Oznámenie č. 44/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci

Čiastka 18/1995
Platnosť od 06.03.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 19. januára 1995, na základe článku 11 ods. 1.

44

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 19. januára 1995, na základe článku 11 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

presvedčené o tom, že rozvoj cezhraničnej spolupráce bude prispievať k upevneniu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou,

vyjadrujúce snahu vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj kontaktov medzi regiónmi, vojvodstvami, okresmi, mestami a obcami predovšetkým na prihraničných územiach oboch štátov,

uvedomujúce si význam osobných kontaktov občanov a miestnych spoločenstiev, ako aj inštitúcií a spoločenských organizácií oboch štátov na zblíženie susediacich národov,

rozhodnuté podporovať tieto kontakty a cezhraničnú spoluprácu, a tak prispievať k hospodárskemu a spoločenskému pokroku v oboch štátoch,

so zreteľom na ustanovenia Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými spoločenstvami, orgánmi štátnej správy a samosprávy z 21. mája 1980,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Pre účely tejto dohody majú uvedené pojmy nasledujúci význam:

a) „cezhraničná spolupráca“ znamená všetky dohodnuté podujatia ekonomickej, sociálnej, právnej, administratívnej, technickej, vedeckej, kultúrnej a inej povahy, smerujúce k posilneniu a rozvoju vzťahov medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi oboch štátov, ako aj uzatváranie príslušných dohôd medzi nimi,

b) „regionálne orgány“ znamená územné orgány štátnej správy a samosprávy, ktoré v súlade s platným vnútroštátnym poriadkom každého z oboch štátov plnia regionálne úlohy,

c) „miestne orgány“ znamená miestne orgány štátnej správy a samosprávy, ktoré v súlade s vnútroštátnym poriadkom každého z oboch zmluvných štátov plnia miestne úlohy.

2. Zmluvné strany si odovzdajú informácie na bližšie spresnenie pojmov „regionálne orgány“ a „miestne orgány“.

Článok 2

1. Zmluvné strany budú informovať svoje regionálne a miestne orgány o možnostiach činnosti týchto orgánov v oblasti cezhraničnej spolupráce.

2. Táto dohoda nenarúša právomoc regionálnych a miestnych orgánov stanovenú vnútroštátnymi zákonmi každého z oboch štátov.

Článok 3

1. Na základe vzájomných dohôd budú zmluvné strany vytvárať priaznivé podmienky na realizáciu cezhraničnej spolupráce.

2. Zmluvné strany sa budú usilovať o riešenie problémov právneho, administratívneho alebo technického charakteru, ktoré môžu narušiť rozvoj a priaznivú realizáciu cezhraničnej spolupráce.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj cezhraničnej spolupráce najmä v takých oblastiach ako

- plánovanie a územné hospodárstvo,

- komunálne hospodárstvo,

- priemysel,

- poľnohospodárstvo,

- ochrana prírody a životného prostredia,

- doprava a spoje,

- cestovný ruch a doprava cez hranice,

- obchod a služby,

- školstvo a veda vrátane vzájomného vyučovania slovenského a poľského jazyka,

- ochrana zdravia,

- kultúra a umenie,

- kontakty a výmena mládeže,

- turistika, rekreácia a šport,

- prevencia proti kriminalite,

- vzájomná pomoc v prípade živelných katastrof a pohrôm,

- iné oblasti spoločného záujmu.

Článok 5

1. Regionálne a miestne orgány oboch štátov môžu uzatvárať v rámci svojich právomocí dohody v oblastiach cezhraničnej spolupráce definovaných v článku 1 ods. 1 a v článku 4 tejto dohody.

2. Dohody uvedené v odseku 1 sa môžu týkať najmä vytvárania spoločných podnikov, spoločností, spolkov a nadácií.

3. Na regionálnej a miestnej úrovni môžu príslušné orgány oboch štátov vytvárať spoločné koordinačné orgány na cezhraničnú spoluprácu.

Článok 6

1. Regionálne a miestne orgány oboch štátov môžu plánovať a organizovať v rámci svojich právomocí cezhraničnú spoluprácu vo všetkých oblastiach uvedených v článku 1 ods. 1 a v článku 4.

2. Ak sa táto spolupráca týka záležitostí patriacich do právomoci ústredných orgánov ktoréhokoľvek z oboch štátov, požiadavky regionálnych a miestnych orgánov vyžadujú súhlas týchto ústredných orgánov.

Článok 7

1. S cieľom skúmať a riešiť problémy spoločného záujmu regionálnych a miestnych orgánov oboch štátov a podporovať kontakty medzi štátnymi a neštátnymi subjektmi na územiach oboch strán slovensko-poľských hraníc zmluvné strany vytvoria Slovensko-poľskú medzivládnu komisiu na cezhraničnú spoluprácu (ďalej len „komisia“).

2. Zloženie komisie bude na základe paritného zastúpenia.

3. Úlohou komisie bude určovať všeobecné smery a formy cezhraničnej spolupráce, koordinovať jej programy, vypracúvať odporúčania na základe rozhodnutí spoločných koordinačných orgánov na regionálnej a miestnej úrovni, skúmať a riešiť sporné problémy sťažujúce túto spoluprácu.

4. Zasadania komisie sa budú konať podľa potreby, najmenej však raz ročne.

5. Na zasadaniach komisie sa s poradným hlasom môžu zúčastniť predstavitelia spoločných koordinačných orgánov na regionálnej a miestnej úrovni.

6. Komisia môže pozývať odborníkov s cieľom preskúmať jednotlivé problémy.

Článok 8

1. Komisia a spoločné koordinačné orgány na regionálnej a miestnej úrovni budú pracovať na základe svojich štatútov. Štatút komisie schvaľujú zmluvné strany. Štatút spoločných koordinačných orgánov na regionálnej a miestnej úrovni bude schvaľovať komisia.

2. Výdavky spojené s účasťou na zasadaniach spoločných koordinačných orgánov sa hradia z prostriedkov tých orgánov, ktoré delegujú svojich predstaviteľov na tieto zasadania.

Článok 9

Zmluvné strany odporúčajú spoločným koordinačným orgánom využívať vzory zmlúv a štatútov uvedených ako prílohy Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými spoločenstvami, orgánmi štátnej správy a samosprávy z 21. mája 1980.

Článok 10

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vyčleniť časti svojho územia, predmet a formy spolupráce, pre ktoré sa táto dohoda nebude uplatňovať. V takom prípade je túto skutočnosť povinná vopred notifikovať druhej zmluvnej strane.

2. Táto dohoda nemá vplyv na platné normy upravujúce spoluprácu oboch štátov, vyplývajúce najmä z medzinárodných zmluvných dokumentov.

3. Spory týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody budú zmluvné strany riešiť diplomatickou cestou.

Článok 11

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s platným právnym poriadkom oboch štátov a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich jej schválenie.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov. Jej platnosť bude automaticky predlžovaná na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie písomne diplomatickou cestou najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušnej doby jej platnosti.

Dané vo Varšave 18. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Stanislav Szymanski v. r.