Oznámenie č. 49/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 19/1995
Platnosť od 13.03.1995

49

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 3. februára 1995 do 7. marca 1995 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 31. januára 1995 medzi Asociáciou nemocníc Slovenska a Asociáciou samostatných polikliník Slovenska

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1995-1997 uzavretá 3. februára 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 6. februára 1995 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretá 10. februára 1995 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1995-1996 uzavretá 17. februára 1995 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom Projekt Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 3 zo dňa 7. februára 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 1. júla 1993 medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku

a

Zväzom dopravy na Slovensku.

7. Dodatok č. 3 zo dňa 15. februára 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 8. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.