Oznámenie č. 48/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o železničnej doprave cez štátnu hranicu

Čiastka 19/1995
Platnosť od 13.03.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 26. januára 1995, na základe článku 18.

48

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o železničnej doprave cez štátnu hranicu.

Dohoda nadobudla platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 26. januára 1995, na základe článku 18.

Týmto dňom stratila platnosť vo vzájomných vzťahoch medzi zmluvnými stranami Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave, podpísaná vo Varšave 8. apríla 1967.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o železničnej doprave cez štátnu hranicu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

majúc na zreteli priaznivé a dobré susedské vzťahy medzi oboma štátmi,

snažiac sa o rozvoj bezprostrednej železničnej dopravy medzi oboma štátmi,

berúc do úvahy ustanovenia medzinárodných dohôd, ktorých sú účastníkmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonávať nevyhnutnú činnosť, ktorej cieľom je zabezpečiť náležitú železničnú dopravu cez spoločnú hranicu.

2. Železničná doprava medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa vykonáva cez pohraničné stanice a po traťových úsekoch železníc medzi týmito stanicami (pohraničných tratiach).

Článok 2

1. Železnice zmluvných strán sú povinné zabezpečiť bezproblémový prechod vlakov cez pohraničné stanice a po pohraničných tratiach.

2. Na pobyt vlakov prekračujúcich štátnu hranicu musí byť v pohraničných staniciach určený čas na nevyhnutné vykonávanie potrebných kontrolných činností.

Článok 3

1. Železnice zmluvných strán sa vzájomne informujú o všetkých prekážkach pri vykonávaní železničnej dopravy medzi pohraničnými stanicami oboch štátov.

2. Prekážky v železničnej doprave vyskytujúce sa v pohraničnej stanici alebo na pohraničnej trati odstraňuje železnica tej zmluvnej strany, na území štátu ktorej vznikli.

Článok 4

Železnice zmluvných strán si vzájomne zabezpečia

a) telegrafické, telefonické a iné potrebné spojenie medzi jednotkami zabezpečujúcimi železničnú dopravu a pohraničnými stanicami pri zachovaní zákonných opatrení pridelenia a používania frekvencií, ako aj používania rádiokomunikačných zariadení platných na území štátu tej zmluvnej strany, kde sa toto spojenie realizuje,

b) miestnosti na prácu a odpočinok služobného personálu v pohraničných staniciach.

Článok 5

1. Na účely vykonávania úloh vyplývajúcich z tejto dohody vysielajú železnice a príslušné orgány zmluvných strán po vzájomnej dohode na územie štátu druhej zmluvnej strany potrebný počet pracovníkov na výkon služobných povinností.

2. Pracovníci železníc a príslušných orgánov jednej zmluvnej strany služobne vysielaní na územie štátu druhej zmluvnej strany majú právo na bezplatný prechod vo vlakoch smerujúcich medzi pohraničnými stanicami.

Článok 6

Prekračovať štátne hranice s cieľom vykonávať úlohy vyplývajúce z tejto dohody môžu pracovníci železníc na dohodnutých miestach a na základe hraničných priepustiek.

Článok 7

1. Zmluvná strana zabezpečí pracovníkom železníc druhej zmluvnej strany pri výkone ich služby na svojom území rovnakú právnu ochranu a pomoc ako pracovníkom železníc svojho štátu.

2. Na pracovníkov železníc a pracovníkov príslušných orgánov pri ich pobyte na území štátu druhej zmluvnej strany sa vzťahujú platné predpisy štátu, na ktorého území sa nachádzajú.

Článok 8

Pracovníci železníc a príslušných orgánov jednej zmluvnej strany služobne činní na území štátu druhej zmluvnej strany môžu nosiť služobné uniformy a služobné odznaky.

Článok 9

Pracovníkom železníc jednej zmluvnej strany, ktorí vykonávajú služobné povinnosti na území štátu druhej zmluvnej strany, sa poskytuje zdravotnícka starostlivosť v súlade s platnými dohodami, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 10

1. Špeciálne koľajové vozidlá, náradie, materiál, nástroje a náhradné dielce vyvážané železnicou jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany, ktoré sú určené na prevádzkovú opravu koľajníc, trakčnej siete, koľajových vozidiel alebo na technickú údržbu aj na odstránenie prekážok v pohraničnej železničnej doprave, sú pri prevoze cez štátnu hranicu oslobodené od obmedzení, colných, daňových a iných poplatkov pod podmienkou, že budú dovezené späť.

2. Špeciálne koľajové vozidlá, náradie, nástroje, ako aj nepoužité náhradné dielce a materiál, podľa odseku 1, sa po dokončení prác vyvezú na územie štátu tej zmluvnej strany, z ktorého boli dovezené, a to v termíne do jedného mesiaca od dokončenia prác.

3. Ak v stanovenom termíne nebudú špeciálne koľajové vozidlá, náradie, materiál, nástroje a náhradné dielce vyvezené na územie štátu, z ktorého boli dovezené, podliehajú colným aj ďalším poplatkom.

4. Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia v súlade s právnymi predpismi uľahčenie colného vybavenia materiálov, špeciálnych koľajových vozidiel, náradia, nástrojov a náhradných dielcov určených na vykonanie prác podľa odseku 1.

5. Pracovníci železníc a príslušných orgánov jednej zmluvnej strany môžu dovážať na územie štátu druhej zmluvnej strany služobné doklady, ako aj tlačivá a písacie potreby nevyhnutné na výkon služobných povinností a brať so sebou bez cla a iných poplatkov predmety potrebné na osobnú potrebu vrátane potravín, nápojov, liekov a tabakových výrobkov, ako aj valuty v množstve, ktoré určujú vnútroštátne právne predpisy štátu zmluvnej strany a ktoré zodpovedá dĺžke pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Preprava poštových zásielok cez štátnu hranicu sa vykonáva v súlade s medzinárodnými zmluvnými dokumentmi Svetovej poštovej únie, ako aj dohovormi uzatvorenými medzi zmluvnými stranami.

Článok 12

1. Železnice zmluvných strán zodpovedajú za činnosť svojich pracovníkov počas ich pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Zodpovednosť voči tretím osobám za škodu, ktorá vznikne z dôvodu železničnej premávky na traťových úsekoch železníc medzi štátnou hranicou a pohraničnými stanicami, ako aj v pohraničných staniciach, nesie železnica tej zmluvnej strany, na území štátu ktorej škoda vznikla.

3. Zodpovednosť v zmysle dohody o preprave zásielok, ako aj za škodu na koľajovom parku, nakladačoch, kontajneroch a paletách sa určí v súlade s medzinárodnými dohodami záväznými pre železnice zmluvných strán a zmluvami uzatvorenými medzi železnicami zmluvných strán.

4. Zodpovednosť v zmysle dohôd o preprave osôb a ich batožín sa určí v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami záväznými pre železnice oboch zmluvných strán.

5. Železnice zmluvných strán dohodnú vo vykonávacích protokoloch k tejto dohode spôsob postupu pri určovaní príčin škôd a vyrovnávania vzniknutých pohľadávok.

Článok 13

Škodu spôsobenú pracovníkmi železnice jednej zo zmluvných strán, ktorá vznikne pri výkone služobných povinností alebo v súvislosti s jej výkonom na území štátu druhej zmluvnej strany, hradí železnica tej zmluvnej strany, ktorá týchto pracovníkov zamestnáva.

Článok 14

1. Vzájomnú zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku železničnej dopravy cez štátnu hranicu stanovujú železnice zmluvných strán podľa týchto zásad:

a) železnica každej zmluvnej strany nesie zodpovednosť za škody, ktoré spôsobia jej pracovníci,

b) ak škoda vznikne z viny pracovníkov železníc oboch zmluvných strán alebo ak nemožno určiť vinníka, zodpovednosť nesú železnice oboch zmluvných strán rovnakým dielom,

c) zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú pre zlý technický stav železničných objektov, koľajníc, zariadení, ako aj vozňov a trakcie, nesie železnica tej zmluvnej strany, ktorá je povinná zabezpečiť údržbu týchto objektov, koľajníc, zariadení, vozňov a trakcie,

d) škody, ktoré vzniknú pre zlý technický stav vozňov alebo ich nesprávne naloženie, sa posudzujú v súlade s medzinárodnými dohodami, ktorými sú viazané zmluvné strany a ich železnice.

Článok 15

1. Železnica jednej zmluvnej strany má právo regresu voči železnici druhej zmluvnej strany, ak na základe právoplatného rozhodnutia súdu uhradí škodu, za ktorú nesie zodpovednosť v zmysle tejto dohody v celej výške alebo jej časti železnica druhej zmluvnej strany.

2. Ak vznikne škoda pri živelnej pohrome, právo na regres neprislúcha železniciam zmluvných strán.

Článok 16

Železnice zmluvných strán uzavrú vykonávacie protokoly k tejto dohode, ktoré budú vymedzovať zásady využívania železničného spojenia, železničných objektov, bezpečnosti premávky, zásady ochrany majetku a poriadku, zásady odovzdávania železničného parku, kontajnerov, paliet, nakladačov, zásielok a finančného vyrovnania a nárokov, ako aj oblasť vzájomných služieb pri zachovaní zásad vymedzených v článkoch 10 a 14.

Článok 17

Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 18

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s platným vnútroštátnym právnym poriadkom každej zmluvnej strany a nadobúda platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich ich prijatie.

Článok 19

Vo vzájomných vzťahoch medzi zmluvnými stranami Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave, podpísaná vo Varšave 8. apríla 1967, stráca platnosť dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 20

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže ju vypovedať diplomatickou nótou každá zo zmluvných strán. V takom prípade dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jej vypovedania.

Dané vo Varšave 18. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Andrzej Olechowski v. r.