Oznámenie č. 41/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rovnošatách príslušníkov Zboru požiarnej ochrany

Čiastka 16/1995
Platnosť od 17.02.1995 do31.03.2002
Zrušený 315/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1995.

41

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 100 písm. d) a § 64 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. po prerokovaní s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky

výnos zo 6. februára 1995 č. 4 o rovnošatách príslušníkov Zboru požiarnej ochrany.

Výnos sa vzťahuje na príslušníkov Zboru požiarnej ochrany a ustanovuje druhy rovnošiat a ich súčastí a ostatné zložky výstroja príslušníkov Zboru požiarnej ochrany, pravidlá ich nosenia, pravidlá nosenia hodnostného označenia a označenia príslušnosti k Zboru požiarnej ochrany na rovnošate a podmienky poskytovania rovnošiat a ich súčastí, ako aj ostatných zložiek výstroja príslušníkov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1995.

Výnos bol uverejnený v čiastke 4/1995 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na okresných a obvodných správach Zboru požiarnej ochrany.