Opatrenie č. 54/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 20/1995
Platnosť od 21.03.1995 do30.06.2002