Oznámenie č. 45/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o obchode a platbách

Čiastka 18/1995
Platnosť od 06.03.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 8. augusta 1994 na základe článku 11.

45

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. mája 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o obchode a platbách.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 8. augusta 1994 na základe článku 11.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o obchode a platbách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou o rozvoj obchodných vzťahov v záujme hospodárstiev oboch štátov,

majúc na zreteli, že ich vzájomné obchodné a platobné vzťahy sa majú rozvíjať v súlade s medzinárodnou praxou a normami, na základe rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

berúc do úvahy špecifické zvláštnosti hospodárskych systémov v štátoch zmluvných strán,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú doložku najvyšších výhod.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na výnimky, ktoré uplatňujú zmluvné strany v súvislosti s vytváraním colných únií, zón voľného obchodu a uľahčenia pohraničného obchodu, a tiež na výhody, ktoré sa poskytujú jednotlivým štátom v súlade s pravidlami GATT a inými medzinárodnými dohodami v prospech rozvojových krajín.

Zmluvné strany neuplatnia vo vzájomnom obchode diskriminačné opatrenia.

Článok 2

Vzájomné dodávky tovarov a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi právnickými osobami a fyzickými osobami Slovenskej republiky oprávnenými vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „subjekty“) na jednej strane a právnickými osobami a fyzickými osobami Bulharskej republiky oprávnenými vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť podľa právnych predpisov Bulharskej republiky (ďalej len „subjekty“) na druhej strane na základe zmlúv medzi nimi uzatvorenými.

Článok 3

Zmluvy týkajúce sa dodávok tovarov a poskytovaných služieb uzatvoria subjekty v súlade s medzinárodnou praxou v svetových cenách vo voľne zameniteľnej, vzájomne odsúhlasenej mene.

Článok 4

Obchodné a neobchodné platby medzi subjektmi sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene v súlade s platnými zákonmi a právnym poriadkom štátov zmluvných strán a s medzinárodnou praxou.

Článok 5

Subjekty môžu okrem obchodu a platieb realizovaných vo voľne zameniteľnej mene uskutočňovať aj iné formy obchodu a platieb v súlade s platnými zákonmi a ostatnými normami štátov zmluvných strán.

Článok 6

Zmluvné strany v súlade s právnym poriadkom svojho štátu si budú vzájomne poskytovať pomoc pri organizovaní veľtrhov, výstav, reklamných akcií a iných podujatí napomáhajúcich rozvoj vzájomného obchodu.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu informácií, najmä v oblasti zákonov a právnych predpisov týkajúcich sa obchodu a hospodárskej činnosti, ako aj výmenu informácií napomáhajúcich vytváranie vzájomných kontaktov medzi hospodárskymi orgánmi a subjektmi.

Článok 8

Príslušné orgány zmluvných strán budú pravidelne spoločne vyhodnocovať realizáciu tejto dohody a rozvoj vzájomného obchodu a platieb a budú navrhovať opatrenia v záujme ich rozširovania.

Článok 9

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou zmluvných strán písomnou formou.

Článok 10

Po nadobudnutí platnosti tejto dohody skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bulharskej republiky o obchode a platbách zo 6. decembra 1990, s výnimkou Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bulharskej republiky o vysporiadaní vzájomných pohľadávok a dlhov v platobných vzťahoch v súvislosti s prechodom platieb z prevoditeľných rubľov na voľne zameniteľnú menu zo 6. decembra 1990.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď sa zmluvné strany vzájomne informujú prostredníctvom diplomatických nót o tom, že boli splnené podmienky o jej schválení v súlade s požiadavkami právneho poriadku štátov zmluvných strán.

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a bude v platnosti do tej doby, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť dohody. V tom prípade sa skončí platnosť dohody šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Ustanovenia tejto dohody zostanú v platnosti vo vzťahu k dohodám uzatvoreným v súlade s touto dohodou, ktoré sa nerealizovali ku dňu skončenia jej platnosti.

Dané v Bratislave 18. mája 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Stanimir Brzaški v. r.