Rozhodnutie č. 55/1995 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 21/1995
Platnosť od 27.03.1995

55

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 6. marca 1995

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 9. septembra 1995;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 55/1995 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 9. septembra 1995

OKRES OBEC VOLÍ SA
GALANTA Galanta, volebné obvody č. 6 - Hody, &nbsp zastupiteľstvo
č. 7 - Javorinka a č. 8 - Nebojsa, na &nbsp
základe nálezu Ústavného súdu SR
PL ÚS 17/95 z 8. februára 1995
KOMÁRNO Mudroňovo &nbsp zastupiteľstvo
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Liptovské Matiašovce starosta &nbsp
MICHALOVCE Vola starosta &nbsp
RIMAVSKÁ SOBOTA Janice &nbsp zastupiteľstvo
ROŽŇAVA Muráň starosta &nbsp
Revúcka Lehota starosta
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Letanovce &nbsp zastupiteľstvo
SVIDNÍK Vladiča &nbsp zastupiteľstvo

Příloha 02

Príloha č. 2

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 55/1995 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. septembra 1995

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9 - 3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva obec 6. 7. 1995
&nbsp &nbsp určenie volebných obvodov a počtu &nbsp &nbsp
poslancov, ktorí sa majú zvoliť
65 dní 9 - 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, obec 6. 7. 1995
&nbsp &nbsp ktoré sa majú zvoliť v nových volbách &nbsp &nbsp
40 dní 16 - 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 31. 7. 1995
&nbsp 21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí kandidáti &nbsp
40 dní 14 - 1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej politické strany 31. 7. 1995
&nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp &nbsp
40 dní 10 - 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 31. 7. 1995
&nbsp &nbsp a volebných miestností &nbsp &nbsp
37 dní 14 - 3 Prvé zasadanie predseda miestnej 3. 8. 1995
&nbsp &nbsp miestnej volebnej komisie volebnej komisie &nbsp
32 dní 13 - 2 Prvé zasadanie predseda okresnej 8. 8. 1995
&nbsp &nbsp okresnej volebnej komisie volebnej komisie &nbsp
30dní 17 - 3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 10. 8. 1995
&nbsp 22 - 2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce komisia &nbsp
30dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 10. 8. 1995
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 15. 8. 1995
20 dní 15 - 1 Delegovanie členov politické strany 20. 8. 1995
&nbsp &nbsp do okrskovej volebnej komisie &nbsp &nbsp
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna volebná 20. 8. 1995
&nbsp &nbsp hlasovacích lístkov do tlače komisia &nbsp
15 dní 27 Informovanie voličov obec 25. 8. 1995
&nbsp &nbsp o čase a mieste konania volieb &nbsp &nbsp
13 dní 15 - 3 Prvé zasadanie predseda 27. 8. 1995
&nbsp &nbsp okrskovej volebnej komisie okrskovej volebnej &nbsp
&nbsp komisie
48 hodín 30 - 4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 7. 9. 1995
&nbsp 26 - 1 Volebný deň okrsková volebná 9. 9. 1995
&nbsp &nbsp komisia &nbsp