak je aj podpredseda príslušníkom štátu niektorej zo zmluvných strán alebo z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je príslušníkom štátu žiadnej zmluvnej strany.

5. Rozhodcovský súd rozhodne väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie je záväzné pre obidve zmluvné strany. Každá zmluvná strana bude uhrádzať náklady na svojho rozhodcu a náklady na svoju účasť na rozhodcovskom konaní. Náklady na predsedu a ostatné náklady uhradia obidve zmluvné strany rovným dielom. Rozhodcovský súd môže však rozhodnúť, že väčšiu časť nákladov bude uhrádzať niektorá zmluvná strana, a toto rozhodnutie bude záväzné pre obidve zmluvné strany. Rozhodcovský súd si určí vlastné pravidlá rozhodcovského konania.

Článok 10

Použitie tejto dohody

Táto dohoda sa vzťahuje na investície občanov Slovenskej republiky na území Indonézskej republiky v súlade so zákonom Indonézskej republiky č. 1 z roku 1967 o zahraničných investíciách a s každým zákonom, ktorý ho mení alebo nahrádza, a na investície občanov Indonézskej republiky na území Slovenskej republiky uskutočnené pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, ako aj po nadobudnutí jej platnosti.

Článok 11

Použitie iných ustanovení

Ak ustanovenia právneho poriadku štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo opatrenia vyplývajúce z medzinárodného práva platného v súčasnosti alebo vzniknutého následne medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto dohodou obsahujú predpis, všeobecný alebo špecifický, oprávňujúci poskytnúť investíciám občanov štátu druhej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie, aké poskytuje táto dohoda, použije sa tento výhodnejší predpis.

Článok 12

Konzultácie a úpravy

1. Každá zmluvná strana môže požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie v akejkoľvek veci týkajúcej sa tejto dohody. Druhá zmluvná strana bude s pochopením súhlasiť s týmto návrhom a vyvinie primerané úsilie, aby sa takéto konzultácie uskutočnili.

2. Túto dohodu možno na základe vzájomnej dohody kedykoľvek upraviť, ak sa to ukáže nevyhnutným.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie

1. Táto dohoda nadobúda platnosť tri mesiace odo dňa neskoršej notifikácie, ktorou zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných požiadaviek nevyhnutných na nadobudnutie platnosti dohody.

2. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie desiatich rokov a zostane v platnosti aj po tomto období, ak rok pred uplynutím začiatočného alebo ďalšieho obdobia jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.

3. Na investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody sa vzťahujú ustanovenia tejto dohody po dobu desiatich rokov odo dňa skončenia platnosti tejto dohody.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne splnomocnení svojou vládou podpísali túto dohodu.

Dané v Djakarte 12. júla 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, indonézskom a anglickom jazyku.

Všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade odlišností vo výklade bude rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Moravčík v. r.

Za vládu

Indonézskej republiky:

Soesilo Soedarman v. r.